Podstawy prawne regulujące dobór do służby w Policji - Ogłoszenia, informacje -  Policja Podlaska

Ogłoszenia, informacje

Podstawy prawne regulujące dobór do służby w Policji

Data publikacji 27.02.2018

Akty prawne regulujące zasady i kryteria doboru kandydatów do służby w Policji:

 • ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r., poz. 2067 z późn. zm.),
 • rozporządzenie MSW z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r., poz. 432, z późn. zm.),
 • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2016 poz. 1167),
 • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922),
 • rozporządzenie MSW z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. 2014 r. poz.1898).

UWAGA! ZAPAMIĘTAJ!

 1. Osoba ubiegająca się  o przyjęcie do służby w Policji, składając dokumenty określone w ogłoszeniu komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, musi posiadać przy sobie książeczkę wojskową (mężczyźni) i dowód osobisty oraz oryginały wymaganych w ogłoszeniu dokumentów, celem potwierdzenia zgodności złożonych kopii.
 2. Kandydat do służby w Policji, przystępując do każdego etapu postępowania kwalifikacyjnego, musi legitymować się dowodem osobistym - brak tego dokumentu skutkuje niedopuszczeniem kandydata do udziału w etapie postępowania kwalifikacyjnego.
 3. Przystępując do etapu postępowania kwalifikacyjnego - ocena sprawności fizycznej, kandydat musi mieć przy sobie:
  1. zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nieprzekraczającym 14 dni do dnia przystąpienia do testu sprawnościowego,
  2. dowód osobisty,
  3. strój i obuwie sportowe.
 4. "Kwestionariusz osobowy kandydata do służby w Policji" oraz "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" udostępniają komendy wojewódzkie Policji (Komenda Stołeczna Policji) oraz komendy powiatowe Policji (komendy miejskie Policji). Formularze te są również dostępne na stronie internetowej Komendy Głównej Policji.
 5. Wypełnioną "Ankietę bezpieczeństwa osobowego" kandydat składa w komendzie wojewódzkiej Policji (Komendzie Stołecznej Policji) w toku postępowania kwalifikacyjnego, w wyznaczonym terminie.