Plan Równości Płci w Policji na lata 2023 - 2026

Plan Równości Płci w Policji na lata 2023 - 2026 to pierwszy, a tym samym przełomowy w Policji dokument strategiczny na rzecz wzmacniania inkluzywnego i równościowego środowiska pracy i służby w Policji, wolnego od dyskryminacji i uprzedzeń oraz opartego na wzajemnym szacunku i poszanowaniu godności. Wdrażany Plan Równości Płci w Policji na lata 2023-2026 (do pobrania pod treścią) stanowi istotny element w kształtowaniu postaw równościowych i kreowaniu przyjaznej atmosfery w miejscu pracy i służby. Realizacja zasad równego traktowania i równych szans, przełamywanie stereotypów dotyczących płci, wdrażanie polityki antydyskryminacyjnej oraz włączanie perspektywy płci w procesy decyzyjne i codzienne wykonywanie zadań służbowych to działania o fundamentalnym znaczeniu w każdej instytucji.

Powrót na górę strony