Zaproszenie partnerów do udziału w Projekcie.

Zaproszenie partnerów do udziału w Projekcie.

 

 

Informujemy, że Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku przygotowuje dokumentację aplikacyjną dotyczącą planowanej realizacji projektu w ramach Programu Krajowego Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego (cel szczegółowy 6 „Ryzyko i sytuacje kryzysowe”, cel krajowy 1 „Zagrożenia – zapobieganie i zwalczanie”).

Wśród kluczowych założeń przedmiotowego przedsięwzięcia należy wymienić rozszerzenie skali i zakresu współpracy Policji z organizacjami pożytku publicznego, zajmującymi się ratownictwem medycznym, ochroną ludności, działaniami poszukiwawczymi oraz ochroną  przeciwpożarową.

Celem realizacji działań projektowych zapraszamy do współpracy partnerskiej podmioty spełniające niżej wskazane kryteria:

  1. Forma organizacyjno-prawna podmiotu przewidzianego do współpracy: organizacja pozarządowa, posiadająca status organizacji pożytku publicznego. Wskazane posiadanie statusu podmiotu leczniczego umożliwiającego prowadzenie profesjonalnej działalności w zakresie objętym warunkami współpracy;

  2. Zakres działalności statutowej (przynajmniej dwa z wymienionych elementów): ochrona ludności, ratownictwo medyczne, ochrona przeciwpożarowa;

  3. Umocowanie do współpracy z jednostkami Policji: organizacja powinna posiadać przynajmniej dwuletnie doświadczenie prowadzenia wspólnej działalności z jednostkami Policji w zakresie działań profilaktycznych, prewencyjnych. Konieczne jest posiadanie formalnych  porozumień z poszczególnymi jednostkami Policji w wyżej wymienionej materii i nieposzlakowanej opinii z dotychczasowej współpracy;

  4. Umocowanie z innymi systemami ochrony ludności: mile widziany status jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym i/lub Krajowym Systemem Ratowniczo – Gaśniczym. Udokumentowana współpraca z innymi niż Policja jednostkami służb  mundurowych;

  5. Zasięg działania organizacji: organizacja o charakterze terytorialnym, posiadająca sieć oddziałów umożliwiającą szybkie dotarcie do miejsca działań na terenie całego województwa podlaskiego. Dobrze widziana sieć oddziałów sięgająca poza województwo podlaskie, zwłaszcza na powiaty ościenne województwa podlaskiego;

Podmioty zainteresowane nawiązaniem współpracy, spełniające wyżej wymienione kryteria proszone są o nadsyłanie zgłoszeń drogą mailową na adres kwp@bk.policja.gov.pl, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od dnia publikacji przedmiotowego ogłoszenia na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.

Powrót na górę strony