Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Data publikacji strony internetowej: 2004-06-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-30

Strona internetowa www.podlaska.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu wirtualny spacer oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.podlaska.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Tomasz Grzegorczuk, numer telefonu +48 477113537 lub +48 477113160, e-mail: tomasz.grzegorczuk@bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie BIP oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do Pani Małgorzaty Bielemuk, numer telefonu +48 477113204 lub +48 477113220, e-mail: kwp@bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest komisarz Edyta Wilczyńska,  nr telefonu +48 47 7113282 lub +48 477113220, e-mail: kwp@bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Anna Pełszyk,  numer telefonu +48 47 7112809, e-mail: anna.pelszyk@bk.policja.gov.pl lub e-mail: naczelnik.wzir.kwp@bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Panią Jolantą Jasińską, numer telefonu +48 47 7113490 lub +48 47 7112033, e-mail: prawa.czlowieka.kwp@bk.policja.gov.pl lub e-mail: kwp@bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury możę także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: bip.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,
ulica Henryka Sienkiewicza 65,
15-003 Białystok

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 65 w Białymstoku. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z napisem Policja umieszczoną na gmachu budynku,  nad wejściem głównym.

Wjazd do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku możliwy jest od ulicy Plac Wyzwolenia. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi dwoma  miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Po lewej stronie, przed drzwiami wejściowymi znajduje się wideodomofon. Pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób poruszających się na wózkach znajduje się po lewej stronie budynku, przy schodach. Pochylnia prowadzi do wejścia głównego do budynku. Przed wjazdem na pochylnię, po lewej stronie zainstalowany został dzwonek przywoławczy oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Punkt Recepcyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się tabliczka informacyjna Punkt Recepcyjny z napisami w alfabecie Braille`a oraz oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego. Po prawej stronie Punktu Recepcyjnego znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Ogólnodostępna toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym, po prawej stronie obok punktu recepcyjnego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z Punktu Recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w obecności policjanta lub pracownika Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść/przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się w holu głównym, po lewej stronie, za bramkami. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym poruszających się na wózkach.

Do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami - zamocowana jest na ścianie budynku, po lewej stronie, przed wjazdem na pochylnię;
 • tabliczka informacyjna z napisem Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami - zamocowana jest nad klamką drzwi do w/w toalety;
 • tabliczka informacyjna z napisem Punkt Recepcyjny - zamocowana jest na szybie Punktu Recepcyjnego po lewej stronie, tzw. okienka recepcji, znajdującego się w holu głównym;
 • oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego znajduje się na szybie punktu recepcyjnego po lewej stronie, tzw. okienka recepcji, znajdującego się w holu głównym.

W Punkcie Recepcyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20.00.

Ponadto zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis tej usługi znajduje się na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w dziale „Język migowy


Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Mickiewicza 5

Wjazd na parking przed budynkiem możliwy jest od strony ul. Świętojańskiej. Na parkingu dla interesantów jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydział Konwojowy znajduje się na terenie budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku.

Siedziba sądu oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy. Wydział Konwojowy znajduje na parterze budynku. Można wejść od strony ul. Świętojańskiej pierwszymi drzwiami wejściowymi od szczytu budynku, znajdującymi się po jego prawej stronie. Przed drzwiami wejściowymi na ścianie budynku po prawej stronie znajduje się domofon. Do drzwi wejściowych prowadzą schody bez poręczy. To wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Za drzwiami wejściowymi znajdują się schody z poręczami po obu stronach. Następnie za schodami są kolejne drzwi zabezpieczające wejście do budynku oraz bramka do wykrywania metali, za którą po lewej stronie znajduje się wejście na korytarz prowadzący do Wydziału Konwojowego.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności mogą wejść/wjechać do budynku za pomocą pochylni, która znajduje się przed drugimi drzwiami wejściowymi licząc od szczytu budynku, od strony ul. Świętojańskiej.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie budynku w obecności policjanta lub pracownika Policji (czyli osoby wprowadzającej). Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia z języka migowego.

Interesanci mogą być obsłużeni w poczekalni, która znajduje się po lewej stronie korytarza, za bramką do wykrywania metali. W poczekalni znajduje się pomieszczenie pracowników ochrony obiektu, którzy kontrolują ruch osobowy na terenie budynku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na terenie Wydziału Konwojowego. Jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informujemy, że na teren Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można także skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis tej usługi znajduje się na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w dziale „Język migowy


Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Słowackiego 1

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydział Postępowań Administracyjnych znajduje się na wysokim parterze budynku. Dostęp na parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności mogą wejść/wjechać do budynku za pomocą windy, tj. podnośnika pionowego, który znajduje się przed budynkiem, obok schodów, po lewej stronie.

Przed schodami, na ścianie budynku znajduje się po jego lewej stronie „Dzwonek przywoławczy” oraz tabliczka informacyjna z napisami w alfabecie Braille`a. Do wejścia do budynku prowadzą schody z poręczami po obu stronach.

Za drzwiami wejściowymi po lewej stronie znajduje się pomieszczenie Dyżurnego, który kontroluje ruch osobowy na terenie budynku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie budynku w obecności policjanta lub pracownika Policji (czyli osoby wprowadzającej).

Interesanci mogą być obsłużeni w poczekalni, która znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do poczekalni jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami", która zamocowana jest na ścianie budynku po lewej stronie na ścianie budynku, przed wejściem na schody;
 • tabliczka informacyjna z napisem "Dyżurny”, która zamocowana jest po lewej stronie na szybie pomieszczenia Dyżurnego.

Informujemy, że na teren Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka ego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.


Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Hajnowska 8

Przed bramą zabezpieczającą wjazd na plac wewnętrzny znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt oznaczony jest tablicą z numerem posesji i tablicą z nazwą wydziału.

Wjazd na teren obiektu możliwy jest od strony ul. Hajnowskiej. Za bramą po lewej stronie znajduje się Biuro Stacji Obsługi z okienkiem, przy którym przyjmowani są interesanci i odbywa się kontrola ruchu samochodowego i osobowego. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest kolejnymi drzwiami.

Toaleta dla interesantów znajduje się za tymi drzwiami, po lewej stronie. Jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z Biura Stacji Obsługi i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji (czyli osoby wprowadzającej). Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia z języka migowego.

Do budynku Wydziału Transportu prowadzą drzwi, nad którymi znajduje się tablica z nazwą Wydziału. Interesanci mogą być obsługiwani w holu budynku. Wejście/wjazd na parter w budynku jest dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody z poręczami po obu stronach, które znajdują się po lewej stronie holu. W tym budynku toaleta dla interesantów nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma windy.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informujemy, że na teren Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.


Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Hajnowska 12

Przed bramą zabezpieczającą wjazd na plac wewnętrzny znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Obiekt oznaczony jest logiem z napisem POLICJA oraz tablicą z numerem posesji i tablicą z nazwą wydziału.

Wjazd na teren obiektu możliwy jest od strony ul. Hajnowskiej. Przy wjeździe znajduje się pomieszczenie dyspozytora z okienkiem, przy którym przyjmowani są interesanci i odbywa się kontrola ruchu samochodowego i osobowego.

Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramką. Przejście/przejazd bramką nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wjazd na plac wewnętrzny obiektu zabezpieczony jest szlabanem, przez który może przejść/przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z pomieszczenia  dyspozytora i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji (czyli osoby wprowadzającej). Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia z języka migowego.

Do budynku Wydziału Zaopatrzenia prowadzą drzwi, nad którymi znajduje się tablica z nazwą Wydziału. Interesanci mogą być obsługiwani w holu budynku. Wejście/wjazd na hol jest dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W budynku po prawej stronie holu znajduje się winda, którą można dojechać na wyższe kondygnacje budynku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody z poręczami po obu stronach, które znajdują się po lewej stronie holu. Na każdym piętrze znajdują się toalety wspólne dla pracowników, jak i interesantów. Przystosowane są one do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Informujemy, że na teren Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.


Laboratorium Kryminalistyczne Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ul. Bema 4

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Laboratorium Kryminalistyczne znajduje się na terenie budynku Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Siedziba komendy oznaczona jest napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem do budynku oraz tablicą z numerem i nazwą ulicy, znajdującą się po prawej stronie budynku.

Wejście na teren obiektu możliwe jest od strony ul. Bema. Do wejścia głównego prowadzą schody z poręczami po obu stronach. Dostęp na parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności mogą wejść/wjechać do budynku za pomocą platformy przyschodowej, która zainstalowana jest na poręczy schodów, po ich lewej stronie.

Przed schodami po lewej stronie na słupku zainstalowany został dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane automatycznie. W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się tabliczka informacyjna "Punkt Recepcyjny" z napisami w alfabecie Braille`a. Personel Punktu Recepcyjnego, jak i pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Po prawej stronie od wejścia głównego do budynku znajduje się poczekalnia.

Toaleta dla interesantów znajduje się w poczekalni. Jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci w poczekalni mogą skorzystać z aparatu telefonicznego, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi automatycznie, przez które może przejść/przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i windy, które nie są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po prawej stronie w poczekalni. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się w holu głównym na parterze budynku, po prawej stronie. Jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami", która zamocowana jest przed schodami wejściowymi po lewej stronie na słupku;
 • tabliczka informacyjna z napisem "Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami", która zamocowana jest nad klamką drzwi do w/w toalety;
 • tabliczka informacyjna z napisem "Punkt Recepcyjny", która zamocowana jest na szybie recepcji po lewej stronie.

Informujemy, że na teren Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2011r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź do działu „Język migowy” na stronie BIP Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Powrót na górę strony