Laboratorium Kryminalistyczne

Podstawowe informacje - Laboratorium Kryminalistyczne

Data publikacji 27.09.2006

Laboratorium Kryminalistyczne

Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Adres do korespondencji:
Generała Józefa Bema 4, 15-004 Białystok
 

SEKRETARIAT
tel. (47) 711-32-40 
fax. (47) 711-32-41


NACZELNIK WYDZIAŁU:
kom. Maciej Kalenik  
tel. 47 711 22 40
naczelnik.wlk.kwp@bk.policja.gov.pl

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU:
nadkom. Krzysztof Waszkiewicz
tel. 47 711 26 90

Pracownia Telefon
Zespół I - Koordynator zespołu: Michał Adamski (47) 711-23-42
Pracownia badań mechanoskopijnych (47) 711-23-42
Pracownia badań wypadków drogowych: Wojciech Karczewski (47) 711-22-41
Zespół II - Koordynator zespołu: Joanna Lisowska (47) 711-31-68
Pracownia badań dokumentów (47) 711-31-68
Zespół III - Koordynator zespołu: Karol Szusta (47) 711-20-84
Pracownia badań chemicznych (47) 711-20-84
Zespół IV - Koordynator zespołu: Joanna Lisowska (47) 711-31-68
Pracownia badań daktyloskopijnych (47) 711-31-68
Pracownia badań traseologicznych: Zbigniew Strankowski (47) 711-36-08
Zespół V - Koordynator zespołu: Krzysztof Turowski (47) 711-31-62
Pracownia badań informatycznych (47) 711-31-62
Pracownia badań cyfrowych nośników danych: Janusz Pietruczuk (47) 711-21-69
Pracownia badań atroposkopijnych: Ewa Zemło (47) 711-36-18
   
   
Zarządzanie jakością Laboratorium: Liwarowski Piotr (47) 711-23-09
Koordynator techniki kryminalistycznej asp. sztab.  Mariusz Petrych
(specjalista z analizy plam krwawych)
(47) 711-28-61

 

Laboratorium Kryminalistyczne w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 1. wykonywania ekspertyz, opracowywania opinii kryminalistycznych i realizowania zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji oraz na rzecz podmiotów pozapolicyjnych ustawowo uprawnionych do prowadzenia postępowań przygotowawczych;
 2. koordynowania działań oraz sprawowania nadzoru merytorycznego nad pracą techników kryminalistyki komend powiatowych (miejskich) Policji na obszarze województwa;
 3. współpracy z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji w zakresie wyposażenia w sprzęt i materiały techniki kryminalistycznej w ramach wykonywania ekspertyz oraz wdrażania nowych metod badawczych, a także w zakresie szkoleń
  i podnoszenia kompetencji zawodowych;
 4. współpracy z placówkami naukowo-badawczymi oraz instytucjami i laboratoriami w zakresie problematyki kryminalistycznej;
 5. prowadzenia Wojewódzkiej Registratury Daktyloskopijnej (WRD), zbiorów niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych („śladów NN”) i obsługi Automatycznego Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej (AFIS).

 

Zakres badań realizowanych w poszczególnych pracowniach Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku:

Pracownia badań chemicznych:

 • badanie jakościowe i ilościowe środków odurzających, substancji psychotropowych
  i prekursorów, identyfikacja metod produkcji narkotyków syntetycznych i ich prekursorów,
 • badanie mikrośladów: włókien, powłok malarskich, nietypowych śladów,
 • badanie substancji łatwopalnych, środków drażniących i alkoholi,
 • chemiczna analiza jakościowa materiałów wybuchowych, określanie budowy i zasady działania przyrządów wybuchowych, szacowanie zagrożenia związanego z wybuchem,
 • chemiczna analiza śladowa pozostałości wybuchowych i odtwarzanie budowy urządzenia wybuchowego na podstawie pozostałości po wybuchu,
 • oznaczanie alkoholu etylowego w płynach ustrojowych (krwi),
 • badania śladów kontaktowych środków odurzających, substancji psychotropowych
  i materiałów wybuchowych.
   

Pracownia badań informatycznych:

 • Ba­da­nia iden­ty­fi­ka­cyj­ne sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go i urzą­dzeń pe­ry­fe­ryj­nych,
 • Usta­la­nie cech fa­brycz­nych sprzę­tu i pod­ze­spo­łów, ujaw­nia­nie ich cech in­dy­wi­du­al­nych, po­zwa­la­ją­cych na iden­ty­fi­ka­cję wła­ści­cie­la,
 • Usta­la­nie prze­zna­cze­nia urzą­dzeń cy­fro­wych, ich spraw­no­ści oraz za­war­to­ści ich pa­mię­ci,
 • Usta­la­nie i ana­li­za za­war­to­ści no­śni­ków cy­fro­wych za wyjątkiem:
  • Ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
  • Ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np.: pornografia, erotyka, przemoc, itp.)
  • Ustalania i badania urządzeń służących do nielegalnego rozpowszechniania sygnału telewizyjnego, zagłuszania synalów GSM, urządzeń podsłuchowych, nakładek bankomatowych oraz przeprowadzania audytu oprogramowania.
 • Od­zy­ski­wa­nie da­nych z no­śni­ków cy­fro­wych.
 • Badania telefonów GSM – odczyt danych z pamięci urządzeń i kart SIM.
   

Pracownia badań cyfrowych nośników danych:

 • Badania identyfikacyjne utrwalonych obiektów i miejsc na podstawie zapisów wizualnych (odzieży, pojazdów, numerów identyfikacyjnych, logo, itp.)
 • Badania identyfikacyjne urządzeń służących od utrwalania obrazu
 • Badania zapisów wizualnych pod kątem określenia metod i śladów ingerencji w zarejestrowany obraz
 • Badania mające na celu ustalanie wymiarów obiektów w oparciu o utrwalony obraz
 • Dokonywanie innych ustaleń możliwych do stwierdzenia w oparciu o analizę zapisu wizualnego (np.: selekcja materiału, ustalenie czasu rejestracji obrazu, miejsca rejestracji, sprzętu użytego do rejestracji, tip)
 • Wykonywanie kopii obrazu z zapisów wizualnych
 • Rejestracja czynności procesowych
 • Wyodrębnianie z zapisów wizualnych kadrów i ich edycja
 • Wykonywanie dokumentacji poglądowych
 • Zabezpieczanie danych z nośników cyfrowych
 • Wykonywanie kopii binarnych nośników cyfrowych
 • Odczyt zautomatyzowany telefonów komórkowych
 • Konwersja zapisów wideo do różnych formatów
 • Zabezpieczanie zapisów z cyfrowych rejestratorów obrazu
   

Pracownia badań antroposkopijnych:

 • Odtwarzanie wyglądu osób na podstawie opisu słownego
 • Odtwarzanie wyglądu przedmiotów na podstawie opisu słownego, zdjęć oraz zapisów wideo
 • Tworzenie wersji wyglądu na podstawie opisu słownego oraz zdjęć fotograficznych
 • Opracowywanie wizerunku fikcyjnych osób
 • Opracowywanie tablic do okazani osób i przedmiotów
 • Identyfikacja osób na podstawie zapisów wizualnych
 • Identyfikacja NN zwłok na podstawie zapisów wizualnych
 • Progresja i regresja wiekowa osób na podstawie zdjęć fotograficznych
 • Retusz cyfrowy zdjęć i fotomontaż


Pracownia badań dokumentów:

 • klasyczne badania dokumentów:
  • Analiza porównawcza rękopisów.
  • Identyfikacja osób na podstawie badań porównawczych pisma ręcznego i podpisów.
  • Ustalanie cech osobopoznawczych autora i wykonawcy na podstawie analizy tekstu.
  • Określanie rodzajów podłoży.
  • Rozróżnianie rodzajów narzędzi pisarskich i podstawowych technik druku.
 • techniczne badania dokumentów:
  • Identyfikacja technik wytwarzania dokumentów.
  • Analiza form fałszerstwa dokumentów.
  • Identyfikacja materiałów wykorzystanych do wytworzenia dokumentów.
  • Identyfikacja grupowa i indywidualna urządzeń.
  • Ujawnianie śladów pisma wgłębionego, zapisów usuniętych oraz zamazanych.
  • Badania krzyżujących się linii graficznych.
  • Badania identyfikacyjne pieczątek, pieczęci, stempli, stampili, faksymile oraz ich odcisków.
  • Określanie autentyczności dokumentów.
  • Badania dokumentów zniszczonych.
  • Szacowanie wieku zapisów.

Analiza plam krwawych:

 • ujawnianie widocznych i niewidocznych (zacieranych) śladów krwi metodą wzrokową i/lub z wykorzystaniem zjawiska chemiluminescencji (luminol) oraz oświetlaczy o różnej długości fali światła,
 • przeprowadzanie testów wstępnych niespecyficznych i specyficznych na obecność krwi,
 • opis właściwości śladów krwawych w protokole oględzin,
 • zabezpieczanie ujawnionych śladów krwi do dalszych badań identyfikacyjnych,
 • sporządzenie sprawozdania z czynności z zakresu analizy śladów krwawych w ramach przeprowadzonych oględzin.
   

Pracownia badań daktyloskopijnych:

 • Ujawnianie metodami laboratoryjnymi śladów:
  • linii papilarnych,
  • poletkowej budowy skóry ludzkiej, czerwieni wargowej, małżowiny usznej,
  • rękawiczek.
 • Badania oceniająco-typujące oraz identyfikacja śladów:
  • linii papilarnych,
  • poletkowej budowy skóry ludzkiej,
  • śladów rękawiczek.
 • Sporządzanie materiału badawczego od osób i zwłok.
 • Selekcja, sprawdzanie i rejestracja niezidentyfikowanych śladów linii papilarnych
  w AFIS.
   

Pracownia badań traseologicznych:

 • Badania porównawcze śladów:
  • obuwia,
  • środków transportu.
 • Badania na zestawienie "pary" butów,
 • Badania oceniająco-typujące.
   

Pracownia badań wypadków drogowych:

 • czasowo-przestrzenna rekonstrukcja wypadków drogowych i ustalania przyczyn zdarzeń w oparciu o materiały zgromadzone w aktach,
 • badanie stanu technicznego pojazdów,
 • badanie zabezpieczonych podzespołów, układów i poszczególnych elementów pojazdów, w tym kół ogumionych i żarówek samochodowych,
 • badanie śladów i identyfikacji pojazdów na podstawie zabezpieczonych fragmentów wyposażenia,
 • badania śladów na obuwiu i odzieży,
 • odczyt i analiza zapisów na tarczach tachografów analogowych i danych na tachografach cyfrowych,
 • odczyt i analiza danych powypadkowych z elektronicznych systemów pojazdów przy pomocy systemu Bosch CDR.
   

Pracownia badań mechanoskopijnych:

 • identyfikacja narzędzi i innych przedmiotów na podstawie śladów ich użycia,
 • badania mechanicznych urządzeń zamykających,
 • badania autentyczności oznaczeń identyfikacyjnych naniesionych na różnych podłożach,
 • badania identyfikacyjne znaczników, cechowników i numeratorów,
 • określanie sposobu mechanicznego uszkodzenia przedmiotów,
 • określanie, czy przedmioty stanowiły całość,
 • określanie kierunku i zwrotu siły oraz sposobu stłuczenia lub uszkodzenia szyb,
 • badania plomb i plombownic,
 • identyfikacja maszyn (matryc i głowic) do produkcji płyt CD,
 • badania monet i wyrobów jubilerskich.

 

 

Powrót na górę strony