Konkursy / działania - Działania WRD - Policja Podlaska

Działania WRD

Konkursy / działania

Wybrane działania prewencyjno – kontrolne realizowane przez WRD KWP w Białymstoku na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

 •  „Truck”, „BUS” i „Tunel” - kontrola wykonywania transportu drogowego - ujawnianie przestępstw narkotykowych, celnych, osób poszukiwanych a także kierujących „po alkoholu” - wspólnie z Inspekcją Transportu Drogowego, Izbą Celną i innymi podmiotami pozapolicyjnymi,
 • „Alkohol i narkotyki  - ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących po alkoholu i środków odurzających,
 • Semafor – ograniczenie liczby zdarzeń drogowych i ich ofiar na przejazdach kolejowych poprzez eliminowanie kierujących niestosujących się do znaków regulujących ruch w tych rejonach (m.in. STOP, sygnalizacja świetlna),
 • Prędkość – egzekwowanie od kierujących przestrzegania ograniczeń prędkości (videorejestratory, fotorejestratory i ręczne mierniki prędkości),
 • Bezpieczny uczeń / Autobus szkolny – działania w rejonach szkół położonych m.in. w ciągach dróg krajowych mające na celu ujawnianie nieprawidłowości podczas poruszania się niechronionych, zwłaszcza małoletnich uczestników ruchu a także właściwy sposób przewożenia dzieci w pojazdach oraz kontrole stanu technicznego „Gimbusów szkolnych”,
 • Bezpieczne wakacje i ferie – zapewnieniebezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym podczas wzmożonych przejazdów do/z miejscowości wypoczynkowych,
 • Bezpieczna droga do szkoły – czuwanie nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym w rejonach szkół oraz na drogach prowadzących do szkół i placówek oświatowo – wychowawczych w dniach od 1 do 9 września,
 • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego – zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów – egzekwowanie niewłaściwych zachowań między kierującym a pieszym;
 • Bezpieczny weekend – bezpieczeństwo i porządek w ruchu drogowym podczas tzw. „długich weekendów” (m.in. Wielkanoc, Majowy weekend, Boże Ciało, ZNICZ, Listopadowy weekend),
 • Bezpieczna droga - prowadzone w celu bieżącej pomocy w podróży uczestnikom ruchu drogowego oraz zmniejszenia liczby wypadków drogowych,  zminimalizowania skutków tych zdarzeń, a w szczególności ograniczenia liczby ofiar śmiertelnych,
 • „PASY” – polegające na egzekwowaniu stosowania się kierujących i pasażerów do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa oraz stosowanie urządzeń do przewozu dzieci,
 • „PIESZY”  - działania mają na celu bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów oraz ich stosowania się do przepisów ruchu drogowego. Prowadzone są w formie działań jednodniowych (od 6.00 do 22.00). Do działań  angażowani są policjanci pionu prewencji oraz funkcjonariusze straży miejskich, w celu utworzenia większej liczby patroli. W trakcie działań zwracana jest szczególna uwaga na zachowanie właściwych relacji kierujący – pieszy, zgodne z przepisami dot. poruszania się na odcinkach dróg bez wydzielonych chodników oraz propagowane jest używanie przez pieszych i rowerzystów elementów odblaskowych,
 • „Błysk”- na terenie całego województwa w godzinach 6.30 – 8.00 oraz 15.30 – 18.00  policjanci ruchu drogowego pełnią służbę w sposób statyczny w rejonie przejść dla pieszych na których według analizy dochodzi do największej liczby zdarzeń lub na których z uwagi na duże natężenie ruchu ryzyko zaistnienia zdarzeń jest największe.
 • „DYSKOTEKA”  - działania ukierunkowane są na kierujących znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości lub podobnie działającego środka oraz na zatrzymanie na gorącym uczynku dealerów narkotyków oraz osób posiadających narkotyki. Działania przeprowadzane są w rejonie dróg prowadzących do/z lokali rozrywkowych (dyskoteki, puby, kluby itp), gdzie podczas kontroli pojazdów, kierujących obligatoryjnie poddaje się kontroli pod kątem stanu trzeźwości bądź podobnie działającego środka”,
 • „Elka” - Wykonywanie działalności w zakresie prowadzenia szkoleń i egzaminów dla osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdami wymaga stałego nadzoru oraz sukcesywnych działań kontrolnych ze strony podmiotów i instytucji współodpowiedzialnych za kontrolę tego rodzaju przedsięwzięć. W związku z powyższym celowym jest przeprowadzanie działań w których policjanci ruchu drogowego naszego województwa wspólnie z pracownikami innych podmiotów współodpowiedzialnych za kontrolę kontrolują przede wszystkim pojazdy wykonujące naukę jazdy i pojazdy egzaminacyjne. Nadzorem obejmowane są rejony o szczególnie wzmożonym ruchu tych pojazdów dążąc do skontrolowania jak największej liczby kierujących i instruktorów. Ze szczególnym uwzględnieniem dokonuje sie sprawdzenia stanu technicznego, prawidłowego oznakowania i wyposażenia pojazdów, posiadania wymaganej dokumentacji oraz sprawdzania stanu trzeźwości kierujących,
 • „TAXI”- Funkcjonariusze Ruchu Drogowego naszego województwa wspólnie z ITD, przeprowadzają działania polegające na wzmożonej kontroli pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób „Taxi”. Przedmiotowe działania mają na celu sprawdzenie prawidłowości w wykonywaniu odpłatnych przewozów osób ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzania legalności wykonywania usług poprzez kontrolę wymaganych dokumentów, kontrolę stanu technicznego pojazdów i dodatkowego wyposażenia pojazdów wykonujących transport osób w tym zakresie, stanu trzeźwości kierujących, korzystanie z pasów bezpieczeństwa.