Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Data publikacji strony internetowej: 2004-06-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-07-26

Strona internetowa www.podlaska.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 rok poz.848) z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:
  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie materiały filmowe, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu wirtualny spacer oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-05-30 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.podlaska.policja.gov.pl spełnia wymagania w 100 %. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiszowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

 • W przypadku problemów z dostępnością cyfrową strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pan Tomasz Grzegorczuk, numer telefonu +48 477113537, e-mail: tomasz.grzegorczuk@bk.policja.gov.pl
 • Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie Biuletyn Informacji Publicznej oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować do Pani Małgorzaty Bielemuk, numer telefonu +48 477113204 lub +48 477113220, e-mail: kwp@bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności informacyjno – komunikacyjnej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest podkomisarz Marcin Gawryluk, numer telefonu +48 47 7113282 lub +48 477113220, e-mail: kwp@bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Anna Pełszyk, numer telefonu +48 47 7112809, e-mail: anna.pelszyk@bk.policja.gov.pl lub e-mail: naczelnik.wzir.kwp@bk.policja.gov.pl
 • W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem do spraw dostępności w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Panią Jolantą Jasińską, numer telefonu +48 47 7113490 lub +48 47 7112033, e-mail: prawa.czlowieka.kwp@bk.policja.gov.pl lub e-mail: kwp@bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodyskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób nawiązania kontaktu z osobą zgłaszającą żądanie. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony głównej internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich: Biuletyn Informacji Publicznej.brpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku
ulica Henryka Sienkiewicza 65
15-003 Białystok

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 65 w Białymstoku. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną z napisem Policja umieszczoną na gmachu budynku, nad wejściem głównym.

Wjazd do Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku możliwy jest od ulicy Plac Wyzwolenia. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody, przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Za schodami przed drzwiami wejściowymi, po ich lewej stronie, znajduje się wideodomofon.

Przy schodach po lewej ich stronie znajduje się pochylnia dla osób ze szczególnymi potrzebami. Pochylnia prowadzi do wejścia głównego do budynku. Przed wjazdem na pochylnię, po lewej stronie na ścianie budynku, zainstalowany został dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

W holu głównym, po prawej stronie od wejścia, znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się tabliczka informacyjna punkt recepcyjny z napisami w alfabecie Braille`a oraz oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego. Po prawej stronie punktu recepcyjnego znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym, po prawej stronie, obok punktu recepcyjnego. Toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z punktu recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest tak zwanymi bramkami, które są otwierane za pomocą osobowych kart dostępowych, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą tylko schody.

Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się w holu głównym, po lewej stronie, za tak zwanymi bramkami. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W budynku nie ma windy, ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na ścianie budynku, po lewej stronie, przed wjazdem na pochylnię;
 • tabliczka informacyjna z napisem toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, zamocowana jest nad klamką drzwi do toalety;
 • tabliczka informacyjna z napisem punkt recepcyjny, zamocowana jest na szybie punktu recepcyjnego po lewej stronie, tak zwanego okienka recepcji, znajdującego się w holu głównym;
 • oznaczenie usługi tłumacza polskiego języka migowego znajduje się na szybie punktu recepcyjnego po lewej stronie, tak zwanego okienka recepcji, znajdującego się w holu głównym.

W punkcie recepcyjnym Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku jest możliwość połączenia się online z tłumaczem polskiego języka migowego, w dni robocze od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do godziny 20.00. Potrzebę skorzystania z tej usługi należy zgłosić bezpośrednio w punkcie recepcyjnym.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w dziale Język migowy.

 

Wydział Konwojowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ulica Mickiewicza 5

Wydział Konwojowy znajduje się na terenie budynku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku przy ulicy Mickiewicza 5. Siedziba sądu oznaczona jest tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy. Wydział Konwojowy znajduje na parterze budynku sądu.

Wjazd na parking przed budynkiem, w którym znajduje się Wydział Konwojowy możliwy jest od strony ulicy Świętojańskiej. Na parkingu dla interesantów jest wyznaczone jedno miejsce postojowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności mogą wejść lub wjechać do Wydziału Konwojowego od strony ulicy Świętojańskiej za pomocą pochylni, która znajduje się przed drugimi drzwiami wejściowymi, licząc od szczytu budynku. Chcąc wejść do Wydziału Konwojowego można skorzystać też z domofonu, znajdującego się po prawej stronie drzwi wejściowych. Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, na terenie Wydziału Konwojowego. Jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Do Wydziału Konwojowego można także wejść od strony ulicy Świętojańskiej pierwszymi drzwiami wejściowymi, licząc od szczytu budynku, znajdującymi się po jego prawej stronie. Przed wejściem znajdują się schody bez poręczy. Dalej za drzwiami wejściowymi znajdują się kolejne schody z poręczami po obu stronach, za którymi są drzwi oraz urządzenie do wykrywania metali. To wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Interesanci mogą być obsłużeni w poczekalni, która znajduje się po lewej stronie korytarza, za urządzeniem do wykrywania metali. W poczekalni znajduje się także pomieszczenie pracowników ochrony obiektu, którzy kontrolują ruch osobowy na terenie budynku.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie budynku w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie  języka migowego.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na teren Wydziału Konwojowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w dziale Język migowy.

 

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ulica Słowackiego 1

Wjazd do budynku Wydziału Postępowań Administracyjnych możliwy jest od strony ulicy Podleśnej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydział Postępowań Administracyjnych znajduje się na wysokim parterze budynku. Dostęp na parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, które mogą wejść lub wjechać do Wydziału Postępowań Administracyjnych za pomocą podnośnika pionowego, który znajduje się przed budynkiem, po jego lewej stronie, obok parkingu.

Do wejścia do budynku prowadzą schody z poręczami po obu stronach, przed którymi na ścianie budynku po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisami w alfabecie Braille`a.

Wejście na teren budynku możliwe jest po uprzednim kontakcie telefonicznym z wyznaczonym pracownikiem wydziału. Numery telefonów znajdują się po lewej stronie przy aparacie telefonicznym, znajdującym się w poczekalni.

Za drzwiami wejściowymi znajduje się biuro podawcze Wydziału Postępowań Administracyjnych.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie budynku w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci mogą być obsłużeni w poczekalni, która znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do poczekalni jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a - to tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na ścianie, po lewej stronie na ścianie budynku, przed wejściem na schody;

Na teren Wydziału Postępowań Administracyjnych można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ulica Słowackiego 1

Wjazd do budynku Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą możliwy jest od strony ulicy Podleśnej. Przed budynkiem znajduje się parking /wyłącznie dla pojazdów służbowych Policji/ z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą znajduje się na I piętrze budynku. Dostęp na parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, które mogą wejść lub wjechać do budynku za pomocą podnośnika pionowego, który znajduje się przed budynkiem, po jego lewej stronie, obok parkingu.

Do wejścia do budynku prowadzą schody z poręczami po obu stronach, przed którymi na ścianie budynku po lewej stronie znajduje się dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisami w alfabecie Braille`a.

Wejście na teren budynku możliwe jest po uprzednim kontakcie telefonicznym z wyznaczonym pracownikiem wydziału. Numery telefonów znajdują się po lewej stronie przy aparacie telefonicznym, znajdującym się w poczekalni.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie budynku w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci mogą być obsłużeni w poczekalni, która znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego. Dostęp do poczekalni jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku. Nie jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku jest oznaczenie w alfabecie Braille’a - to tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, zamocowana jest na ścianie, po lewej stronie na ścianie budynku, przed wejściem na schody.

Na teren Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

 

Wydział Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ulica Hajnowska 8

Wjazd na teren obiektu możliwy jest od strony ulicy Hajnowskiej. Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami. Obiekt oznaczony jest tablicą z numerem posesji i tablicą z nazwą wydziału.

Za bramą po lewej stronie znajduje się biuro stacji obsługi z okienkiem, przy którym przyjmowani są interesanci oraz odbywa się kontrola ruchu osobowego i samochodowego. Przejście do dalszej części budynku zabezpieczone jest kolejnymi drzwiami. Toaleta dla interesantów znajduje się za tymi drzwiami, po lewej stronie. Jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z biura stacji obsługi i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku, w którym znajduje się Wydział Transportu prowadzą drzwi, nad którymi znajduje się tablica z nazwą wydziału. Interesanci mogą być obsługiwani w holu budynku. Wejście na parter budynku jest dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody z poręczami po obu stronach, które znajdują się w holu, po lewej stronie. W tym budynku toaleta dla interesantów nie jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma windy ani platformy przyschodowej.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na teren Wydziału Transportu Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w dziale Język migowy.


Wydział Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ulica Hajnowska 12

Wjazd na teren obiektu możliwy jest od strony ulicy Hajnowskiej. Obiekt oznaczony jest logiem z napisem Policja oraz tablicą z numerem posesji i tablicą z nazwą wydziału.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonym jednym miejscem postojowym dla osób z niepełnosprawnościami.

Przy wjeździe znajduje się pomieszczenie dyspozytora z okienkiem, przy którym przyjmowani są interesanci oraz odbywa się kontrola ruchu osobowego i samochodowego. Wjazd na plac wewnętrzny obiektu zabezpieczony jest szlabanem, przez który może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Przejście do dalszej części obiektu zabezpieczone jest tak zwaną bramką. Przejście przez tak zwaną bramkę nie jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z pomieszczenia dyspozytora i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Policjanci i pracownicy Policji nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Do budynku Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów prowadzą drzwi, nad którymi znajduje się tablica z nazwą wydziału. Interesanci mogą być obsługiwani w holu budynku, który jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W holu po prawej stronie znajduje się winda, którą można dojechać na wyższe kondygnacje budynku. Winda jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Ponadto do dalszych części obiektu prowadzą schody z poręczami po obu stronach. Schody znajdują się w holu, po lewej stronie. Na każdym piętrze znajdują się toalety, które są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na teren Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w dziale Język migowy.


Laboratorium Kryminalistyczne Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, ulica Bema 4

Wejście do Laboratorium Kryminalistycznego możliwe jest od strony ulicy Bema. Laboratorium Kryminalistyczne znajduje się na terenie budynku Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku. Siedziba komendy oznaczona jest napisem Policja umieszczonym nad wejściem do budynku oraz tablicą z numerem posesji i nazwą ulicy, znajdującą się po prawej stronie budynku.

Przed budynkiem znajduje się parking dla interesantów z wyznaczonymi dwoma miejscami postojowymi dla osób z niepełnosprawnościami.

Do wejścia głównego prowadzą schody z poręczami po obu stronach. Dostęp na parter budynku dostosowany jest do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. Osoby z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności mogą wejść lub wjechać na parter do budynku za pomocą platformy przyschodowej, która zainstalowana jest na poręczy schodów, po ich lewej stronie.

Przed schodami, po lewej stronie, na słupku zainstalowany został dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a.

Do budynku wchodzi się przez drzwi otwierane automatycznie. W holu głównym po lewej stronie od wejścia znajduje się punkt recepcyjny, w którym odbywa się kontrola ruchu osobowego. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się tabliczka informacyjna punkt recepcyjny z napisami w alfabecie Braille`a. Personel punktu recepcyjnego, jak i pracownicy Laboratorium Kryminalistycznego nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są z poczekalni i poruszają się po terenie obiektu w obecności policjanta lub pracownika Policji, czyli osoby wprowadzającej. Przejście z poczekalni do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami otwieranymi automatycznie, przez które może przejść lub przejechać osoba ze szczególnymi potrzebami. Do dalszych części obiektu prowadzą schody i windy, które nie są dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

Poczekalnia znajduje się po prawej stronie od wejścia głównego do budynku. Interesanci mogą być obsłużeni w pokoju przyjęć interesantów, który znajduje się w poczekalni, po prawej stronie. Dostęp do pokoju przyjęć interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami. W poczekalni znajduje się aparat telefoniczny, z którego interesanci mogą skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze budynku, w holu głównym, po prawej stronie. Jest ona dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:

 • tabliczka informacyjna z napisem dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami, zamocowana jest przed schodami wejściowymi po ich lewej stronie, na słupku;
 • tabliczka informacyjna z napisem toaleta dla osób z niepełnosprawnościami, zamocowana jest nad klamką drzwi do toalety;
 • tabliczka informacyjna z napisem punkt recepcyjny, zamocowana jest na szybie recepcji po lewej stronie.

Na teren Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się, można skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza polskiego języka migowego. Opis dostępności do tej usługi znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w dziale Język migowy.

Powrót na górę strony