OLAF Hercule II

Dotacje-STOP-Manipulacje

Data publikacji 20.08.2014
   
 "This(event, publication, conference, training session) has been co-funded by theEuropean Commission (OLAF) under the Hercule II Programme 2007-2013: ACommunity Action Programme to promote activities in the field of the protectionof the Community's financial interests''(for more information see http://ec.europa.eu/anti_fraud/programmes/index_en.html)

Dotacje-STOP-Manipulacje

Grants-STOP-Manipulation

for moreinformation see http://ec.europa.eu/anti_fraud/about-us/funding/index_en.htm

W dniu 29lipca 2014 r. podpisana została umowa numer OLAF/2014/D5/028 między KomisjąEuropejską a Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku na realizację projektupt. „Dotacje-STOP-Manipulacje”  finansowanego z Programu Hercule II – Anti-Fraud-Training. Kwota dofinansowana ze środkówUnii Europejskiej 45 524,48 euro.

Głównymcelem projektu jest wsparcie działań szkoleniowych Wydziału d/w
z przestępczością gospodarczą KWP w Białymstoku oraz regionalnych, krajowych
i międzynarodowych instytucji publicznych w zakresie zwalczania nadużyćfinansowych na szkodę interesów finansowych Unii Europejskiej.

Działaniazaplanowane w ramach projektu:

  • wizytastudyjna 10 funkcjonariuszy podlaskiej Policji we Włoszech (listopad 2014);
  • szkoleniew Polsce dla 106 uczestników m.in. z zakresu przestępczości związanej zoszustwami dokonywanymi na szkodę finansową interesów UE, zajęcia i zabezpieczenia mienia, doświadczeń włoskich służb w ściganiu przestępstw naszkodę interesów finansowych UE (kwiecień 2015);
 

This information reflects the authors view and the EuropeanCommission (OLAF) is not liable for any use that may be made of the infomationcontained therein.

Opinie wyrażone w niniejszej informacji są jedynie opiniami autora iKomisja Europejska (OLAF) nie ponosi odpowiedzialności za sposób ichwykorzystania.

This information does not necessarily reflect the position or opinion ofthe European Commission.

Niniejsza informacja niekoniecznie odzwierciedlastanowisko lub opinię Komisji Europejskiej

 

Polsko-włoska wymiana doświadczeń. Wizyta podlaskich policjantów w Guardia di Finanza
w Rzymie

 

W dniach 24-28 listopada 2014 r. odbyła się wizyta studyjna delegacji podlaskiej Policji do Rzymu. Głównym partnerem KWP w Białymstoku w projekcie jest Guardia di Finanza (Policja Skarbowa), która była gospodarzem i organizatorem listopadowej wizyty. W trakcie pobytu w Rzymie podlascy policjanci zapoznali się z systemem IMS służącym do raportowania o nieprawidłowościach finansowych i wymienili polsko-włoskie doświadczenia w zwalczaniu przestępczości związanej z wyłudzeniami środków pochodzących z UE. Podczas wizyty w Trybunale Obrachunkowym omówiono podstawy prawne, procedury, kompetencje i działanie Sądu Audytorów w zakresie zapobiegania i zwalczania nieprawidłowości i oszustw na szkodę interesów finansowych UE, przedstawiono rolę oskarżyciela generalnego, system regionalnych biur oskarżycielskich, sieć OLAF. W trakcie spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości, podlascy funkcjonariusze zapoznali się z działalnością włoskiego wymiaru sprawiedliwości (sąd, prokuratura), m.in. w zakresie uprawnień, narzędzi i dopuszczalności dowodów zbieranych w trakcie postępowań administracyjnych i karnych, natomiast podczas wizyty w Comando Carabinieri przybliżono tematykę dotyczącą struktury i działania tej formacji i jej wyspecjalizowanej komórki zajmującej się zwalczaniem nadużyć finansowych związanych ze środkami pochodzącymi z UE w sektorze rolnictwa i żywności (Comando Carabinieri Agricole e Alimentari). W trakcie debat omówiono wzajemne doświadczenia w zakresie zwalczania przestępczości na szkodę UE, podając praktyczne przykłady zrealizowanych postępowań karnych.  Podsumowanie całej wizyty miało miejsce ostatniego dnia w Departamencie Prezydencji Rady Ministrów Republiki Włoskiej.

Kontynuacja wymiany polsko-włoskich doświadczeń będzie miała miejsce na wiosnę 2015 r. w Polsce, podczas warsztatów poświęconych tematyce zwalczania nadużyć finansowych na szkodę interesów finansowych UE.
 
   

 

Dotacje-STOP-Manipulacje” – wymiana doświadczeń z zakresie zwalczania nadużyć finansowych na szkodę interesów finansowych UE

 

W sierpniu 2014 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku rozpoczęła realizację projektu „Dotacje-STOP-Manipulacje” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Hercule II Anti-Fraud Training. Głównym celem projektu jest przeszkolenie i poszerzenie doświadczenia pracowników wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą garnizonu podlaskiego w zakresie zwalczania nadużyć finansowych na szkodę interesów finansowych UE.

Głównym partnerem w projekcie jest Guardia di Finanza (Policja Skarbowa), która była gospodarzem pierwszego przedsięwzięcia – wizyty studyjnej w Rzymie dla przedstawicieli podlaskiej Policji.

Kontynuacją wymiany polsko-włoskich doświadczeń było zorganizowane w dniach 25 – 29 maja 2015 r. w Białowieży szkolenie poświęcone zagadnieniom z zakresu przestępczości związanej z oszustwami dokonywanymi na szkodę finansową interesów Unii Europejskiej. W szkoleniu wzięli udział policjanci wydziałów do walki z przestępczością gospodarczą z różnych województw oraz przedstawiciele m.in. Urzędu Kontroli Skarbowej, Izby Skarbowej, Prokuratury Generalnej, Ministerstwa Finansów, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Urzędu Marszałkowskiego woj. podlaskiego, OLAFu Guardia di Finanza i in. Głównym celem szkolenia była wymiana doświadczeń między służbami, w których kompetencjach leży troska o bezpieczeństwo finansowe Unii Europejskiej, m.in. w zakresie przedstawienia najlepszych rozwiązań, wypracowania dobrych praktyk, a także nabycie umiejętności praktycznych w obszarze rozpoznawania i zwalczania przestępczości na szkodę Unii Europejskiej. Niewątpliwe wartością dodaną spotkania, było nawiązanie bezpośrednich kontaktów między przedstawicielami różnych instytucji zajmujących się na co dzień zwalczaniem przestępczości godzącej w interesy finansowe UE. 

 

 

 

Powrót na górę strony