Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007 - 2013

Data publikacji 14.09.2009

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku bierze udział jako partner merytoryczny i finansowy we wspólnym Projekcie administracji rządowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II”.

Partnerem wiodącym Projektu odpowiedzialnym przed Instytucją Zarządzającą RPO WP jest Wojewoda Podlaski, natomiast partnerami merytorycznymi i finansowymi Projektu są wszystki podmioty administracji rządowej zespolonej i niezespolonej na terenie województwa podlaskiego.

Projekt ma na celu rozwój i zwiększenie dostępności usług informacyjnych i elektronicznych dla ludności województwa podlaskiego. Choć bezpośrednimi beneficjentami będą jednostki administracji rządowej województwa podlaskiego, to w swym zamierzeniu projekt zorientowany jest na obywatela, klienta administracji i to właśnie mieszkańcy województwa podlaskiego będą odbiorcami wytworzonych produktów i usług projektu.

W ramach projektu nastąpi rozbudowa zarówno niezbędnych platform systemowych (teleinformatycznych) jak również zaplecza organizacyjnego/instytucjonalnego, którego zadaniem będzie aktywizacja podmiotów dostawców usług elektronicznych jak również promocja tych usług wśród konsumentów.

Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje o Projekcie znajdują się na stronie Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zakładce "Cyfrowy Urząd".

______________________________________________________________________________________________________________

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 ma na celu zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych Podlasia w stosunku do reszty kraju. Realizuje on zapisy zawarte w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020, jest spójny z kierunkami rozwoju Polski określonymi w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007-2013, a także ze Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty 2007-2013 i założeniami odnowionej Strategii Lizbońskiej.

RPOWP określa cele i priorytety, jakie województwo podlaskie będzie realizowało w nowej perspektywie finansowej. Program umożliwia realizację projektów infrastrukturalnych oraz projektów wspierających sektor MSP. Kładzie też duży nacisk na zwiększanie innowacyjności, pobudzanie przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pod inwestycje w regionie oraz rozwój infrastruktury transportowej i turystyki.

Powrót na górę strony