Działanie 9.3 POIiŚ

Termomodernizacja wybranych budynków - siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego

Data publikacji 07.12.2009

www.pois.gov.pl

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przygotowała Projekt "Termomodernizacja wybranych budynków - siedzib komend Policji na terenie województwa podlaskiego", który został złożony w ramach pierwszego naboru wniosków o dofinansowanie projektów z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Działania 9.3 - Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej, IX Osi priorytetowej - Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna).

Projekt złożony w marcu 2009 roku do Instytucji Wdrażającej Działanie 9.3 POIiŚ - Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, z powodzeniem przeszedł ocenę formalną i merytoryczną I stopnia (lista rankingowa projektów po ocenie merytorycznej I stopnia).

W październiki 2009 r. Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku złożyła dokumentację niezbędną do przeprowadzenia oceny merytorycznej II stopnia, która została zakończona w marcu 2010 r. rekomendacją przyznania podlaskiej Policji dofiannsowania (lista oceny merytorycznej II stopnia).

W dniu 27 maja 2010 r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska podpisano umowę na mocy której w latach 2010 - 2011 zrealizowany zostanie remont 7 jednostek Policji, w szczególności:
- Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku,
- komend miejskich Policji w Białymstoku i w Suwałkach,
- Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji,
- komend powiatowych Policji w Augustowie, Mońkach i w Zambrowie.

Łączna wartość projektu przekracza 16 780 000 zł. Wartość dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 8 195 219,91 zł. Pozostała część będzie finansowana ze środków rezerwy celowej budżetu państwa.

Do końca 2011 r. udało się zakończyć realizację większości z zaplanowanych inwestycji.

W 2012 r. dokończone zostaną prace termomodernizacyjne siedziby Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku oraz Komendy Powiatowej Policji w Mońkach. Realizację projektu zakończy montaż tablic pamiątkowych na wszystkich odnowionych obiektach.

  • KWP po renowacji
Powrót na górę strony