Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

Jak się ubiegać o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Data publikacji 02.07.2008
CHCĄC UBIEGAĆ SIĘ  O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ MUSISZ:
(zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku  o ochronie osób i mienia, tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 1995)
 
 1. mieć obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 2. mieć ukończone 21 lat,
 3. mieć ukończone co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową,
 4. mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 5. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem za przestępstwo umyślne lub nie może się toczyć przeciwko Tobie postępowanie karne o takie przestępstwo,
 6. posiadać nienaganną opinię wydaną przez komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 7. posiadać zdolność fizyczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej stwierdzoną orzeczeniem lekarskim,
 8. posiadać zdolność psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej stwierdzoną orzeczeniem psychologicznym,
 9. posiadać przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych  z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Spełnienie wymogu, o którym mowa w punkcie 9 potwierdzają:

 1. dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technika ochrony fizycznej osób i mienia;
 2. dyplomy lub świadectwa uczelni, szkół oficerskich lub podoficerskich Policji lub Straży Granicznej;
 3. świadectwo szkolenia zawodowego zakończonego złożeniem egzaminu na pierwszy stopień podoficerski, chorążego lub oficerski Służby Więziennej wraz ze świadectwem szkolenia specjalistycznego w zakresie specjalizacji ochronnej w Służbie Więziennej;
 4. zaświadczenia o ukończeniu kursów organizowanych przez ośrodki szkolenia Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony Rządu lub Służby Ochrony Państwa, o ile kursy te spełniają wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 9;
 5. zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub kursu umiejętności zawodowych, potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, realizowanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59);
 6. zaświadczenia o ukończeniu innych kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia, prowadzonych przez publiczne i niepubliczne placówki i ośrodki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 117 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
 7. świadectwa ukończenia szkoleń lub kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia prowadzonych przez uczelnie.

Dyplomy uczelni kształcących w zakresie prawa, administracji publicznej, bezpieczeństwa narodowego lub bezpieczeństwa wewnętrznego potwierdzają specjalistyczne przygotowanie teoretyczne w zakresie znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 
OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ SKŁADA NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY:
 
 1. pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku (druk wniosku można otrzymać w WPA KWP  w Białymstoku, przy ul. Słowackiego 1         lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
 2. oświadczenie o zdolności do czynności prawnych, niekaralności za przestępstwo umyślne oraz nietoczeniu przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwo (druk oświadczenia można otrzymać w WPA KWP w Białymstoku, przy ul. Słowackiego 1 lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
 3. pouczenie strony uczestniczącej w postępowaniu administracyjnym wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (druk można otrzymać w WPA KWP w Białymstoku, przy ul. Słowackiego 1 lub pobrać z przedmiotowej strony internetowej w: pliki do pobrania);
 4. orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wydane przez uprawnionego lekarza (wykaz lekarzy poniżej);
 5. orzeczenie psychologiczne stwierdzające psychiczną zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej, wydane przez uprawnionego psychologa (wykaz psychologów poniżej);
 6. kopię świadectwa ukończenia co najmniej gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej (lub wyższego stopnia);
 7. dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony i technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia;
 8. pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych  w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65)).
 
KONTAKT

Wszelkie wnioski/podania, np. o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o zmianę adresu stałego pobytu/miejsca zamieszkania, etc., bądź inne sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa, proszę kierować do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Białymstoku drogą pocztową lub elektroniczną.

Zespół ds. Ochrony Osób i Mienia,  tel. 47  711-34-85.

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku mieszczący się przy ul. Słowackiego 1 w Białymstoku przyjmuje interesantów:

 • we wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 13.00
 • w środy w godz. 8.00 – 17.00
 
WYKAZ LEKARZY UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH LUB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO:

 1)   lek. med.Krystyna Waszczuk

Prywatny Gabinet Lekarski, Augustów, ul. Sucharskiego 11/14
poniedziałek – piątek: 8.00 – 13.00, tel. 87/643 62 26 lub 0603 741 215
 
2)  lek. med. Lesław Wechowski
a)  SpółdzielniaLekarska „Eskulap”, Białystok, ul. Nowy Świat 11c
poniedziałek i piątek: 14.00 – 16.30, środa: 7.30 – 14.00
tel. 85/745 00 36 lub 85/745 00 37
 
b)  SpecjalistycznaSpółdzielnia  Lekarska „Ars Medica”, Białystok, ul. Kolejowa 16
wtorek i czwartek: 14.00 – 16.00, po rejestracji telefonicznej, tel.85/651 35 81
 
3)  lek. med. Irena Grygucis
Specjalistyczna Przychodnia Powiatowa w Sejnach, Gabinet Medycyny Pracy, Sejny, ul. Wojska Polskiego 60 D
poniedziałek – piątek: 15.15 – 17.15, tel. 0 502 413 087
 
4)  lek. med. Krystyna Dubowska
Prywatny Gabinet Medycyny Pracy, Białystok, ul. Sienkiewicza 79A lok. 302
poniedziałek i piątek: 13.00 – 17.00, wtorek i środa: 7.00 – 10.00
tel. 85/ 664 20 25 lub 0 508 372 678
 
5)  lek. med. Ewa Komorowska
a)  "Rogulska Med" Centrum Medycyny Pracy i Rodziny, Białystok, ul. Stołeczna 7, lok. 5/2
poniedziałek – czwartek: 8.00 – 15.00, piątek: 8.00 - 14.00, tel. 661 126 021
 
b) "Rogulska Med" Centrum Medycyny Pracy i Rodziny" , Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 104
środa - czwartek: 15.00 – 18.00, tel. 537 889 769
 

6)  lek. med. Joanna Adamska

NZOZ Przychodnia Rodzinna i Medycyny Pracy, Suwałki, ul. E. Plater 22

poniedziałek – piątek: 8.00 – 10.00, tel. 87/ 565 15 95
 
7)  lek. med. Halina Mieńko – Dec
LSSP „Eskulap”, Białystok, ul. Nowy Świat 11C
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 9.30 – 12.00
tel. 85/745 00 36 lub 85/ 745 00 37
 
8)  lek. med. Elżbieta Irena Trzebińska
a) NZOZ Medycyna Pracy, Białystok, ul. Legionowa 15, XI piętro lok. 67
wtorek i czwartek: 14.00 – 17.00, tel. 85/ 742 77 05 lub 0 604 222 204
b) Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ, Białystok, ul. Lipowa 47
tel. 85 747 02 73
 
9)  lek. med. Marcin Borowski
a) Medycyna Pracy Piaszczyk Borowski s.c.
Łomża,ul. Szosa Zambrowska 102, lok. 4, poniedziałek – piątek: 8.00 – 16.00
tel. 86/ 210 98 45, tel. 510 360 935
b) Borowski Marcin Ogólna Pomoc Lekarska, Giełczyn, ul. Nowa 10
tel. 600 340 782
 
10)  lek. med. Maria Jadwiga Lewko
Przyzakładowa Przychodnia Lekarska przy Zakładach Spożywczych " Bona"
Łomża,  ul. Fabrycza 9A, wtorek:14.00– 18.00
rejestracja codziennie: 8.00 - 15.00, tel. 86/ 216 02 48
 
11)  lek. med. Joanna Zofia Jabłonowska
„HIPOKRATES” Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska,
Białystok, ul. Stołeczna 7, lok. 115 (I piętro),
poniedziałek: 12.00 – 16.00, wtorek i czwartek: 14.00 – 17.00, środa: 8.00 – 14.00 ,
tel.0 604 826 814
 
12)  lek. med. Elżbieta Kazanecka
Prywatny Gabinet Lekarski, Białystok, ul. Ogrodowa 19 gab. 14
poniedziałek i czwartek: 9.00 – 14.00, wrorek: 13.00 – 17.00
tel. 85/ 732 75 15
 
13)  lek. med. Włodzimierz Bołtruczuk
Praktyka Lekarza Rodzinnego, Trzcianne, ul. Wojska Polskiego12
poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00,
tel. 85/ 738 50 52
wizyty po godzinach urzędowania pouzgodnieniu telefonicznym,
tel. 0 604 504 300
 
14)  lek. med. Irmina Jadczak
a) Prywatny Gabinet Lekarski, Kolno, ul. Milewskiego 36
poniedziałek, wtorek i piątek: 10.00 – 13.00
tel. 86/ 278 27 71 lub 0 501 335 543 
b) Przyzakładowa Przychodnia Lekarska przy Zakładach Spożywczych "Bona"
Łomża, ul. Fabryczna 9A, środa: 12.00 - 16.00, rejestracja codziennie: 8.00 - 15.00, tel. 86/ 216 02 48
 
15)  lek. med. Honorata Kotowicz
LSSP „Eskulap”, Białystok, ul. Białówny 9/1
poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek: 8.00 – 13.00 środa: 12.00 – 16.30,
tel.0 507 155 002
 
16)  lek. med. Ewa Puchalska - Kindeusz
Prywatny Gabinet Lekarski, Grajewo, Os. Południe 47
poniedziałek i piątek: 8.00 – 10.00, wtorek i czwartek: 14.30 – 16.00,
tel. 0 608 027 618 
 
17)  lek. med. Dorota Szymborewicz
ZOZ MSW  – Poradnia Badań Profilaktycznych, Białystok, ul. Fabryczna 27
poniedziałek – piątek: 9.00 – 14.00, tel.85/ 869 45 63
 
18)  lek. med. Alina Teresa Ciereszko
a) Gabinet Lekarski Medycyny Pracy, Białystok, ul. Pogodna 11G,  lok. 2
wtorek, środa, czwartek: 11.00 – 15.00, piątek: 8.00 –11.00,
 tel. 85/746 39 23lub 0 502 265 442
b) MEC Medycyna Człowiek, Poradnia Medycyny Pracy, Białystok, ul. Fabryczna 4, lok. 1 B
poniedziałek: 8.00 - 16.00, wtorek - czwartek: 8.00 - 11.00, piątek: 12.00 - 16.00
c) NZOZ KAMEN, Poradnia Medycyny Pracy , Białystok, ul. Bema 2, lok. 222
wtorek - czwartek: 15.00 - 16.00, tel. do rejestracji 85/742 26 68, 85/745 41 97
 
19)  lek. med. Hanna Żendzian - Piekarska
Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Białystok, ul. Wiewiórcza 10
poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00, tel. 85/ 664 78 05
 
20)  lek. med. Dariusz Leończyk
NZOZ „Medicus”, Grajewo, Os. Południe 9
poniedziałek i środa: 12.00 – 13.00, piątek:14.00 –16.00,
tel. 86/272 84 52lub 86/ 272 43 50
 
21)  lek. med. Beata Butkiewicz
NZOZ„ PRYMUS” Sp. z o.o., Suwałki, ul. Waryńskiego 27
czwartek: 12.00 – 13.30, tel. 87/ 563 08 15
 
22)  lek. med. Krzysztof Siemienko
"Rogulska Med" Centrum Medycyny Pracy i Rodziny, Białystok, ul. Stołeczna 7, lok. 5/2
wizyty po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 661 126 021
 
23) lek. med. Beata Butkiewicz
NZOZ „PRYMUS” Sp. z o.o.,Suwałki, ul. Waryńskiego 27
czwarek:12.00 – 13.30, tel. 87/ 563 08 15          

24) lek. med. Włodzimierz Michaluk

NZOZ Podlaskie Centrum Medyczne, Białystok, ul. Transportowa 4

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek, tel. 85/ 742 28 08 lub 85/ 742 28 09

25) lek. med. Alicja Boromko

Centrum Medyczne "LUX MED", badania po uzgodnieniu telefonicznym

 1. Białystok, ul. KEN 50/U4, wtorek: 8:40- 14:40, tel. 85/662 91 99
 2. Białystok, ul. Mickiewicza 39/U7, poniedziałek: 9:00 - 15:00, środa: 8:20 - 14:20, tel. 85/679 51 99

26) lek. med. Marcin Bartłomiej Wójcik

Poradnia Medycyny Pracy, Samodzielnego Szpitala Miejskiego im. PCK

Białystok, ul. Białówny 11, wizyty po telefonicznej rejestracji, tel. 85/742 22 64

27) dr n. med. Bogumiła Szamatowicz

Podlaski Ośrodek Medycyny Pracy, Białystok, ul. Wiewiórcza 10

poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00, wizyty po uprzedniej rejestracji, tel. 85/664 78 00

28) dr n. med. Iwona Tribiłło

Podlaski Ośrodek Medycyny Pracy, Białystok, ul. Wiewiórcza 10

poniedziałek – piątek: 7.00 – 16.00, wizyty po uprzedniej rejestracji, tel. 85/664 78 00

29) lek. med. Andrzej Woroniecki

Praktyka Lekarska, Hajnówka, ul. Gołębia 5, tel. 796 965 700

30) lek. med. Zofia Szuba - Pochwatka

LSSP "ESKULAP", Białystok, ul. Nowy Świat 11 C, tel. 085 745 00 36, 085 745 00 37

31) dr n. med. Monika Olszewska

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, Białystok, ul. Wiewiórcza 10

czwartek: 8.00 - 14.00, piątek: 8.00 - 13.00, wizyty po uprzedniej rejestracji, tel. 85/ 664 78 00

32) lek. med. Iwona Waszczuk - Wojczulis

Augustów, ul. Sucharskiego 11/14, poniedziałek - piątek, wzyty po uzgodnieniu tel. 609 719 309

33) lek. med. Andrzej Dunaj

a)  "Rogulska Med" Centrum Medycyny Pracy i Rodziny, Białystok, ul. Stołeczna 7, lok. 5/2
b) Centrum Medyczne "Revita", Białystok, Al. 1000 - lecia P.P. 10/21

c) LSSP "ESKULAP", Białystok, ul. Nowy Świat 11 C, tel. 085 745 00 36, 085 745 00 37

       34) dr n. med. Julia Strumiło

Podlaski Ośrodek Medycyny Pracy, Białystok, ul. Wiewiórcza 10

poniedziałek – piątek: 8.00 – 14.00, wizyty po uprzedniej rejestracji, tel. 85/664 78 00

35) lek. med. Diana Milewska-Piktel

a) Indywidualna Praktyka Specjalistyczna Medycyny Pracy Diana Milewska -Piktel

Białystok, ul. Fabryczna 4, lok. H, wizyty po uzgodnieniu telefonicznym, tel.: 601 515 770

b) "Medicover" , Białystok, ul. Waszyngtona 30/1U, wizyty po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 601 515 770

36) lek. med. Emila Łubińska

MedCare Poradnia Medycyny Pracy lek. E. Łubińska, Białystok, ul. Sienkiewicza 79A, lok. 302

poniedziałek, czwartek: 8:00 - 15:00, wtorek, środa: 14:00 - 18:00, piątek: 12:00-17:00

wizyty po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 882 500 507, e-mail: rejestracja@medcare.bialystok.pl

 

    WYKAZ PSYCHOLOGÓW UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIABADAŃ OSÓB POSIADAJĄCYCH LUB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O WPIS NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW   OCHRONY FIZYCZNEJ  NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO:

1)   mgr Teresa Zamącińska
LSSP „ESKULAP”,Białystok, ul. Nowy Świat 11C
poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00, tel. 85/ 745 00 31 lub 0 607 050 700
 
2)    mgr Wiesław Wielgat
badania wykonywane są  po telefonicznymuzgodnieniu terminu , tel. 0 602 152 241
w następujących przychodniach:
a)  OśrodekBadań i Usług Psychologicznych
Augustów, ul. Kilińskiego 3,poniedziałek, środa, sobota: 8:00 –18:00
 
b)  OśrodekBadań i Usług Psychologicznych
Suwałki, ul. Szkolna 8, wtorek i piątek: 9:00 – 12:00
 
c)  OśrodekBadań i Usług Psychologicznych
 Białystok, ul. Lawendowa 62, czwartek: 15:00 – 19:00 
 
d)  OśrodekBadań i Usług Psychologicznych
Sokółka, ul. Polna 1, czwartek: 9:00 – 12:00

 

3)   mgr Czesław Jarosz
Ośrodek Badań Psychologicznych, Łomża, ul. Fabryczna 9A
poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00;17:00 – 18:30
tel. 86/ 216 03 65 lub 0 606 115 753
 
4)   dr Tadeusz Korolczuk
a) WojskowaSpecjalistyczna Przychodnia Lekarska, Białystok, ul. Lipowa 47
poniedziałek i środa: 9:00 – 13:00, tel. 22/281 82 31
 
b) PracowniaPsychologiczna przy KPKM, Białystok, ul. Składowa 11
wtorek, czwartek i piątek: 6:00 – 10:00, tel. 85/ 878 27 30
 
5)   mgr Paweł Romuald Kołakowski
a) Specjalistyczne Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne "ESKULAP"
Łomża, ul. Piłsudskiego 82
wtorek- sobota po telefonicznym uzgodnieniu: 0 602 538 767 lub 86/218 21 34
b) Kołakowski Paweł Romuald, Psychoterapia Superwizja Terapia Uzależnień, Poradnia Psychologiczna - Rodzinna
Łomża, Plac Niepodległości 16, lok. 6
 
6)   mgr Bożena Jastrzębska
badania wykonywane są od poniedziałku do soboty
po telefonicznym uzgodnieniu terminu
tel. 0 512 132 355 lub86/ 218 29 66, w następujących miejscach:
 
a) Prywatny Gabinet Psychologiczny ACER, Łomża, ul. Kazańska 2, pok. 3
b) mieszkanie prywatne, Łomża, ul. Śniadeckiego 7/27
 
7)   mgr Ewa Sulimowicz
mieszkanie prywatne
Siemiatycze, ul. Drohiczyńska 126
środa: 8:00 – 12:00, sobota: 9:00 – 16:00
możliwe inne dni po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 85/ 655 64 13 lub 0 600 298 485
 

8)   mgr Lucyna Karwowska

Gabinet Psych. Diagnostyczno-Terapeutyczny, Choroszcz, ul. Sienkiewicza 27A/5

wizyty po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 0 603 585 993
 
9)  mgr Ewa Tabak- Kuczyńska
Pracownia Psychologiczna
Suwałki, ul. E. Plater 24 A, lok. 4
wizyty wyłącznie po uzgodnieniutelefonicznym, tel. 0 508 266 755
 
10)   mgr Alicja Klebanowska
Gabinet Psychologiczny, Augustów, ul. Nowomiejska 14
wizyty wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym, tel. 0 604 710 264
 
11)  mgr Michał Zamąciński
LSSP „Eskulap”, Białystok, ul. Nowy Świat 11C
poniedziałek – piątek: 9:00 – 13:00, tel. 85/ 745 00 31 
 
12)  mgr Iwona Rakowska
Podlaski Wojewódzki Ośrodek MedycynyPracy Pracownia Psychologiczna
Białystok, ul. Wiewiórcza 10
poniedziałek – czwartek: 8:00 – 12:00, tel. 85/664 78 19
 
13)   mgr Małgorzata Rytel
a) RegionalneCentrum Badań Psychologicznych WORD w Łomży,
Łomża, ul. Zjazd 21, poniedziałek – piątek: 8:00 – 14:00
wizyty po wcześniejszym uzgodnieniutelefonicznym, tel. 86/ 215 00 63
 
b) Gabinet Psychologiczny
Łomża, ul.Słowackiego 8/51
wizyty pouzgodnieniu telefonicznym, możliwośćwykonania badań w soboty
i po godz. 16:00, tel.0 608 521 235 lub 0 606 795 645
 

14) mgr Łukasz Jankiewicz

a) Gabinet Psychologiczny „Psychotesty Pułkowa ,Łomża, ul. Pułkowa 29
rejestracja telefoniczna – 0 602 460 998
b) Gabinet Psychologiczny „Psychotesty Kolno”, Kolno, ul. Świerkowa 4
rejestracja telefoniczna – 0 668 038  243
 
15) mgr Anna Siemienko
Podlaskie Centrum Psychogeriatrii, Białystok, ul. Swobodna 38
badania wykonywane  po telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 0 604 720 497, tel. do rej. 85/661 02 98
 
16) mgr Elżbieta Grygoruk
a) Pracownia Psychotechniczna Badań Kierowców, Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 107
b) Pracownia Psychotechniczna Badań Kierowców, Hajnówka, ul. Piłsudskiego 10 A
c0 Pracownia Psychotechniczna Badań Kierowców, Siemiatycze, ul. Górna 61
badania wykonywane  po telefonicznym uzgodnieniu terminu: tel. 0 695 956 664
 
17) mgr Elżbieta Dębska
a) Gabinet Psychoterapii Usług Psychologicznych, Augustów, ul. Mickiewicza 9
badania wykonywane są od poniedziałku do soboty po telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 0 691 550 958
b) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Medicus" s.c.
Grajewo, Osiedle Południe 9, tel. 86 272 43 50
 
18) mgr Małgorzata Zysik
Ośrodek Edukacji Społecznej, Wspomaganie Rozwoju i Profilaktyki
Pracownia Psychologiczna Małgorzata Zysik
Zambrów, ul. Krótka 1, poniedziałek - sobota 8:00 - 18:00
tel. 0 604 856 031
 
19) mgr Marek Toczydłowski
Pracownia Psychologiczna "Atest" Marek Toczydłowski
Białystok, ul. Zwycięstwa 8/212
poniedziałek - piątek 7:00 - 12:00 i 15:00 - 18:00
tel. 0 667 00 13 13, strona internetowa: www.psychologatest.pl
 
20) mgr Mirosław Udoj
a) "Psych Medycyna" Pracownia Badań Psychologicznych
Białystok, ul. Fabryczna 4, lok. 1 B, tel. 690 909 950
b) Pracownia Psychologiczna "Progres", Suwałki, ul. Kościuszki 93
rejestracja, tel. 888 755 455
c) Pracownia Badań Psychologicznych "Kamen", Białystok, ul. Bema 2, lok. 015
tel. 533 212 200
 
21) mgr Mariusz Kozak
a) Pracownia Psychologiczna Mariusz Kozak, Sokółka, ul. Plac Kościuszki 5, lok. 14
poniedziałek, środa, piątek: 11.00 - 15.00, czwartek: 17.00 - 20.00
badania po uzgodnieniu  - tel 694 777 250, e-mail:mariuss3@o2.pl
b) Pracownia Psychologiczna Mariusz Kozak, Czarna Białostocka, ul. Towarowa 1/11
badania po uzgodnieniu  - tel 694 777 250, e-mail:mariuss3@o2.pl
c) Pracownia Psychologiczna Mariusz Kozak, Sejny, ul. Zawadzkiego 19, lok. 3
badania po uzgodnieniu  - tel 694 777 250, e-mail:mariuss3@o2.pl
 
22) mgr Mariusz Daniel Nowak
Specjalistyczny Psychiatryczny SP ZOZ w Suwałkach
ul. Szpitalna 62, termin i czas badania wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym: 792 930259
 
23) mgr Danuta Elżbieta Jakubowska
mieszkanie prywatne: Suwałki, ul. Chopina 23/4
wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym: 515 303 041
 

24) mgr Agnieszka Troc-Kulik

Pracownia Psychoteczniczna IMPULS
Bielsk Podlaski, ul. Mickiewicza 104
wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym: 502 410 764
 
26) mgr Joanna Panasiuk
Pracownia Psychologiczna Badań Kierowców "TEST" Joanna Panasiuk
Hajnówka, ul. Skarpowa 5
wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym: 605 894 728
 
27) mgr Ewa wasilewska
Terapia Psychologiczna i Terapia Traum
Ewa Wasilewska
Suwałki, ul. Kościuszki 76, lok. 5
kontakt telefoniczny i e-mail codziennie w godz.: 8:00 - 18:00
tel. 509 049 993, e-mail: ann_15@op.pl
 
28) mgr Anna Zieniuk
Pracownia Psychologiczna Anna Zieniuk
Siemiatycze, ul. 11 Listopada 77A
badania po telefonicznym uzgodnieniu terminu, tel. 512 341 086 

 

Powrót na górę strony