Pracownia badań informatycznych

Pracownia badań informatycznych

Data publikacji 14.02.2013
 

Zgodnie z wdrożeniem w pracowni badań informatycznych LK KWP 

w Białymstoku, wytycznych Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji:

  • „Metodyka badań cyfrowych nośników danych BJ-Z1-M-2”

  • „Badania sprzętu informatycznego i cyfrowych nośników danych nr BJ-Z1-W-5”,

 

zakres wykonywanych badań informatycznych obejmuje:

  • wykonywanie kryminalistycznych kopii nośników danych cyfrowych 
    z zachowaniem wymagań prawnych,

  • odczytywanie i odzyskiwanie danych z wyłączeniem danych nadpisanych oraz nośników uszkodzonych mechanicznie bądź elektrycznie,

  • analizę techniczno-informatyczną ujawnionych danych.

 

Pra­cow­nia nie wy­ko­nu­je ba­dań no­śni­ków i za­war­tych na nich da­nych pod ką­tem na­ru­sze­nia usta­wy o ochro­nie praw au­tor­skich i praw po­krew­nych (w­ła­sno­ści in­te­lek­tu­al­nej).

Powrót na górę strony