Informacje dla przedsiębiorców posiadających koncesję na obrót bronią i amunicją

Zgoda przewozowa oraz uprzednia zgoda przewozowa dla przedsiębiorcy.

ZGODA PRZEWOZOWA ORAZ UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA

DLA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCEGO KONCESJĘ NA OBRÓT BRONIĄ I AMUNICJĄ

Obrót broni i amunicji w krajach Unii Europejskiej reguluje Dyrektywa Rady z dnia 18 czerwca 1991 roku w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Obrót strzelecką bronią palną oraz amunicją, w przypadku, gdy państwem początkowym  lub docelowym transakcji jest terytorium Rzeczpospolitej Polskiej reguluje ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2019 poz. 1214 ze zm.).

ZGODA PRZEWOZOWA - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa początkowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie strzeleckiej broni palnej, istotnych części i amunicji do strzeleckiej broni palnej, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji albo poświadczonym przez przedsiębiorcę posiadającego decyzję o zwolnieniu z obowiązku każdorazowego poświadczania zgody przewozowej przez komendanta wojewódzkiego Policji. Za właściwe władze w przedmiotowym zakresie uznaje się komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

„ZGODĘ PRZEWOZOWĄ NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ, ISTOTNYCH CZĘŚCI I AMUNICJI DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ” (wzór zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MSWiA z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej) wypełnia w dwóch egzemplarzach przedsiębiorca ubiegający się o poświadczenie zgody przewozowej i przedkłada celem poświadczenia komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę zbywcy strzeleckiej broni palnej (dostarcza wypełniony druk do Wydziału  Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku) wraz z kopią uprzedniej zgody przewozowej albo kopią innego dokumentu, wydanego przez właściwy organ państwa docelowego transakcji, zawierającego informację o przyczynach niewydania uprzedniej zgody przewozowej.

UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA - jest dokumentem wystawianym przez przedsiębiorcę państwa docelowego transakcji na każdorazowe przemieszczenie strzeleckiej broni palnej, istotnych części i amunicji do strzeleckiej broni palnej, poświadczonym przez właściwe władze tego państwa, zaświadczającym o wiarygodności tego przedsiębiorcy oraz o objęciu kontrolą przez to państwo tej transakcji. Za właściwe władze przedmiotowym zakresie uznaje się komendanta wojewódzkiego Policji właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.

Polski przedsiębiorca dokonujący zakupu (importu) strzeleckiej broni palnej, istotnych części i amunicji do strzeleckiej broni palnej w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwa trzeciego traktowanego na równi z tymi państwami na podstawie umowy Rady Unii Europejskiej z państwami trzecimi w sprawie włączenia tych państw we wprowadzenie w życie, stosowanie i rozwój dorobku Schengen ma obowiązek uzyskać każdorazowo poświadczenie uprzedniej zgody przewozowej przez właściwe władze swojego kraju na wwóz strzeleckiej broni palnej, istotnych części i amunicji do strzeleckiej broni palnej na terytorium RP. Warunkiem niezbędnym do otrzymania takiej zgody jest posiadanie ważnej koncesji, której zakres przedmiotowy jest zgodny z zakresem zamierzonego zakupu strzeleckiej broni palnej, istotnych części i amunicji do strzeleckiej broni palnej.
 

Zainteresowany przedsiębiorca wypełnia w dwóch egzemplarzach druk „UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ, ISTOTNYCH CZĘŚCI I AMUNICJI DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ” (wzór zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia MSWiA z dnia 13 maja 2020 roku w sprawie wzoru zgody przewozowej i uprzedniej zgody przewozowej) i przedkłada celem poświadczenia komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę nabywcy strzeleckiej broni palnej (dostarcza wypełniony druk do Wydziału  Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku)

UWAGA:

  1. Zgoda przewozowa oraz uprzednia zgoda przewozowa dotyczą wywozu lub przywozu strzeleckiej broni palnej, istotnych części i amunicji do strzeleckiej broni palnej określonej w ww. Dyrektywie, również w celach reklamacji, napraw gwarancyjnych itp.
  2. Okolicznościami powodującymi odmowę poświadczenia zgody przewozowej są:
  3. informacja o wszczęciu przez organ koncesyjny postępowania o cofnięcie koncesji lub zmianie jej zakresu, gdy przedsiębiorca:

- w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą określonej w koncesji,

- rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, wynikające z przepisów prawa,

  1. gdy przedstawiony dokument nie spełnia wymogów formalnych określonych w ustawie lub jest wypełniony nieprawidłowo;
  2. gdy do transakcji dołączono uprzednią zgodę przewozową państwa docelowego transakcji, której termin ważności upłynął, lub przekroczono limit ilości broni lub amunicji w niej określony.
  1. Okolicznościami powodującymi odmowę poświadczenia uprzedniej zgody przewozowej są:

a) informacja o wszczęciu przez organ koncesyjny postępowania o cofnięcie koncesji
lub zmianie jej zakresu, gdy przedsiębiorca:

- w wyznaczonym terminie nie usunął stanu faktycznego lub prawnego niezgodnego z warunkami określonymi w koncesji lub z przepisami regulującymi działalność gospodarczą określonej w koncesji,

- rażąco narusza warunki określone w koncesji lub inne warunki wykonywania koncesjonowanej działalności gospodarczej, wynikające z przepisów prawa,

b) gdy wnioskodawca nie posiada uprawnień do obrotu danym rodzajem broni lub amunicji,

c) gdy przedstawiony dokument nie spełnia wymogów formalnych określonych w przepisach prawa lub jest wypełniony nieprawidłowo.

 

Organ koncesyjny, na wniosek przedsiębiorcy, może, w drodze decyzji administracyjnej, zwolnić przedsiębiorcę dokonującego przemieszczenia broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa początkowego transakcji z obowiązku każdorazowego poświadczania zgody przewozowych przez komendanta wojewódzkiego Policji, jeżeli przedsiębiorca udokumentuje stosowanie przez co najmniej przez 3 lata wewnętrznego systemu kontroli o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz.U. z 2019 r. poz 953).

Organ koncesyjny przekazuje kopię decyzji o zwolnieniu komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na siedzibę przedsiębiorcy oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.

Decyzję o zwolnieniu wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata

Przedsiębiorca dokonujący przemieszczania strzeleckiej broni palnej z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któremu wydano decyzję o zwolnieniu, jest ponadto obowiązany:

-każdorazowo poświadczyć przez siebie i przekazać zgodę przewozową nabywcy strzeleckiej broni palnej z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

-zamieścić w dokumencie oświadczenie, że nie są mu znane specjalne warunki lub ograniczenia dotyczące dalszej sprzedaży towarów wymienionych w dokumencie;

-przekazać poświadczoną przez siebie kopię zgody przewozowej komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce swojej siedziby, nie później
niż 7 dni przed wydaniem strzeleckiej broni palnej jej nabywcy.

Poniżej, w załączniku znajdują się druki:

- „ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ, ISTOTNYCH CZĘŚCI I AMUNICJI DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ” oraz

- „UPRZEDNIA ZGODA PRZEWOZOWA NA KAŻDORAZOWE PRZEMIESZCZANIE STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ, ISTOTNYCH CZĘŚCI I AMUNICJI DO STRZELECKIEJ BRONI PALNEJ”

do wypełnienia przez przedsiębiorcę posiadającego koncesję na obrót strzelecką bronią palną i amunicją do strzeleckiej broni palnej obowiązujące od dnia 4 czerwca 2020 roku.

Wypełniony druk zgody lub uprzedniej zgody przewozowej należy złożyć wraz z wnioskiem o jej potwierdzenie w Wydziale Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku przy ul. Słowackiego 1 w Białymstoku. Interesanci przyjmowani są we wtorki, środy i czwartki w godz. 8.00 – 13.00.
tel. 47-711-23-51, 47-711-23-57

47 711-36-44 – sekretariat.

Powrót na górę strony