Leonardo da Vinci

Projekt Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa uczestników imprez sportowych o randze mistrzowskiej

Data publikacji 14.09.2009

Projekt "Wymiana doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa uczestników imprez sportowych o randze mistrzowskiej"

Projekt obejmował doskonalenie zawodowe 16 funkcjonariuszy Policji z województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego oraz podkarpackiego na terenie Niemiec – siedziba Policji w Bielefeld oraz Holandii – siedziba Policji  Regionu Limburg-Noord w ramach Programu Leonardo da Vinci. Finansowanie obejmowało wymianę doświadczeń i doskonalenie zawodowe skierowane do osób odpowiedzialnych za późniejsze kształcenie i szkolenie zawodowe innych funkcjonariuszy Policji, tj. trenerów, osób odpowiedzialnych za planowanie szkolenia oraz zarządzanie kadrami.

W listopadzie 2009 r. odbył się kurs języka angielskiego, w którym uczestniczyły osoby wytypowane do wzięcia udziału w wymianie zagranicznej. Celem krótkiego szkolenia było odświeżenie znajomości języka oraz poszerzenie go o specjalistyczne słownictwo policyjne.

W marcu i w kwietniu 2010 r. czterech podlaskich policjantów wzięło udział w stażach na terenie Niemiec i Holandii, gdzie mieli okazję wymienić swoje doświadczenia w międzynarodowym gronie.

Uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami działań partnerów w poniższym zakresie:

  1. Prewencyjne zabezpieczanie pobytu  i przemieszczanie się uczestników podczas imprez sportowych.
  2. Przygotowanie Policji do prowadzenia działań na wypadek ataku terrorystycznego.
  3. Współdziałanie z pozapolicyjnymi podmiotami w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa.
  4. Analiza sposobów prowadzenia działań przez pododdziały Policji w sytuacjach kryzysowych.

Cele projektu:

Celem projektu było pozyskanie wiedzy oraz doświadczeń posiadanych przez zagranicznych partnerów w zakresie prowadzonych policyjnych działań mających miejsce przy organizacji i zabezpieczaniu szlaków komunikacyjnych związanych z przepływem osób oraz towarów podczas międzynarodowych imprez sportowych.

Projekt przyczynił się do transferu praktycznych rozwiązań stosowanych u partnerów zagranicznych na grunt Polski, a tym samym zapewnił optymalne rozwiązania w zakresie migracji ludności podczas odbywania się międzynarodowych imprez sportowych przy kompleksowym rozpoznawaniu i zabezpieczaniu potencjalnych zagrożeń.

Obserwacja zagranicznych rozwiązań służyła implementacji dobrych praktyk w obszarze działania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny. Projekt przyczynił się do podniesienia kwalifikacji zawodowych osób w nim uczestniczących, jak i do rozpowszechnienia wiedzy wśród podmiotów współdziałających oraz innych jednostek Policji.

Efektem końcowym projektu było sporządzenie i upowszechnienie raportu końcowego oraz szkolenie kaskadowe w ramach jednostek Policji.

______________________________________________________________________________________________________________

Program LEONARDO DA VINCI

Program Leonardo da Vinci jest częścią nowego programu edukacyjnego Unii Europejskiej "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme), który jest realizowany w ramach perspektywy finansowej na lata 2007 - 2013. Program Leonardo da Vinci wcześniej istniał jako samodzielny program o takiej samej nazwie, a polskie instytucje mogły z niego korzystać już od 1998 roku.

Program ma na celu promowanie mobilności pracowników na europejskim rynku pracy oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych dla podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wspiera także rozwiązania zwiększające przejrzystość i uznawalność kwalifikacji zawodowych w krajach europejskich, a także działania wzmacniające jakość kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Program Leonardo da Vinci promuje innowacyjne podejścia do edukacji i doskonalenia zawodowego, w taki sposób, aby systemy kształcenia jak najpełniej odpowiadały potrzebom rynku pracy. Program wspiera także mobilność pracowników na europejskim rynku pracy, aby absolwenci i pracownicy zdobywali nowe kwalifikacje w czasie staży i praktyk zawodowych oraz doskonalili swoje umiejętności według nowoczesnych standardów. Niezwykle ważne jest przy tym kształtowanie otwartości i wrażliwości międzykulturowej, nauka języków obcych oraz umiejętności adaptowania się do warunków życia i pracy w różnych krajach europejskich.

Powrót na górę strony