Pozwolenie na broń / dopuszczenie do posiadania broni

Jak ubiegać się o pozwolenie na broń palną oraz dopuszczenie do posiadania broni

Data publikacji 13.08.2008

 

I CHCĄC UBIEGAĆ SIĘ O POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ, W TYM: BOJOWĄ, MYŚLIWSKĄ, GAZOWĄ, SPORTOWĄ, KOLEKCJONERSKĄ, PAMIĄTKOWĄ, SZKOLENIOWĄ, DO REKONSTRUKCJI HISTORYCZNEJ LUB DOPUSZCZENIE DO POSIADANIA BRONI MUSISZ:
/zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2516)/
 
 1.  mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, Polskiego Związku Łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat);
 2.  posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do posługiwania się bronią stwierdzoną orzeczeniem lekarskim i psychologicznym;
 4. nie być uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;
 5. nie być skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za popełnienie przestępstwa;
 6. nie stanowić zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawić ważną przyczynę posiadania broni.
II  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • pisemny wniosek /kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku/, który powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres stałego pobytu, adres do korespondencji/zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres stałego pobytu), seria i numer dowodu osobistego oraz kiedy i przez jaki organ został wydany, numer ewidencyjny PESEL, określenie rodzaju broni, celu jakiemu ma służyć, ilości jednostek broni oraz podpis wnioskodawcy. W przypadku ubiegania się o broń palną bojową w celu ochrony osobistej należy wykazać się realnym i potwierdzonym przez organ Policji zagrożeniem życia lub zdrowia wnioskodawcy;  
 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią;
 • jedno aktualne zdjęcie o wymiarach 3x4 cm (niezbędne przy wystawieniu Legitymacji posiadacza broni);
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na broń lub w przypadku dopuszczenia do posiadania broni za wydanie decyzji administracyjnej /wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Białymstoku - numer konta podany jest niżej/

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH ŁOWIECKICH:

 • zaświadczenie o przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego;
 • zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania;
 
DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH SPORTOWYCH:
 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim;
 • posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b;
 • posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI W CELACH OCHRONY OSOBISTEJ:

 • udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW REKONSTRUKCJI HISTORYCZNYCH:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych;
 • zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW KOLEKCJONERSKICH:

 • udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI PRZEZNACZONEJ DO CELÓW PAMIĄTKOWYCH:

 • udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia;

DODATKOWO W PRZYPADKU BRONI DO CELÓW SZKOLENIOWYCH:

 • udokumentowane posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim;
 • udokumentowana zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich;

 UWAGA!!! 

1. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni. Po uprawomocnieniu się decyzji administracyjnej (tj. po 14 dniach od jej otrzymania lub zgodnie z art. 127a § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego z dniem doręczenia organowi administracji publicznej, który wydał decyzję, oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania), na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia broni zgodnie z wydanym pozwoleniem. W przypadku, gdy decyzja jest zgodna z żądaniem strony zastosowanie znajduje art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 2022 poz. 2000 ze zm.) - decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania.  Za wydane zaświadczenie pobiera się opłatę skarbową w wysokości 17 zł. /wpłatę należy dokonać na konto Urzędu Miasta - numer konta podany jest niżej/.

2. W przypadku decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na określony rodzaj broni, poniesione koszty związane z wykonaniem badań lekarskich i psychologicznych NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI, natomiast kwota w wysokości 242 zł - opłata skarbowa, zwrotowi podlega. W tym celu należy wystąpić ze stosownym wnioskiem do Urzędu Miejskiego Departament Finansów Miasta, 15-950 Białystok, ul. Słonimska 1.
 

3. Opłaty

 

A/ skarbowe: wnosi się na konto:
Urząd Miejski w Białymstoku Departament Finansów Miasta
BANK PEKAO S.A.
26 1240 5211 1111 0010 3553 3132
 
i tak:
 • za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie fizycznej - 242 zł,
 • za wydanie decyzji zezwalającej na posiadanie broni palnej każdego rodzaju osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - 1.193 zł,
 • za wydanie zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni - 17 zł,
 • za wymianę legitymacji posiadacza broni, świadectwa broni - 17 zł,
 • za wydanie karty rejestracyjnej broni pozbawionej na stałe cech użytkowych - 82 zł,
 • za wydanie Europejskiej Karty Broni Palnej - 105 zł,
 • inne zezwolenia (pozwolenie dopuszczające do posiadania broni w czasie wykonywania zadań związanych z bronią) - 10 zł.

B/ za egzamin: wnosi się przed jego rozpoczęciem na konto bankowe KWP w Białymstoku:

 

Narodowy Bank Polski O/Białystok
36 1010 1049 0008 6622 31000000
i tak:
 • na broń w celach ochrony osobistej                      - 500 zł
 • na broń w celach sportowych                             - 800 zł
 • na broń w celach kolekcjonerskich                       - 1.150 zł
 • na broń w celach pamiątkowych                          - 550 zł
 • na broń w celach szkoleniowych                          - 1.000 zł
       /w przypadku nauczycieli realizujących 
       zajęcia z przysposobienia obronnego/                   - 100 zł
 • inne                                                          - 600 zł
W plikach do pobrania został udostępniony zestaw pytań egzaminacyjnych, który jest wykorzystywany do przygotowania części teoretycznej w formie testu, egzaminu przeprowadzanego na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o broni i aminicji.
 
 
III  REJESTRACJA BRONI
 
Rejestracja broni powinna nastąpić w ciągu 5 dni od daty jej nabycia. Osoba dokonująca tej czynności powinna ze sobą posiadać:
 • dowód osobisty lub legitymację posiadacza broni;
 • dowód nabycia broni (faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, itp.);
 • w przypadku rejestracji broni palnej pozbawionej cech użytkowych - dodatkowo potwierdzenie pozbawienia broni palnej cech użytkowych /art. 13 ustawy o broni i amunicji/.
 
Przed dokonaniem rejestracji należy sprawdzić zgodność danych znajdujących się na broni (marka, numer, kaliber) z danymi zawartymi w dowodzie zakupu.
 
IV  BROŃ NIEWYMAGAJĄCA POZWOLENIA
 
Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:
 
-       gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów,
-       używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu,
-     używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji;
-       dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej;
-       dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych;
-       posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych;
 -      posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającym 10 mA;
-       posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego;
-       posiadania broni pneumatycznej;
 -      posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni,
-       posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm;
 
 
V  OBOWIĄZKI OSÓB POSIADAJĄCYCH POZWOLENIE NA BROŃ
 
1. Osoby posiadające pozwolenie na broń w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o broni i amunicji (w celu ochrony osobistej, ochrony osób i mienia lub łowieckim) są obowiązane raz na pięć lat przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie i psychologiczne potwierdzające, iż mogą one dysponować bronią.
Wykaz lekarzy i psychologów upoważnionych do przeprowadzania badań oraz wydawania orzeczeń znajduje się w zakładkach:
 • wykaz psychologów uprawnionych do badań;
 • wykaz lekarzy uprawnionych do badań;
2. Posiadacz pozwolenia na broń jest zobligowany do:
 • rejestracji broni - w ciągu 5 dni od daty jej nabycia;
 • wyrejestrowania zbytej broni - niezwłocznie pisemnie powiadamiając organ Policji;
 • w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu - do zawiadomienia organu Policji właściwego ze względu na nowe miejsce stałego pobytu, w ciągu 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu;
 • w przypadku utraty broni - niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia utraty broni, zawiadomienia Policji lub Żandarmerii Wojskowej.
Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o broni i amunicji, osoby niedopełniające obowiązków w ww. terminach podlegają karze aresztu albo grzywny.
 
 
VI  ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA Z ART. 263 KK
 
 
Odpowiedzialności karnej z art. 263 kk podlegają osoby popełniające niżej wymienione przestępstwa związane z bronią:
-       posiadanie bez wymaganego zezwolenia broni palnej lub amunicji (art. 263 § 2 kk),
-       wyrabianie i handel bronią palną lub amunicją bez wymaganego zezwolenia (art. 263 § 1 kk),
-       udostępnianie lub przekazywanie broni palnej lub amunicji osobie nieuprawnionej (art. 263 § 3 kk),
-       nieumyślna utrata broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w dyspozycji osoby ją posiadającej (art. 263 § 4 kk).
 
VII  KONTAKT
 

Wszelkie wnioski/podania, np. o wydanie pozwolenia na broń, o zarejestrowanie i wyrejestrowanie broni,
o wydanie zaświadczeń na zakup broni, o wpis na listę kwalifikowanych pracowników, o zmianę adresu stałego pobytu, etc., bądź inne sprawy niewymagające osobistego stawiennictwa, proszę kierować do Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP w Białymstoku drogą pocztową lub elektroniczną.

Wydział Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku mieszczący się przy ul. Słowackiego 1 w Białymstoku przyjmuje interesantów:

 • we wtorki i czwartki w godz. 8.00 – 13.00
 • w środy w godz. 8.00 – 17.00 (depozyt broni 8.00-15.00)

Sekretariat:

Zespół ds. Pozwoleń na Broń:                                                   

tel. 47 711 25-01, 47 711 33-79, 47 711 23-17, 47 711 24-14, 47 711 36-63         

Depozyt broni:                                                                               

tel. 47 711 36-63.                  

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony