Okres programowania UE 2007 - 2013

Okres programowania UE 2007 - 2013

Data publikacji 14.09.2009

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku korzysta w latach 2007 - 2013 ze środków pomocowych Unii Europejskiej pochodzących z następujących źródeł:

 1. Programu Oparcyjnego Infrastruktura i Środowisko.

  W ramach POIiŚ, Działania 9.3, KWP w Białymstoku realizuje PROJEKT dotyczący termomodernizacji wybranych jednostek Policji na terenie województwa podlaskiego. Umowa o realizacji Projektu została podpisana w dniu 27 maja 2010 r.

  W ramach POIiŚ, Działania 8.1, KWP w Białymstoku jest jednym z beneficjentów PROJEKTU realizowanego przez Komendę Główną Policji Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju.
   
 2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013.

  W ramach RPO WP podlaska Policja bierze udział w PROJEKCIE kluczowym przygotowywanym przez partnera wiodącego - Wojewodę Podlaskiego i wdrażanym zgodnie z zapisami IV Osi Priorytetowej - Społeczeństo informacyjne.
   
 3. Lifelong Learning Programme (Program Leonardo da Vinci).

  W ramach Programu Leonardo da Vinci KWP w Białymstoku uczestniczyła w PROJEKCIE realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Olsztynie we współpracy z innymi jednostkami Policji.
   
 4. ISEC - Zapobieganie i zwalczenie przestępczości.

  W rmach Programu ISEC podlaska Policja uczestniczy jako partner merytoryczny w Projekcie "Bezpieczeństwo podczas imprez sportowych" oraz jako partner finansowy i merytoryczny w Projektach "Wzmacnianie policyjnej transgranicznej współpracy Litwy, Łotwy i Polski" oraz "Implementacja Decyzji z Prium. Przygotowanie do wspólnych operacji w Estoni, na Łotwie, Litwie oraz w Polsce".
   
 5. CIPS - Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka.

  W ramach Programu CIPS podlaska Policja uczestniczy jako partner merytoryczny w Projekcie "Terroryzm - Policja - Bezpieczeństwo - EURO 2012" finansowanym ze środków pomocowych Unii Europejskiej, realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie.
 6. OLAF Hercule II

 

Powrót na górę strony