Nie bądźmy obojętni

Porady prawne

DZIECKO NA DRODZE.

Zimowe zabawy dzieci łączą się z użytkowaniem dróg. Jazda na sankach może okazać się bardzo niebezpieczna np. zjeżdżanie dzieci na sankach, wprost pod nadjeżdżające pojazdy, dopinanie sanek do samochodów itp.  

  • Dziecko w wieku do 7 lat może korzystać z drogi tylko od opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat. Nie dotyczy to strefy zamieszkania. art. 43 ust. 1
  • Odpowiedzialność za pozostawienie dziecka bez nadzoru ponoszą zarówno osoby ustawowo zobowiązane do opieki nad dzieckiem (rodzice) jak i faktycznie opiekujące się nim. Art. 89  
    Prawo o ruchu drogowym  z dnia 20 czerwca 1997 roku  (Dz.U z 2005 r., Nr 108, poz. 908)

Nadzorujmy nasze dzieci aby uchronić je przed wypadkami.

 

 

OBRZUCANIE POJAZDÓW ZAMARZNIĘTYMI ŚNIEŻKAMI.

Rzucanie „śnieżkami” pokrytymi lodem w szyby jadących samochodów może doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

  • Jeżeli kierowca, w wyniku uderzenia śnieżką w pojazd straciłby nad nim panowanie i doprowadził do wypadku, zdarzenie wyczerpałoby ustawowe znamiona przestępstwa, którego kwalifikacja uzależniona byłaby od skutku(odpowiada również osoba nieletnia).

      (wykroczenie przewidziane w art. 76 kodeksu wykroczeń)

WISZĄCE SOPLE LODOWE.

Jeżeli zauważymy sople, które ze względu na swój ciężar, kształt lub miejsce występowania stanowią realne zarażenie bezpieczeństwa, powinniśmy zwrócić się do zarządcy budynku który jest ustawowo zobowiązany do ich usunięcia.

  • W przypadku, gdy nie będziemy w stanie ustalić zarządcy obiektu bądź nasza interwencja okaże się bezskuteczna o problemie tym, należy niezwłocznie powiadomić straż gminną/miejską, która podejmie odpowiednie kroki celem usunięcia sopli i zastosowania wobec sprawcy środków represji za naruszenie art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  • W przypadku nawisów, których usunięcie jest utrudnione, straż miejska zabezpieczy zagrożone miejsce od osób postronnych do chwili przyjazdu straży pożarnej. Jeśli w wyniku zaniedbań zarządcy budynku, spadające sople spowodują powstanie szkody majątkowej bądź uszkodzenie ciała, osoby poszkodowane mogą ubiegać się o odszkodowanie art. 415 kodeksu cywilnego.

 

ZAŚNIEŻONE CHODNIKI.

Nieodśnieżone chodniki często są przyczyną wypadków przechodniów.

  • Obowiązek usuwania śniegu z chodnika należy do właścicieli, zarządców lub administratorów budynków. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów. W oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  • Za uchylanie się od obowiązku odśnieżania w/w mogą zostać ukarani przez straż miejską mandatem karnym za naruszenie przepisu art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W przypadku uszczerbku na zdrowiu wskutek poślizgnięcia się i upadku pieszego na śliskiej/zaśnieżonej nawierzchni, poszkodowany ma prawo zwrócić się do właściciela posesji o stosowne odszkodowanie.

 

Powrót na górę strony