Przedsięwzięcia realizowane przez podlaską Policję - Nie bądźmy obojętni -  Policja Podlaska

Nie bądźmy obojętni

Przedsięwzięcia realizowane przez podlaską Policję

Przedsięwzięcia realizowane przez podlaską Policję w zakresie minimalizowania zagrożeń okresu zimowego

Problem bezdomności i pomocy osobom narażonym na utratę życia i zdrowia wskutek wychłodzenia organizmu w okresie zimowym jest wysoce złożony, a co za tym idzie trudny lub wręcz niemożliwy do rozwiązania przez pojedyncze instytucje. Dlatego też, niezwykle ważne jest współdziałanie wielu podmiotów w szeroko pojętym obszarze interwencji i pomocy.

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku dostrzegając możliwość rozszerzenia działań, które mogą przyczynić się do ograniczenia liczby tragicznych zdarzeń związanych
z bezdomnością, przy współudziale organów administracji rządowej i samorządowej, instytucji i placówek pomocowych – podjęła realizację w ramach wojewódzkiego programu pn. „Nie bądźmy obojętni” alternatywnej formy działań z udziałem studentów.

Zgodnie z założeniami programowymi w ramach projektu, w sezonie zimowym 2015/2016 realizowane są trzy formy działań prewencyjnych:

 • uruchomienie punktów poradnictwa prawnego oraz punktu pomocy przedmedycznej
  w „Domu dla Bezdomnych” i Noclegowni „Caritas” Archidiecezji Białostockiej, „Eleos” Prawosławnym Ośrodku Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Stowarzyszeniu Pomocy Rodzinie „Droga”, Stowarzyszeniu „Ku Dobrej Nadziei” oraz Stowarzyszeniu Penitencjarnym „Patronat”, w których dyżury pełnią studenci o kierunku prawniczym, pedagogicznym, resocjalizacyjnym i medycznym,
 • wizytacje przez studentów, harcerzy, alumnów oraz młodzieży z Bractwa Młodzieży Prawosławnej w asyście policjantów miejsc przebywania osób bezdomnych, celem zaproponowania im skorzystania z noclegowni, poinformowania o zasadach i formach korzystania z usług lokalnych instytucji i placówek pomocowych na terenie województwa podlaskiego oraz udzielenia pomocy przedmedycznej osobom wymagającym tego rodzaju wsparcia. Wspólne patrole terenowe Służby Leśnej z Policją, Strażą Miejską
   i SOK po obszarach leśnych znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie miasta oraz w bezpośrednim sąsiedztwie terenów kolejowych, miasta Wasilkowa i innych przyległych miejscowości,
 • prowadzenie przez studentów wraz z przedstawicielem Policji, na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku i Zakładu Karnego w Białymstoku, zajęć profilaktycznych pn. „Powrót” z dodatkowym elementem resocjalizacji przeciwdziałania przemocy w rodzinie - „Wracaj, ale nie krzywdź” z wytypowaną grupą więźniów, przygotowujących się do opuszczenia placówek penitencjarnych zagrożonych bezdomnością.

Realizatorzy działań wezmą również czynny udział w Wigilii Miejskiej 2015.

Powyższy projekt realizowany jest również przez Komendę Miejską Policji w Łomży i Suwałkach w oparciu o lokalne koalicje oraz dzięki aktywnemu uczestnictwu studentów/słuchaczy szkół policealnych.

Celem upowszechnienia wśród mieszkańców woj. podlaskiego zagrożeń związanych z okresem zimowym oraz informacji o dostępnych formach pomocy, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku wyemitowała następujące materiały profilaktyczne:

 • we współpracy z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim – plakaty i nalepkę ostrzegawczej, zawierającej nr bezpłatnej infolinii Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego PUW w Białymstoku, które zostaną wykorzystane w prowadzonych działaniach prewencyjnych w ramach programu „Nie bądźmy obojętni”,
 • we współpracy z Departamentem Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego – informatory zawierające wykaz placówek udzielających pomocy osobom bezdomnym, funkcjonujących na terenie powiatu białostockiego, łomżyńskiego
  i suwalskiego,
 • przy współpracy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Białymstoku opracowano nalepkę informacyjną, zawierającą apel do społeczeństwa oraz numery telefonów alarmowych, pod które można zgłaszać informacje o osobach zagrożonych zamarznięciem.