Działanie 8.1 POIiŚ

Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Data publikacji 07.12.2009

http://www.pois.gov.pl/

Projekt współfinansowanych przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego
w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 28 października 2009 roku w Centrum Unijanych Projektów Transportowych w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu Komendy Głównej Policji Doposażenie jednostek Policji w specjalistyczny sprzęt służący poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na obszarze całego kraju.

 W ramach realizacji projektu, Komenda Główna Policji przeprowadziła postępowania przetargowe zakończone aukcjami elektronicznymi, w wyniku których dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert i podpisano cztery umowy z wykonawcami poszczególnych zadań:
16 kwietnia 2010 r. -  na dostawę 368 motocykli ciężkich w wersji "RD" wraz z wyposażeniem;
20 kwietnia 2010 r. - na dostawę 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno-edukacyjnych;
30 kwietnia 2010 r. – na dostawę 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego „APRD”;
27 maja 2010 r. – na dostawę 120 samochodów osobowych oznakowanych z videorejestratorami.
Dostawa pojazdów współfinansowanych przez Unię Europejską planowana jest na IV kwartał br.

Projekt o wartości 70 586 400 zł w 85% finansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 8.1 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Okres realizacji Projektu to 01 grudnia 2009 r. - 31 marca 2011 r.
Przedmiotem Projektu jest zakup:
     - 18 specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno - edukacyjnych,
     - 64 specjalistycznych furgonów Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego "APRD",
     - 120 samochodów osobowych oznakowanych z videorejestratorami,
     - 368 motocykli ciężkich w wersji "RD" wraz z wyposażeniem.

Zakup specjalistycznych pojazdów typu furgon przeznaczonych do działań profilaktyczno - edukacyjnych przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania komunikacyjnego poprzez popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków prawidłowego zachowania się w ruchu drogowym, stworzenie warunków dla dzieci i młodzieży przeprowadzania egzaminów na kartę rowerową i motorowerową.
Na wyposażeniu takiego pojazdu będzie sprzęt audiowizualny (projektor oraz ekran), notebook, cyfrowy aparat fotograficzny, ostrzegawcze kamizelki odbalskowe, plansze dydaktyczne, 2 rowery i kaski ochronne oraz składane miasteczko ruchu drogowego (ścieżka rowerowa, tor przeszkód, zestaw mini znaków drogowych).
Wprowadzenie na wyposażenie Policji niniejszego sprzętu jest szczególnie istotne na terenach wiejskich, poza obszarem zabudowanym, gdzie dochodzi do wielu wypadków z udziałem dzieci, których wiedza o wychowaniu komunikacyjnym i zagrożeniach płynących z nieprawidłowego poruszania sie po drodze jest znikoma.

Wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczne furgony Amulans Pogotowia Ruchu Drogowego "APRD" (wraz z urządzeniem rejestrującym przebieg służby) pozwoli na zminimalizowanie konsekwencji wypadków. Postępowanie policjantów na miejscu katastrofy lub wypadku drogowego ma szczególny charakter. Szybkość reagowania oraz likwidacja skutków wypadków zależna jest z dużej mierze od wyposażenia w specjalistyczny sprzęt. Zakupiony w ramach projektu nowy sprzęt skróci czas dojazdu do miejsca zdarzenia i oczekiwania uczestników na przybycie Policji, usprawni pracę służb ruchu drogowego na miejscu zdarzeń drogowych oraz przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Pojazd ten ze względuy na swoje parametry i specjalistyczne wyposażenie zapewni właściwe oznakowanie miejsca zagrożenia lub zdarzenia drogowego oraz poprawi jakość czynności związanych z zabezpieczeniam miesca wypadku. Należy podkreślić, że to Policja często jako pierwsza pojawia się na miejscu wypadku i udziela wstępnej pomocy przedmedycznej ofiarom wypadków drogowych. Szybkość interwencji i jej skuteczność wpływa bezpośrednio na szansę uratowania zdrowia i życia ofiarom wypadków.

Zakup samochodów osobowych oznakowanych o podwyższonych parametrach technicznych z videorejestratorami zwiększy liczbę ujawnianych naruszeń przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza polegających na przekraczaniu dopuszczalnych limitów prędkości. Posłużą one także rejestracji innych niebezpiecznych zachowań kierujących pojazdami. Przewiduje się, że doposażenie jednostek Policji w 120 urządzeń rejestrujących zachowania kierujących pojazdami na drodze, zainstalowanych w radiowozach, pozwoli na objęcie dynamicznym nadzorem większej liczby odcinków dróg i kierujących pojazdami oraz podnieść skuteczność w ściganiu sprawców naruszeń przepisów ruchu drogowego. Z danych policyjnych wynika, że znaczna część wypadków drogowych spowodowanych było przez kierujących z nadmierną prędkością lub prędkością niedostosowaną do warunków drogowych. Jednocześnie wypadki powodowane przez kierujących z nadmierną prędkością charakteryzowały się dużą ciężkością skutków (wysokim odsetkiem rannych i ofiar śmiertalnych).

Zakup motocykli ciężkich w wersji "RD" wraz z wyposażeniem usprawni pracę służb ruchu drogowego. Motocykle, ze względu na swoją wielkość i zwrotność, mogą być użytkowane wszędzie tam, gdzie panuje duże natężenie ruchu. Patrole motocyklowe mogą w takich okolicznościach sprawnie nadzorować ruch drogowy oraz wykonywać inne czynnosci służbowe, zwiazane z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wprowadzenie do służby mobilnych i zwrotnych motocykli sprawi również, że kierujący będą mieli poczucie stałej obecności policjantów na drodze. Efekty te pozwolą na wpojenie kierującym przekonania o nieuchronności kary za wykroczenia, a tym samym wpłyną na zdyscyplinowanie kierowców oraz ograniczenie niebezpiecznych sytuacji na drogach.

Powrót na górę strony