INTERREG III A

Interreg III A

Data publikacji 06.04.2009

Celem Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG finansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) jest wspieranie współpracy przygranicznej, międzynarodowej i międzyregionalnej zarówno na zewnętrznych, jak i wewnętrznych granicach Unii. W ramach INTERREG III wydzielone zostały trzy komponenty:

Komponent A – współpraca przygraniczna władz publicznych sąsiadujących ze sobą obszarów w celu rozwijania przygranicznych ośrodków gospodarczych i społecznych poprzez wdrażanie zarówno projektów infrastrukturalnych jak i „miękkich”:

  • stymulowanie przedsiębiorczości i rozwoju małych firm (w tym firm sektora turystycznego),
  • rozwój wspólnego transgranicznego systemu ochrony środowiska,
  • modernizacja i rozbudowa istniejącej sieci powiązań transportowych w celu zwiększenia dostępności terenów przygranicznych,
  • wsparcie inicjatyw społeczności lokalnych (fundusz mikroprojektów),
  • rozwój kapitału ludzkiego i instytucjonalnych form współpracy transgranicznej
  • wykorzystanie zasobów ludzkich i materialnych w dziedzinie badań naukowych, rozwoju technologicznego, edukacji, kultury w celu zwiększenia produktywności obszaru i jego zdolności do kreowania miejsc pracy.

Komponent B – współpraca transnarodowa między władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi w ramach dużych regionów paneuropejskich, mająca na celu zrównoważony i skoordynowany rozwój przestrzenny. W ramach komponentu B tworzone są możliwości dla rozwoju infrastruktury transeuropejskiej, opracowania strategii rozwoju przestrzennego w skali międzynarodowej, przy uwzględnieniu współpracy miast i obszarów wiejskich służącej zrównoważonemu rozwojowi. Ponadto, finansowane są projekty z zakresu ochrony środowiska i rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Większość realizowanych projektów to projekty „miękkie”, stanowiące przygotowanie do przedsięwzięć infrastrukturalnych, wdrażanych w ramach regionalnych lub krajowych programów finansowanych z funduszy strukturalnych.
 

Komponent C – współpraca międzyregionalna w skali europejskiej, której celem jest rozwój powiązań sieciowych w zakresie polityki regionalnej, upowszechnianie systemowych przykładów właściwego rozwiązywania problemów, wymiana informacji i doświadczeń dotyczących rozwoju regionalnego oraz polityk i technik kohezyjnych.

Celem Programu Sąsiedztwa Polska – Litwa – Federacja Rosyjska (Obwód Kaliningradzki) INTERREG IIIA/TACIS CBC jest wspieranie współpracy transgranicznej na północno - wschodniej granicy Polski, stanowiącej jednocześnie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej (UE).

W ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A / TACIS CBC Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku zrealizowała trzy projekty:
1. Projekt Bezpieczeństwo regionów przygranicznych - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.
2.Projekt Litwa - Polska: Wspólne Granice, Wspólne Bezpieczeństwo.
3.Projekt Obserwacja transgraniczna i pościg transgraniczny elemnentem polsko - litewskiej współpracy Policji.

Powrót na górę strony