CIPS - Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutakmi terroryzmu

Terroryzm - Policja - Bezpieczeństwo - EURO 2012

Data publikacji 05.03.2012

With the financial support of the Prevention, Preparedness and Consequence Managenet of Terrorism
and other Security-related Risks Programme European Commission - Directorate-General Home Affairs

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku jako partner merytoryczny uczestniczy w realizacji Projektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie pt. „Terroryzm – Policja – Bezpieczeństwo – EURO 2012” finansowanego w ramach programu szczegółowego Komisji Europejskiej „Zapobieganie, gotowość i zarządzanie skutkami terroryzmu i innymi rodzajami ryzyka” (CIPS) w wysokości 470 796,10 EUR.

W realizację projektu zaangażowane są służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa związanego z zagrożeniami terrorystycznymi z Polski, Hiszpanii, Litwy i Niemiec.

Projekt ma na celu poprawę i rozwój transgranicznej współpracy i koordynacji służb w zakresie zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami zamachów terrorystycznych.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:

  • poprawę umiejętności współpracy transgranicznej i koordynacji między stosownymi uczestnikami na szczeblu europejskim poprzez m.in.: promocję i rozwój sposobów wymiany informacji o zagrożeniu atakiem terrorystycznym, realizację wspólnych ćwiczeń i praktycznych scenariuszy dotyczących ochrony ludności i infrastruktury krytycznej podczas międzynarodowych imprez sportowych, rozwój metodologii ocen skutków zamachów;
  • poprawę interoperacyjności przed, podczas ataku i po nim (zarządzanie skutkami zamachu);
  • rozwijanie współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym, w zakresie działań mających na celu prewencję antyterrorystyczną, a także koordynację działań w przypadku ewentualnego ataku podczas rozgrywek o randze mistrzowskiej,
  • stymulowanie, promowanie i wspieranie wymiany know-how i doświadczeń w celu ustanowienia najlepszych praktyk mając na uwadze skoordynowanie środków reagowania i współpracę miedzy różnymi uczestnikami działań związanych z zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem.

Projekt obejmuje realizację następujących działań:

  • 3 międzynarodowych ćwiczeń dowódczo – sztabowych dotyczących symulacji ataku terrorystycznego na stadion, autobus, pociąg w każdym z nich będzie brało udział 250 uczestników,
  • 2 międzynarodowych seminariów dotyczących skutków zarządzania atakami terrorystycznymi, w których udział będzie brało 120 osób,
  • wykładów w zakresie przygotowania i planowania i przeprowadzenia operacji antyterrorystycznych, w których udział będzie brało 250 uczestników z kraju i za granicy (45 godzin),
  • trening dowódczo – sztabowy, w którym udział będzie brało 120 uczestników (45 godziny),
  • ćwiczenia sekwencyjnych rozwiązań taktycznych sił antyterrorystycznych, w których udział będzie brało 120 uczestników (45 godzin).

Działania planowane do realizacji w ramach projektu przyczynią się bezpośrednio do promowania i wspierania koordynacji współpracy na skalę wspólnotową w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej oraz ludności, wypromują i wesprą wymianę wiedzy i doświadczeń w celu ustalenia najlepszych praktyk w zakresie koordynacji środków reagowania i współpracy służb zajmujących się zarządzaniem kryzysowym i bezpieczeństwem. Spopularyzują wspólne ćwiczenia i scenariusze taktyczne zagrożeń na wypadek ataku terrorystycznego w celu wzmocnienia koordynacji i współpracy odpowiedzialnych służb na poziomie europejskim. Projekt przyczyni się długofalowo do wymiany informacji i wzajemnej pomocy w celu poprawy koordynacji działań UE w zakresie kontrterroryzymu. Wspólne ćwiczenia, które angażują różne służby, zachęcą partnerów przedsięwzięcia, a także inne kraje UE do planowania i realizacji wspólnych projektów dotyczących zapobiegania, gotowości i zarządzania skutkami terroryzmu.

Powrót na górę strony