SPO Transport

Sektorowy Program Operacyjny Transport

Data publikacji 03.04.2009

W związku z ogłoszonym w grudniu 2008 roku przez Ministerstwo Infrastruktury dodatkowym naborem wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Transport, w ramach Działania 2.3 - Wdrażanie i monitoring środków poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku złożyła Projekt "Szerokiej drogi - poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zakup radiowozów oznakowanych dla Policji".

W dniu 31 grudnia 2008 roku Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku podpisała Umowę nr 115/08 o dofinansowaniu Projektu „Szerokiej drogi – poprawa bezpieczeństwa na drogach poprzez zakup radiowozów oznakowanych dla Policji” numer SPOT/2.3/196/08.

Dzięki realizacji Projektu zakup 70 radiowozów oznakowanych dla podlaskiej Policji zostanie w 75% dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Łączna wartość Projektu wyniosła 4 037 620,00 PLN. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej to 3 028 214,73 PLN.

______________________________________________________________________________________________________________ Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund – ERDF) został powołany w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów (spowodowane kryzysem gospodarczym i przystąpieniem do UE Wielkiej Brytanii i Irlandii).

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego określa art. 160 Traktatu ustanawiający Wspólnotę Europejską: „Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych”.

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:
- inicjatywach na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw
- rentownych inwestycjach produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
- infrastruktury,
- rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
- ochronie i poprawie stanu środowiska,
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Więcej informacji na temat EFRR znajduje się pod poniższym adresem:
www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO

Informacje na temat Sektorowego Programu Operacyjnego Transport są dostępne na stronie internetowej programu: http://www.spot.gov.pl/.

Powrót na górę strony