Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Jak się ubiegać o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Data publikacji 02.07.2008

CHCĄC UBIEGAĆ SIĘ  O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ MUSISZ:
(zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku  o ochronie osób i mienia,
tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 2213 ze zmianami)
 
 1. mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. mieć ukończone 21 lat,
 3. mieć ukończone co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
 4. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne lub nie może się toczyć przeciwko Tobie postępowanie karne o takie przestępstwo,
 6. posiadać nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 7. posiadać zdolność fizyczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 8. posiadać zdolność psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej stwierdzoną orzeczeniem psychologicznym,
 9. posiadać przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych  z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Spełnienie wymogu, o którym mowa w punkcie 9 potwierdzają:

 1. dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;
 2. dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;
 3. świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;
 4. zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu lub Służby Ochrony Państwa, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;
 5. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
 6. zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 7. świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
 1. pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku (druk wniosku można otrzymać w WPA KWP  w Białymstoku, przy ul. Bema 4, pokój nr 13);
 2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwa umyslne oraz nietoczeniu przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwo, stwierdzone własnoręcznym podpisem (druk oświadczenia można otrzymać w WPA KWP  w Białymstoku, przy ul. Bema 4, pokój nr 13);
 3. oświadczenie dotyczące zapoznania się z prawami strony w postępowaniu administracyjnym (druk oświadczenia można otrzymać w WPA KWP w Białymstoku, przy ul. Bema 4, pokój nr 13);
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wydane przez uprawnionego lekarza (wykaz lekarzy poniżej);
 5. orzeczenie psychologiczne stwierdzające psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wydane przez uprawnionego psychologa (wykaz psychologów poniżej);
 6. kopię świadectwa ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej (lub wyższego stopnia);
 7. dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;
 8. pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)).
Wyżej wymienione dokumenty należy dostarczyć (kserokopie wraz z oryginałami) do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Bema 4.

Interesanci przyjmowani są:
 we wtorki i czwartki  w godz. 8.00 - 13.00, środy w godz. 8.00 – 17.00
w pokoju nr 13 (tel. 85  670-34-85).

 

WYKAZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH LUB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO:

 

1)   lek. med.Krystyna Waszczuk
Prywatny Gabinet Lekarski, Augustów, ul. Sucharskiego 11/14
poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00, tel. 87/643 62 26 lub 0603 741 215
 
2)  lek. med. Lesław Wechowski
a)  SpółdzielniaLekarska „Eskulap”, Białystok, ul. Nowy Świat 11c
poniedziałek i piątek: 14.00 – 16.30, środa: 7.30 – 14.00
tel. 85/745 00 36 lub 85/745 00 37
 
b)  SpecjalistycznaSpółdzielnia  Lekarska „Ars Medica”, Białystok, ul. Kolejowa 16
wtorek i czwartek: 14.00 – 16.00, po rejestracji telefonicznej, tel.85/651 35 81
 
3)  lek. med. Irena Grygucis
Specjalistyczna Przychodnia Powiatowa w Sejnach, Gabinet Medycyny Pracy, Sejny, ul. Wojska Polskiego 60 D
poniedziałek – piątek: 15.15 – 17.15, tel. 0 502 413 087
 
4)  lek. med. Krystyna Dubowska
Prywatny Gabinet Medycyny Pracy, Białystok, ul. Sienkiewicza 79A lok. 302
poniedziałek i piątek: 13.00 – 17.00, wtorek i środa: 7.00 – 10.00
tel. 85/ 664 20 25 lub 0 508 372 678
 
5)  lek. med. Ewa Komorowska
a)  PodlaskiWojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Białystok, ul. Wiewiórcza 10
poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00, tel. 85/ 664 78 02
 
b)  Centrum Zdrowia"Medycyna”, Białystok, ul. KEN 50/4
czwartek: 15.15 – 18.00, tel. 85/ 662 9199
 
c)  SamodzielnyPubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Poradnia Medycyny Pracy, Mońki, Al. Niepodległości 9
wtorek: 15.15 – 18.00, tel. 0 668 877 545
 
d)  SpecjalistycznaSpółdzielnia Lekarska
„ARS MEDICA”, Białystok, ul. Kolejowa 16
czwartek: 15.15 – 18.00, tel. 85/ 651 3581
 
6)  lek. med. Joanna Adamska
NZOZ Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy, Suwałki, ul. E. Plater 22
poniedziałek – piątek: 8.00 – 10.00, tel. 87/ 565 15 95
 
7)  lek. med. Halina Mieńko – Dec
LSSP „Eskulap”, Białystok, ul. Nowy Świat 11C
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9.30 – 12.00
tel. 85/745 00 36 lub 85/ 745 00 37
 
8)  lek. med. Elżbieta Irena Trzebińska
a) NZOZ Medycyna Pracy, Białystok, ul. Legionowa 15, XI piętro lok. 67
wtorek i czwartek: 14.00 – 17.00, tel. 85/ 742 77 05 lub 0 604 222 204
b) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ
Białystok, ul. Lipowa 47, poniedziałek i środa: 8:00 - 14:00, tel. 85/ 747 02 73
 
9)  lek. med. Stanisław Karwowski
Przyzakładowa Przychodnia Lekarska przy Zakładach Spożywczych „Bona”,
Łomża,ul. Fabryczna 9A, poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00
tel. 86/ 216 02 48 lub 0 501 432 424
 
10)  lek. med. Marcin Borowski
Przyzakładowa Przychodnia Lekarska przy Zakładach Spożywczych „Bona”,
Łomża,ul. Fabryczna 9A, poniedziałek – piątek: 8.00 – 12.00
tel. 86/ 216 02 48
 
11)  lek. med. Maria Jadwiga Lewko
Specjalistyczne CentrumMedyczno-Rehabilitacyjne przy „Polskiej Grupie Farmaceutycznej”
Łomża,  Al. Piłsudskiego 82,
poniedziałek - piątek:8.00– 14.00
tel. 86/ 215 27 40 lub 0 604 469 988
 
12)  lek. med. JoannaZofia Jabłonowska
„HIPOKRATES” Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
Białystok, ul. Stołeczna 7, lok. 115 (I piętro),
poniedziałek: 12.00 – 16.00, wtorek i czwartek: 14.00 – 17.00, środa: 8.00 – 14.00 ,
tel.0 604 826 814
 
13)  lek. med. Elżbieta Kazanecka
Prywatny Gabinet Lekarski, Białystok, ul. Łąkowa 3,
poniedziałek i czwartek: 9.00 – 14.00, środa: 13.00 – 17.00
tel. 85/ 732 35 77
 
14)  lek. med. Włodzimierz Bołtruczuk
Praktyka Lekarza Rodzinnego, Trzcianne, ul. Wojska Polskiego12
poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00,
tel. 85/ 738 50 52
wizyty po godzinach urzędowania pouzgodnieniu telefonicznym,
tel. 0 604 504 300
 
15)  lek. med. Irmina Jadczak
Prywatny Gabinet Lekarski, Kolno, ul. Milewskiego 36
poniedziałek, wtorek i piątek: 10.00 – 13.00
tel. 86/ 278 27 71 lub 0 501 335 543 
 
16)  lek. med. Honorata Kotowicz
LSSP „Eskulap”, Białystok, ul. Białówny 9/1
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.00 – 13.00 środa: 12.00 – 16.30,
tel.0 507 155 002
 
17)  lek. med. Ewa Puchalska - Kindeusz
Prywatny Gabinet Lekarski, Grajewo, Os. Południe 47
poniedziałek i piątek: 8.00 – 10.00, wtorek i czwartek: 14.30 – 16.00,
tel. 0 608 027 618 
 
18)  lek. med. Dorota Matuk
ZOZ MSW  – Poradnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Fabryczna 27
poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.00, tel.85/ 869 45 63
 
19)  lek. med. Alina Teresa Ciereszko
Gabinet Lekarski Medycyny Pracy, Białystok, ul. Pogodna 11G,  lok. 2
wtorek, środa, czwartek: 11.00 – 15.00, piątek: 8.00 –11.00,
 tel. 85/746 39 23lub 0 502 265 442
 
20)  lek. med. Hanna Żendzian - Piekarska
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Białystok, ul. Wiewiórcza 10
poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00, tel. 85/ 664 78 05
 
21)  lek. med. Dariusz Leończyk
NZOZ „Medicus”, Grajewo, Os. Południe 9
poniedziałek i środa: 12.00 – 13.00, piątek:14.00 –16.00,
tel. 86/272 84 52lub 86/ 272 43 50
 
22)  lek. med. Beata Butkiewicz
NZOZ„ PRYMUS” Sp. z o.o., Suwałki, ul. Waryńskiego 27
czwartek: 12.00 – 13.30, tel. 87/ 563 08 15
 
23)  lek. med. Krzysztof Siemienko
a)   Centrum Medyczne "LUX MED", Białystok, ul. Mickiewicza 39/U7
wtorek: 15:40 – 19:20
wizyty po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 85/ 679 51 99
b)   Centrum Medyczne "LUX MED", Białystok, ul. KEN 50/U4,
poniedziałek: 15:50 - 19:10, wizyty po wcześniejszym kontakcie telefonicznym,
tel. 85/662 91 99
 
24) lek. med. Beata Butkiewicz
NZOZ „PRYMUS” Sp. z o.o.,Suwałki, ul. Waryńskiego 27
czwarek:12.00 – 13.30, tel. 87/ 563 08 15          

25) lek. med. Włodzimierz Michaluk

NZOZ Podlaskie Centrum Medyczne, Białystok, ul. Transportowa 4

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, tel. 85/ 742 28 08 lub 85/ 742 28 09

26) lek. med. Alicja Boromko

Centrum Medyczne "LUX MED", badania po uzgodnieniu telefonicznym

 1. Białystok, ul. KEN 50/U4, wtorek: 8:40- 14:40, tel. 85/662 91 99
 2. Białystok, ul. Mickiewicza 39/U7, poniedziałek: 9:00 - 15:00, środa: 8:20 - 14:20, tel. 85/679 51 99

27) lek. med. Marcin Bartłomiej Wójcik

Poradnia Medycyny Pracy, Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

Białystok, ul. Białówny 11, wizyty po telefonicznej rejestracji, tel. 85/742 22 64

28) dr n. med. Bogumiła Szamatowicz

Podlaski Ośrodek Medycyny Pracy, Białystok, ul. Wiewiórcza 10

poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00, wizyty po uprzedniej rejestracji, tel. 85/664 78 00

29) dr n. med. Iwona Tribiłło

Podlaski Ośrodek Medycyny Pracy, Białystok, ul. Wiewiórcza 10

poniedziałek – piątek: 7.00 – 16.00, wizyty po uprzedniej rejestracji, tel. 85/664 78 00

30) lek. med. Andrzej Woroniecki

Praktyka Lekarska, Hajnówka, ul. Gołębia 5, tel. 796 965 700

31) lek. med. Bogusława Kazimiera Radzicka

a. "Kamen" Poradnia Medycyny Pracy, Białystok, ul. Bema 2, lok. 222, tel. 85/ 745 41 97

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

b. " Mec Medycyna Człowiek" Poradnia Medycyny Pracy

Białystok, ul. Fabryczna 4, lok. 1 B, tel. 535 305 103

32) lek. med. Zofia Szuba - Pochwatka

LSSP "ESKULAP", Białystok, ul. Nowy Świat 11 C, tel. 085 745 00 36, 085 745 00 37

 

    WYKAZ PSYCHOLOGÓW UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIABADAŃ OSÓB POSIADAJĄCYCH LUB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCHPRACOWNIKÓW   OCHRONY FIZYCZNEJ  NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO:

 

1)   mgr Teresa Zamącińska
LSSP „ESKULAP”,Białystok, ul. Nowy Świat 11C
poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00, tel. 85/ 745 00 31 lub 0 607 050 700
 
2)    mgr Wiesław Wielgat
badania wykonywane są  po telefonicznymuzgodnieniu terminu , tel. 0 602 152 241
w następujących przychodniach:
a)  OśrodekBadań i Usług Psychologicznych
Augustów, ul. Kilińskiego 3,poniedziałek, środa, sobota: 8:00 –18:00
 
b)  OśrodekBadań i Usług Psychologicznych
Suwałki, ul. Szkolna 8, wtorek i piątek: 9:00 – 12:00
 
c)  OśrodekBadań i Usług Psychologicznych
 Białystok, ul. Lawendowa 62, czwartek: 15:00 – 19:00 
 
d)  OśrodekBadań i Usług Psychologicznych
Sokółka, ul. Polna 1, czwartek: 9:00 – 12:00
 
3)   mgr Wojciech Leon Anczurowski
Pracownia Psychologiczno-Statystyczna „OPTIMAL”
Białystok, ul. Św. Rocha 11/1lok. 503A
wyłącznie po telefonicznym uzgodnieniu, tel. 0 603 220 544
 
4)   mgr Czesław Jarosz
Ośrodek Badań Psychologicznych, Łomża, ul. Fabryczna 9A
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00;17:00 – 18:30
tel. 86/ 216 03 65 lub 0 606 115 753
 
5)   dr Tadeusz Korolczuk
a) WojskowaSpecjalistyczna Przychodnia Lekarska, Białystok, ul. Lipowa 47
poniedziałek i środa: 9:00 – 13:00, tel. 22/281 82 31
 
b) PracowniaPsychologiczna przy KPKM, Białystok, ul. Składowa 11
wtorek, czwartek i piątek: 6:00 – 10:00, tel. 85/ 878 27 30
 
6)   mgr Paweł Romuald Kołakowski
Specjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne "ESKULAP"
Łomża, ul. Piłsudskiego 82
wtorek- sobota po telefonicznym uzgodnieniu: 0 602 538 767 lub 86/218 29 66
 
7)   mgr Bożena Jastrzębska
badania wykonywane są od poniedziałku do soboty
po telefonicznym uzgodnieniu terminu
tel. 0 512 132 355 lub86/ 218 29 66, w następujących miejscach:
 
a) Prywatny Gabinet Psychologiczny ACER, Łomża, ul. Kazańska 2, pok. 3
b) mieszkanie prywatne, Łomża, ul. Śniadeckiego 7/27
 
8)   mgr Ewa Sulimowicz
mieszkanie prywatne
Siemiatycze, ul. Drohiczyńska 126
środa: 8:00 – 12:00, sobota: 9:00 – 16:00
możliwe inne dni po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 85/ 655 64 13 lub 0 600 298 485
 
9)   mgr Alina Miłkowska-Cieśla
działalność zawieszona 
 
10)   mgr Lucyna Karwowska
Gabinet Psych. Diagnostyczno-Terapeutyczny
Choroszcz, ul. Sienkiewicza 27A/5
wizyty po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 0 603 585 993
 
11)  mgr Ewa Tabak- Kuczyńska
Pracownia Psychologiczna
Suwałki, ul. E. Plater 24 A, lok. 4
wizyty wyłącznie po uzgodnieniutelefonicznym, tel. 0 508 266 755
 
12)   mgr Alicja Klebanowska
Gabinet Psychologiczny, Augustów, ul. Nowomiejska 14
wizyty wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 0 604 710 264
 
13)  mgr Michał Zamąciński
LSSP „Eskulap”, Białystok, ul. Nowy Świat 11C
poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00, tel. 85/ 745 00 31 
 
14)  mgr Iwona Rakowska
Podlaski Wojewódzki Ośrodek MedycynyPracy Pracownia Psychologiczna
Białystok, ul. Wiewiórcza 10
poniedziałek – czwartek: 8:00 – 12:00, tel. 85/664 78 19
 
15)   mgr Małgorzata Rytel
a) RegionalneCentrum Badań Psychologicznych WORD w Łomży,
Łomża, ul. Zjazd 21, poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:00
wizyty po wcześniejszym uzgodnieniutelefonicznym, tel. 86/ 215 00 63
 
b) Gabinet Psychologiczny
Łomża, ul.Słowackiego 8/51
wizyty pouzgodnieniu telefonicznym, możliwośćwykonania badań w soboty
i po godz. 16:00, tel.0 608 521 235 lub 0 606 795 645
 
16) mgr MartaJanuszkiewicz
badania wykonywane tylko na potrzeby siłzbrojnych
 
17) mgr Łukasz Jankiewicz
a) Gabinet Psychologiczny „Psychotesty Pułkowa ,Łomża, ul. Pułkowa 29
rejestracja telefoniczna – 0 602 460 998
b) Gabinet Psychologiczny „Psychotesty Kolno”, Kolno, ul. Świerkowa 4
rejestracja telefoniczna – 0 668 038  243
 
18) mgr Anna Siemienko
NZOZ „Idea” Białystok, ul. Witosa 13
badania wykonywane  po telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 0 604 720 497, tel. do rej. 85/654 60 76
 
19) mgr Elżbieta Grygoruk
a) Pracownia Psychotechniczna Badań Kierowców, Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 107
b) Pracownia Psychotechniczna Badań Kierowców, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10 A
c0 Pracownia Psychotechniczna Badań Kierowców, Siemiatycze, ul. Górna 61
badania wykonywane  po telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 0 695 956 664
 
20) mgr Elżbieta Dębska
a) Gabinet Psychoterapii Usług Psychologicznych
Augustów, ul. Żurawia 16 C
badania wykonywane są od poniedziałku do soboty po telefonicznym uzgodnieniu terminu
tel. 0 691 550 958
b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" s.c.
Grajewo, Osiedle Południe 9, tel. 86 272 43 50
 
21) mgr Małgorzata Zysik
Ośrodek Edukacji Społecznej, Wspomaganie Rozwoju i Profilaktyki
Pracownia Psychologiczna Małgorzata Zysik
Zambrów, ul. Krótka 1, poniedziałek - sobota 8:00 - 18:00
tel. 0 604 856 031
 
22) mgr Marek Toczydłowski
Pracownia Psychologiczna "Atest" Marek Toczydłowski
Białystok, ul. Zwycięstwa 8/212
poniedziałek - piątek 7:00 - 12:00 i 15:00 - 18:00
tel. 0 667 00 13 13, strona internetowa: www.psychologatest.pl
 
23) mgr Mirosław Udoj
"Psych Medycyna" Pracownia Badań Psychologicznych
Białystok, ul. Fabryczna 4, lok. 1 B, tel. 690 909 950
 

 

Praca w Policji