Akty prawne i literatura

Akty prawne i literatura

Data publikacji 06.05.2009

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE

 • Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (1948).

 • Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (1950).

 • Europejska Karta Socjalna (1961).

 • Konwencja w sprawie zakazywania stosowania tortur lub innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (1984).

 • Deklaracja o Policji. Rezolucja 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy 7 (1979).

 • Kodeks postępowania funkcjonariuszy porządku prawnego. Rezolucja 34/169 Zgromadzenia Ogólnego ONZ (1979).

 • Podstawowe zasady użycia siły oraz broni palnej przez funkcjonariuszy porządku prawnego. Rezolucja VIII Kongresu ONZ w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania z Przestępcami (1990).

 • Korzystanie z danych osobowych przez służby policyjne. Zalecenie R/87/15 przyjęte przez Komitet Ministrów Rady Europy (1987).

 • Tymczasowe aresztowanie. Rezolucja VIII Kongresu ONZ w Sprawie Zapobiegania Przestępczości i Postępowania z Przestępcami (1990).

 • Konstytucja RP (1997).

   

LITERATURA

 • J. Aiderson: Policjant w państwie prawa. CSP Legionowo 1994.

 • A. Beckley i in.: Prawa człowieka. Poradnik dla policjantów. Kraków 2002. Ośrodek Praw Człowieka UJ.

 • Z. Galicki: Prawo policyjne – temat do dyskusji, „Palestra”, nr 1-2/91.

 • Z.Galicki: Międzynarodowa ochrona praw człowieka a działalność policji „Palestra”, nr 8-9/91.

 • W. Osiatyński: Wprowadzenie do pojęcia praw człowieka, [w:] Szkoła Praw Człowieka. Warszawa 1998.

 • Monitorowanie policji i więzień. Prawa osób pozbawionych wolności, pod red. A. Rzepińskiego. Warszawa 1995.

 • M. Nowicki, Z. Fialova: Monitoring praw człowieka, Warszawa 2004, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

 • Prawa człowieka a Policja. Problemy teorii i praktyki, pod red. A. Rzepińskiego. CSP Legionowo 1992.

 • J. Wojciechowski: Moje prawa wobec policji i przed sądem. Warszawa 1994 C.H.Beck. PWN.

 • Wybrane Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Wyd. Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 1999.

   
Powrót na górę strony