Bezpieczeństwo regionów przygranicznych

Bezpieczeństwo regionów przygranicznych

Data publikacji 06.04.2009

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku uczestniczyła jako Partner finansowy i merytoryczny w realizacji Projektu "Bezpieczeństwo regionów przygranicznych - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk", który przygotowała Komedna Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Projekt został sfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa - Polska - Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej INTERREG III A.

Celem Projektu było utworzenie sieci współpracy transgranicznej pomiędzy służbami odpowiedzialnymi za ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego Polski, Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego. Projekt zakładał pogłębienie kontaktów pomiędzy polską Policją (Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku), Urzędem Spraw Wewnętrznych Obwodu Kaliningradzkiego oraz Policja litewską z regionu Mariampol i Aliytus. Wpłynęło to na lepszą integrację regionów oraz polepszenie bezpieczeństwa obszarów przygranicznych.

Założenia przyjęte w Projekcie miały na celu:
• promowanie działań ukierunkowanych na wzmocnienie bezpieczeństwa regionów przygranicznych,
• promowanie wzajemnej wymiany doświadczeń i dobrych praktyk,
• podniesienie bezpieczeństwa obszaru transgranicznego,
• podniesienie kwalifikacji zasobów ludzkich.

W ramach Projektu zrealizowano konferencję w dniach 25 – 26 września 2006 r. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz dwa trzydniowe spotkania robocze w październiku 2006 r. w Olsztynie.

Wartość całkowita Projektu: 33 609 PLN, w tym kwota dofinansowania 25 206,75 PLN (75%), wkład własny: Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie – 7 342,25 PLN, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - 1 060 PLN (25%).

Uczestnikami  dwóch trzydniowych spotkań roboczych w dniach 11-13.11.2006 r. i 25-27.11.2006 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. byli przedstawiciele KWP w Olsztynie (7 osób) oraz w Białymstoku (2 osoby), policji z regionu Alytus (2 osoby), oraz Mariampol (2 osoby), Urzędu Spraw Wewnętrznych Obwodu Kaliningradzkiego FR (2 osoby). W trakcie pierwszego spotkania roboczego uczestnicy zapoznali się z zadaniami, strukturą organizacyjną oraz formą pracy Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Olsztynie, Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą KWP, formą prowadzenia międzynarodowej wymiany informacji w ramach Interpolu, specyfiką pracy w Komendzie Powiatowej Policji w Ostródzie i Posterunku Policji w Miłomłynie oraz funkcjonowaniem monitoringu miasta Olsztyn. W trakcie drugiego spotkania roboczego uczestnicy zapoznali się z pracą policji kętrzyńskiej, współpracą policjantów z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Straży Granicznej, z funkcjonowaniem „Niebieskiego pokoju”, pracą policji szczycieńskiej, a także uczestniczyli w spotkaniu z działaczami „Patrolu Obywatelskiego” w Spychowie.

______________________________________________________________________________________________________________ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund – ERDF) został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”.

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:
- inicjatywach na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw
- rentownych inwestycjach produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
- infrastruktury,
- rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
- ochronie i poprawie stanu środowiska,
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Więcej informacji na temat EFRR znajduje się pod poniższym adresem:
www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO

Powrót na górę strony