Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

Deklaracja dostępności strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie
w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku

Data publikacji strony internetowej: 2004-06-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-11-18

Strona internetowa www.podlaska.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Na stronie opublikowano dokumenty, które:

  • pochodzą z różnych źródeł;
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co wpłynęło na ostateczny kształt, w tym treść dokumentu;
  • zostały opublikowane zgodnie z zasadami, które obowiązywały w innej instytucji;
  • nie można zmienić ich struktury;
  • zostały opublikowane, zanim ustawa o dostępności cyfrowej weszła w życie.
 • Nie wszystkie zdjęcia i grafiki mają prawidłowe opisy alternatywne, a tabele odpowiednio oznaczone nagłówki i tytuły. Szkolimy redaktorów naszego serwisu, ponieważ zależy nam na tym, aby umieli oni dodawać treści, które są zgodne ze standardami dostępności.
 • Ze względu na ograniczenia systemowe serwisu nie wszystkie elementy treści zostały oznaczone znacznikiem lang.
 • Nie wszystkie filmy, które zamieszczamy w naszym serwisie, mają napisy rozszerzone i audiodeskrypcję.
 • Na stronie internetowej znajdują się filmy, do których nie dodano napisów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Ze względu na ograniczenia techniczne aplikacje typu "wirtualny spacer" oraz system oceny treści nie są dostępne.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa http://bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl spełnia wymagania w 99,25 %.

 

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt, nr telefonu 477113537 lub 477113160, e-mail: kwp@bk.policja.gov.pl

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr telefonu 477113204 lub 477113220, e-mail: kwp@bk.policja.gov.pl
lub informacjapubliczna.kwp@bk.policja.gov.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt nr telefonu +48 47 7112607, e-mail: naczelnik.wzir.kwp@bk.policja.gov.pl

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. dostępności w KWP w Białymstoku Panią Jolantą Jasińską, numer telefonu +48 47 7113490 lub +48 47 7112033, e-mail: prawa.czlowieka.kwp@bk.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku,
ul. Henryka Sienkiewicza 65,
15-003 Białystok.

Wjazd do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku możliwy jest od ulicy Plac Wyzwolenia.

Główna siedziba Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w której interesanci mogą załatwić sprawę, znajduje się przy ulicy Sienkiewicza 65 w Białymstoku. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem i nazwą ulicy oraz napisem POLICJA umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego po prawej i lewej  stronie znajdują się poręcze. Pochylnia dla osób z niepełnosprawnością, w tym osób poruszających się na wózku, znajduje się po lewej stronie przy wejściu głównym.

Pochylnia prowadzi do wejścia głównego do budynku. Przed pochylnią dla osób z niepełnosprawnością ruchową lub o ograniczonej mobilności, na ścianie budynku, po lewej stronie zainstalowany został dzwonek przywoławczy oraz tabliczka informacyjna z napisem w alfabecie Braille`a. Natomiast po lewej stronie przy dzrzwiach wejściowych znajduje się wideodomofon.

W holu głównym znajduje się Punkt Recepcyjny, w którym odbywa się punkt kontroli ruchu osobowego. Punkt Recepcyjny znajduje się po prawej stronie od wejścia. Na szybie recepcji po lewej stronie znajduje się tabliczk informacyjna "Punkt recepcyjny" z napisem w alfabecie Braille`a. Personel Punktu Recepcyjnego nie posiada przeszkolenia w zakresie języka migowego. Po prawej stronie Punktu Recepcyjnego znajduje się aparat telefoniczny, z którego można skorzystać, aby połączyć się z policjantem lub pracownikiem Policji.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Interesanci odbierani są z Punktu recepcyjnego i poruszają się po terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w obecności funkcjonariusza Policji lub pracownika (czyli osoby wprowadzającej). Przejście z Punktu Recepcyjnego do dalszej części obiektu zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody. Brak jest  platformy przyschodowej.

Interesanci mogą być obsłużeni w Pokoju Przyjęć Interesantów, który znajduje się po lewej stronie w holu głównym. Dostęp do pomieszczeń do obsługi interesantów jest dostosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.

 • W budynku nie ma windy.
 • Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, w holu głównym, po prawej stronie, przy recepcji. Jest ona dostosowana do do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
 • Przed budynkiem, na parkingu wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 • W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku są oznaczenia w alfabecie Braille’a:
  • tabliczka informacyjna "Dzwonek przywoławczy dla osób z niepełnosprawnościami" (zawierająca napis w alfabecie Braille`a) zamocowana jest na ścianie budynku po lewej stronie drzwi wejściowych, przed wjazdem na pochylnię;
  • tabliczka informacyjna "Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami" (zawierająca napis w alfabecie Braille`a) zamocowana jest nad klamką drzwi do w/w toalety;
  • tabliczka informacyjna "Punkt recepcyjny" (zawierająca napis w alfabecie Braille`a) zamocowana jest na szybie recepcji po lewej stronie, tzw. okienka recepcji, znajdującej się w holu wejściowym KWP w Białymstoku.
 • Na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line, aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243). Aby dowiedzieć się jak skorzystać z bezpłatnej usługi tłumacza języka migowego przejdź: http://bip.kgp.policja.gov.pl/kgp/jezyk-migowy/23442,Informacja-o-srodkach-wspierajacych-komunikowanie-sie.html
 • Informujemy, że na teren Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem
Powrót na górę strony