Doradca ds. etyki

ZESPÓŁ DORADCÓW DO SPRAW ETYKI W KOMENDZIE WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W BIAŁYMSTOKU:

  • Jolanta Jasińska Starszy inspektor Zespołu do spraw Ochrony Praw Człowieka KWP w Białymstoku

telefon 47 711 34 90
e-mail: jolanta.jasinska@bk.policja.gov.pl

ZADANIA DORADCÓW DO SPRAW ETYKI:

wspieranie policjantów i pracowników KWP w Białymstoku, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Białymstoku poprzez:

  1. udzielanie konsultacji w sytuacjach wątpliwych etycznie, związanych z wykonywaniem  zadań służbowych,
  2. działania doradcze na rzecz właściwego rozumienia i przestrzegania standardów uczciwości oraz etyki zawodowej w służbie i pracy,
  3. prowadzenie działań doradczych oraz informacyjno-edukacyjnych, w celu podnoszenia świadomości etycznej. Zadaniem doradcy do spraw etyki jest promowanie zasad etyki zawodowej policjanta, zasad służby cywilnej i zasad etyki korpusu służby cywilnej wśród pracowników.

W ramach konsultacji doradcy do spraw etyki zapewniają:

  • poradę, która nie ma charakteru opinii prawnej;
  • anonimowość i poufność przekazywanych informacji, z zastrzeżeniem tych, których obowiązek ujawnienia wynika bezpośrednio z przepisów prawa.

Zespół działa w sposób gwarantujący respektowanie zasad rzetelności, bezstronności i poufności. Doradca stara się doradzić policjantowi/pracownikowi Policji wedle swoich najlepszych intencji i wiedzy. Doradca nie podejmuje decyzji za osobę zgłaszającą się na konsultacje oraz nie odpowiada za decyzje, które ta osoba podjęła lub podejmie.

Doradztwo może się odbyć w formie spotkań bezpośrednich, po uprzednim umówieniu terminu, lub za pomocą dostępnych form komunikacji telefon, e-mail.

Doradca z uwagi na charakter pełnionej funkcji ma prawo odmówić doradztwa w sytuacji:

  • wyczerpania możliwych do zastosowania środków;
  • braku możliwości zachowania bezstronności.

Kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 pod numerami telefonów wyżej wskazanymi.

UWAGA!

Istnieje możliwość umówienia indywidualnego spotkania w dogodnym terminie po wcześniejszym kontakcie z doradcą do spraw etyki.

Powrót na górę strony