Międzynarodowy Dzień Mediacji - Aktualności -  Policja Podlaska

Aktualności

Międzynarodowy Dzień Mediacji

Data publikacji 15.10.2020

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora. Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

W  Międzynarodowym Dniu Mediacji przypadającym w tym roku na dzień 15 października 2020 roku w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku  osoby zainteresowane problematyką mediacji będą mogły skontaktować się telefonicznie w godzinach od 10 do 14, z osobami pełniącymi dyżur. Podczas dyzuru udzielane będą informacje w zakresie mediacji w sprawach karnych, cywilnych, wykroczeń i w sprawach nieletnich.

Halina Borys-Pakieła - Prezes Krajowej Izby Mediatorów i Arbitrów, członek Społecznej Rady do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości, mediator stały na liście prowadzonej przez Prezesa Sądu Okręgowego w Białymstoku, mediator Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji – telefon 609 269 554,

Jolanta Jasińska z Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w zakresie mediacji w sprawach karnych, wykroczeń i nieletnich oraz mediator Podlaskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji - telefon 47-711-34-90,

nadkomisarz Joanna Rzepniewska z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w zakresie mediacji w sprawach o wykroczenia i nieletnich – telefon 887 884 037,

podinspektor Tomasz Szymański z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w zakresie mediacji w sprawach karnych – telefon 47 711 2804.

Mediacja to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku przestępstwa, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego,z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora.

Mediacja może dotyczyć wszystkich przestępstw.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

Mediacja daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z przestępstwa na zaproponowanych przez siebie warunkach.

Mediacja sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków przestępstwa  oraz oczekiwań wobec podejrzanego/oskarżonego.

Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja podejrzanemu/oskarżonemu?

Mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.

Mediacja sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania karnego (w konsekwencji szybszemu zatarciu skazania).

Mediacja pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania karnego.Mediacja stwarza szansę na łagodniejsze potraktowanie przez sąd.

Jak sprawa  trafia do mediacji?

Sprawa może zostać skierowana do mediacji na etapie postępowania przygotowawczego (z inicjatywy pokrzywdzonego lub podejrzanego, albo na wniosek prokuratora lub innego organu  prowadzącego to postępowanie) lub po wniesieniu sprawy do sądu (sprawę do mediacji kieruje postanowieniem sąd lub referendarz sądowy).

Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego i podejrzanego/oskarżonego.

Mediacja w sprawach nieletnich - to dobrowolny i poufny sposób rozwiązywania sporów, powstałych w wyniku czynu karalnego, w drodze porozumiewania się pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy, z pomocą bezstronnego i neutralnego mediatora.

Mediacja może dotyczyć wszystkich czynów karalnych.

Jakie korzyści daje mediacja pokrzywdzonemu?

Mediacja daje możliwość wpływu na rozwiązanie problemów wynikających z czynu karalnego na zaproponowanych przez siebie warunkach.

Mediacja sprzyja okazji do wyrażenia emocji, wypowiedzenia się na temat skutków czynu karalnego oraz oczekiwań wobec nieletniego sprawcy.

Mediacja stwarza szansę na szybsze uzyskanie odszkodowania (lub naprawienie szkody), zadośćuczynienia za doznaną krzywdę i przeprosin.

Jakie korzyści daje mediacja nieletniemu sprawcy?

Mediacja daje możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia.

Mediacja sprzyja szybszemu zakończeniu postępowania przed sądem.

Mediacja pozwala na zmniejszenie kosztów postępowania przed sądem.

Mediacja stwarza szansę na zrozumienie konieczności poniesienia odpowiedzialności za wyrządzoną szkodę (krzywdę).

Jak sprawa trafia do mediacji?

Mediacja może być prowadzona w każdym stadium postępowania sądowego z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy. Sprawę do mediacji kieruje postanowieniem sąd rodzinny.

Skierowanie sprawy do mediacji jest możliwe wyłącznie za zgodą pokrzywdzonego i nieletniego sprawcy.