Aktualności

Fundusze Pomocowe

Data publikacji 14.09.2009

TELEFONY:
+48 (85) 670 - 3353
+48 (85) 670 - 2249

FAKS:
+48 (85) 670 - 2131

E-MAIL:
fundusze.wfin.kwp@bk.policja.gov.pl


AKTUALNOŚCI:

- W dniu 14.11.2013 r. KomendaWojewódzka Policji w Białymstoku podpisała umowę z Narodowym Funduszem OchronyŚrodowiska i Gospodarki Wodnej na realizację zadania pn. „Termomodernizacja wybranych budynków Policji na terenie województwapodlaskiego – etap II”. Projekt realizowany jest w ramach programupriorytetowego 5.3.5 System zielonych inwestycji (GIS – Green InvestmentScheme). Część 5). Zarządzanie energią w budynkach wybranych podmiotów sektorafinansów publicznych.

Całkowity koszt zadania wynosi2 075 913,00 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW wynosi1 510 187,00 zł.

Zadanie realizowane przez KomendęWojewódzka Policji w Białymstoku obejmie wybrane budynki Policji na tereniewojewództwa podlaskiego w powiatach białostockim, sokólskim i siemiatyckim.

Termin zakończenia realizacjizadania planowany jest na 31 grudnia 2014 rok.

 

 

- W marcu 2012 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku rozpoczęła kolejny etap realizacji Projektu "Termomodernizacja wybranych budynków - siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego". Do końca sierpnia 2012 r. ukończona zostanie termomodernizacja siedziby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Do końca 2011 r. zakończono termomodernizację Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, budynku OPP w Białymstoku, Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach oraz komend powiatowych Policji w Augustowie i w Zambrowie.
Zdjęcia wyremontowanych budynków oraz informacje o Projekcie znajdują się na stronie Projektu.

 

- W styczniu 2012 r. Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie rozpoczęła realizację Projektu "Terroryzm - Policja - Bezpieczeństwo - EURO 2012" finansowanego Unię Ueropejską w ramach Programu CIPS: Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroru i innymi rodzajami ryzyka". Komedna Wojewódzka Policji w Białymstoku jest merytorycznym partnerem Projektu, a jej funkcjonariusze biorą udział we wspólnie realizowanych szkoleniach i ćwiczeniach.
Więcej informacji na stronie Projektu.

- W 2011 r. rozpoczęła się realizacja Projektu "Implementacja Decyzji z Prium. Przygotowanie do wspólnych operacji w Estonii, na Litwie, Łotwie oraz w Polsce", przygotowanego przez Policję litewską wspólnie z Policją estońską oraz Polską.
Szczegóły na stronie Projektu.

- W grudniu 2010 r. zakończyła się realizacja projektu szkoleniowego "Kształcenie bez granic..." finansowanego w 85% ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Łączna wartość Projektu to ponad 1 110 000 EURO.
Zdjęcia i podsumowanie na stronie Projektu.

- Wspólnie z partnerem wiodącym, Wojewodą Podlaskim, trwają prace nad wdrożeniem projektu kluczowego "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013. Przewidywany termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia to rok 2014.
Więcej informacji na stronie Projektu.

- W 2010 r. rozpoczęła się realizacja Projektu "Bezpieczeństwo podczas imprez sportowych", złożonego przez Policję litewską w partnerstwie z Policją belgijską, chorwacką, estońską, polską, portugalską oraz Litewską Federacją Koszykówki. Zakończenie realizacji Projektu zaplanowane jest na rok 2012.
Szczegóły na stronie Projektu.

20 kwietnia 2010 r. miało miejsce podpisanie umowy o dofinansowaniu Projektu "Wzmacnianie policyjnej transgranicznej współpracy Litwy, Łotwy i Polski". Projekt o wartości przekraczającej 420 000 euro jest w 70% finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu ISEC - Prevention of and Fight against Crime. Projekt przygotowany przez Policję litewską w partnerstwie finansowym i merytorycznym z policjami łotewską i polską będzie realizowany na terenie trzech państw w latach 2010 - 2012.
Szczegóły na stronie interentowej Projektu.

- W dniu 28 października 2009 r. w Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu Komendy Głównej Policji "Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju" w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Beneficjentem Projektu jest także Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz wybrane jednostki terenowe na terenie województwa podlaskiego. Okres realizacji projektu to grudzień 2009 - marzec 2011.
Więcej infrmacji na stronie Projektu.

___________________________________________________________________________________________ 

Aktualnie realizowane projekty finansowane z zewnętrznych środków pomocowych:
1.
Termomodernizacja wybranych budynków - siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego.
2.
Terroryzm - Policja - Bezpieczeństwo - EURO 2012.
3. Implementacja Decyzji z Prium. Przygotowanie do wspólnych operacji w Estonii, na Litwie, Łotwie oraz w Polsce.
4.
Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II.
5.
Bezpieczeństwo podczas imprez sportowych.
6. Wzmacnianie policyjnej transgranicznej współpracy Litwy, Łotwy o Polski.
7
. Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju.

___________________________________________________________________________________________

Zakończone i rozliczone projekty zrealizowane przy wykorzystaniu zewnętrznych środków pomocowych:
1.
Rozbudowa infrastruktury dostępowej Policji województwa podlaskiego do sieci Internet.
2.
Obserwacja transgraniczna i pościg transgraniczny elementem polsko - litewskiej współpracy Policji.
3.
Bezpieczeństwo regionów przygranicznych - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
4.
Litwa - Polska: Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo.
5. Razem w Europie. Międzynarodowa współpraca w strefie Schengen w aspekcie prewencji kryminalnej oraz zapobiegania asymilacji przestępstw gospodarczych.
6. Szerokiej drogi – poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zakup radiowozów oznakowanych dla Policji.
7. Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa uczestników imprez sportowych o randze mistrzowskiej.

8. Kształcenie bez granic - podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego.
9. Widoczni i ekologiczni.

Powrót na górę strony