PO Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Data publikacji 14.09.2009

Celem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (http://www.pois.gov.pl/) jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Łączna wielkość środków finansowych zaangażowanych w realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 wyniesie 37,6 mld euro, z czego wkład unijny wynosić będzie 27,9 mld euro, zaś wkład krajowy – 9,7 mld euro.

Jedną z 15 osi priorytetowych POIiŚ jest IX Oś priorytetowa - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna, której głównym celem jest zmniejszenie oddziaływania sektora energetyki na środowisko. Odbywa się to poprzez finansowanie projektów w ramach 6 działań. W ramach Działanie 9.3 - Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej finansowane są inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, w tym zmiany wyposażenia obiektów w urządzenia o najwyższej, uzasadnionej ekonomicznie klasie efektywności energetycznej związanych bezpośrednio z prowadzoną termomodernizacją budynku.

W ramach IX Osi priorytetowej, Działania 9.3 POIiŚ Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku aplikowała o dofinansowanie Prokjektu Termomodernizacja wybranych budynków - siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego. W dniu 27 maja 2010 r. podpisano umowę o jego dofinansowaniu. Szczegóły na temat Projektu dostępne są na stronie Projektu.

Celem głównym VIII Osi priorytetowej POIiŚ (Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe) jest poprawa stanu bezpieczeństwa oraz dostępności komunikacyjnej Polski i krajowych połączeń międzyregionalnych, położonych poza siecią TEN-T oraz wybranych odcinków dróg objętych tą siecią.

W ramach VIII Osi priorytetowej, Działania 8.1 POIiŚ Komenda Główna Policji realizuje Projekt Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju. Beneficjentem Projektu jest także Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku oraz wybrane jednostki terenowe na terenie województwa podlaskiego. Szczegóły na temat Projektu są dostępne na stronie Projektu.

Powrót na górę strony