Pozwolenie na broń / dopuszczenie do posiadania broni

Jak ubiegać się o pozwolenie na broń palną oraz dopuszczenie do posiadania broni

Data publikacji 13.08.2008

 

I CHCĄC UBIEGAĆ SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ, W TYM: BOJOWĄ, MYŚLIWSKĄ, GAZOWĄ, SPORTOWĄ, KOLEKCJONERSKĄ, PAMIĄTKOWĄ, SZKOLENIOWĄ, DO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ LUB DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI MUSISZ:
/zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2516 ze zmianami)/
 

 

 1.  mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
 2.  posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 4. nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 5. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;
 6. nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.
II  WYMAGANE DOKUMENTY:
 •  
 • pisemny wniosek /kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku/, który powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres stałego pobytu, adres do korespondencji/zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres stałego pobytu), seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany, numer ewidencyjny PESEL, określenie rodzaju broni, celu jakiemu ma służyć, ilości jednostek broni oraz podpis wnioskodawcy. W przypadku ubiegania się o broń palną bojową w celu ochrony osobistej należy wykazać się realnym i potwierdzonym przez organ Policji zagrożeniem życia lub zdrowia wnioskodawcy;  
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm (niezbędne przy wystawieniu Legitymacji posiadacza broni);
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń lub w przypadku dopuszczenia do posiadania broni za wydanie decyzji administracyjnej /wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku - numer konta podany jest niżej/

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH ŁOWIECKICH:

 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego;
 • zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;
DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH SPORTOWYCH:
 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim;
 • posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b;
 • posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH OCHRONY OSOBISTEJ:

 • udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PALNEJ DO CELÓW OCHRONY OSOBISTEJ, OSÓB I MIENIA:

 • chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej, jeżeli posiadają przydzieloną broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych;
 • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW PAMIĄTKOWYCH:

 • udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI DO CELÓW SZKOLENIOWYCH:

 • udokumentowane posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim;
 • udokumentowana zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich;

 UWAGA!!! 

1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej (tj. po 14 dniach od jej otrzymania lub zgodnie z art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dniem doręczenia organowi administracji publicznej, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania), na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia broni zgodnie z wydanym pozwoleniem. W przypadku, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem strony zastosowanie znajduje art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2023 r., poz.775 ze zm.) - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.  Za wydane zaświadczenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. /wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta - numer konta podany jest niżej/.

2. W przypadku decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na określony rodzaj broni, poniesione koszty związane z wykonaniem badań lekarskich i psychologicznych NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, natomiast kwota w wysokości 242 zł - opłata skarbowa, zwrotowi podlega. W tym celu należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Urzędu Miejskiego Departament Finansów Miasta, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1.
 

3. Opłaty

A/ skarbowe: wnosi się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 
i tak:
 • za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie fizycznej - 242 zł,
 • za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 1.193 zł,
 • za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni - 17 zł,
 • za wymianę legitymacji posiadacza broni, świadectwa broni - 17 zł,
 • za wydanie karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych - 82 zł,
 • za wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej - 105 zł,
 • inne zezwolenia (pozwolenie dopuszczające do posiadania broni w czasie wykonywania zadań związanych z bronią) - 10 zł.

B/ za egzamin: wnosi się przed jego rozpoczęciem na konto bankowe KWP w Białymstoku:

Narodowy Bank Polski O/Białystok
36 1010 1049 0008 6622 3100 0000:
 
1. Opłata za egzamin dla osób, które złozyły wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni przed 31 lipca 2023 roku:
 
 • na broń w celach ochrony osobistej                      - 500 zł
 • na broń w celach sportowych                                 - 800 zł
 • na broń w celach kolekcjonerskich                       - 1.150 zł
 • na broń w celach pamiątkowych                          - 550 zł
 • na broń w celach szkoleniowych                          - 1.000 zł
       /w przypadku nauczycieli realizujących 
       zajęcia z przysposobienia obronnego/                   - 100 zł
 • inne                                                                           - 600 zł

2. Opłata za egzamin dla osób, które złożyły wniosek o wydanie pozwolenia na posiadanie broni lub dopuszczenia do posiadania broni po wejściu w życie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2023 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1475), tj. po 31 lipca 2023 roku:

 • 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego;
 • 12% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w  dniu złożenia wniosku o wydanie dopuszczenia do posiadania broni albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego;
 • 4% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o wydanie pozwolenia na broń w celach szkoleniowych dla nauczycieli realizujących w szkołach lub szkołach wyższych zajęcia z przysposobienia obronnego albo w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.
 • W przypadku ubiegania się o wydanie: pozwolenia na broń w kilku celach, pozwolenia na broń i dopuszczenia do posiadania broni – w zakresie tych samych rodzajów broni, przeprowadza się jeden egzamin ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią. Wówczas stawka odpłatności za egzamin, wynosi 18% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku albo 10% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu złożenia wniosku o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

Pisemny dowód potwierdzenia wniesienia opłat za egzamin/egzamin poprawkowy, dostarcza się do Wydziału Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, nie później niż na dwa dni przed dniem przystąpienia do egzaminu albo egzaminu poprawkowego. Nieuiszczenie wymaganej opłaty za egzamin lub egzamin poprawkowy, lub nieprzedstawienie pisemnego dowodu potwierdzenia wniesienia opłaty we wskazanym terminie, skutkuje niedopuszczeniem do egzaminu lub egzaminu poprawkowego i niezdaniem danego egzaminu.

W plikach do pobrania został udostępniony zestaw pytań egzaminacyjnych, który jest wykorzystywany do przygotowania części teoretycznej w formie testu, egzaminu przeprowadzanego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o broni i aminicji.
 
 
III  REJESTRACJA BRONI
 
Rejestracja broni powinna nastąpić w ciągu 5 dni od daty jej nabycia. Osoba dokonująca tej czynności powinna ze sobą posiadać:
 • dowód osobisty lub legitymację posiadacza broni;
 • dowód nabycia broni (faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, itp.);
 • w przypadku rejestracji broni palnej pozbawionej cech użytkowych - dodatkowo potwierdzenie pozbawienia broni palnej cech użytkowych /art. 13 ustawy o broni i amunicji/.
 
Przed dokonaniem rejestracji należy sprawdzić zgodność danych znajdujących się na broni (marka, numer, kaliber) z danymi zawartymi w dowodzie zakupu.
 
 
IV  BROŃ NIEWYMAGAJĄCA POZWOLENIA
 
 
 
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
 
-       gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów,
-       używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu,
-     używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;
-       dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-       dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;
-       posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
 -      posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającym 10 mA;
-       posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
-       posiadania broni pneumatycznej;
 -      posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni,
-       posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm;
 
V  OBOWIĄZKI OSÓB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ
 

 

1. Osoby posiadające pozwolenie na broń w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1-2 ustawy o broni i amunicji (w celu ochrony osobistej, ochrony osób i mienia) są obowiązane raz na pięć lat przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż mogą one dysponować bronią.
Wykaz lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń znajduje się w zakładkach:

 • wykaz psychologów uprawnionych do badań;
 • wykaz lekarzy uprawnionych do badań;
2. Posiadacz pozwolenia na broń jest zobligowany do:
 • rejestracji broni - w ciągu 5 dni od daty jej nabycia;
 • wyrejestrowania zbytej broni - niezwłocznie pisemnie powiadamiając organ Policji;
 • w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu - do zawiadomienia organu Policji właściwego ze względu na nowe miejsce stałego pobytu, w ciągu 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu;
 • w przypadku utraty broni - niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomienia Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o broni i amunicji, osoby niedopełniające obowiązków w ww. terminach podlegają karze aresztu albo grzywny.
 
 
VI  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Z ART. 263 KK
 
 
Odpowiedzialności karnej z art. 263 kk podlegają osoby popełniające niżej wymienione przestępstwa związane z bronią:
-       posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej lub amunicji (art. 263 § 2 kk),
-       wyrabianie i handel bronią palną lub amunicją bez wymaganego zezwolenia (art. 263 § 1 kk),
-       udostępnianie lub przekazywanie broni palnej lub amunicji osobie nieuprawnionej (art. 263 § 3 kk),
-       nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w dyspozycji osoby ją posiadającej (art. 263 § 4 kk).
 
VII  KONTAKT
 

Wszelkie wnioski/podania, np. o wydanie pozwolenia na broń, o zarejestrowanie i wyrejestrowanie broni,
o wydanie zaświadczeń na zakup broni, o wpis na listę kwalifikowanych pracowników, o zmianę adresu stałego pobytu, etc., bądź inne sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa, proszę kierować do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Białymstoku drogą pocztową lub elektroniczną.

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku mieszczący się przy ul. Słowackiego 1 w Białymstoku przyjmuje interesantów:

 • we wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 13.00
 • w środy w godz. 8.00 – 17.00 (depozyt broni 8.00-15.00)

Sekretariat:

Zespół ds. Pozwoleń na Broń:                                                   

tel. 47 711 25-01, 47 711 33-79, 47 711 23-17, 47 711 24-14, 47 711 36-63         

Depozyt broni:                                                                               

tel. 47 711 36-63.                  

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony