Równoważnik za umundurowanie

Równoważnik pieniężny w zamian za umundurowanie

Wysokość oraz warunki przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie reguluje:

zmienione przez:

 

Zasady ogólne:

 1. Równoważnik w zamian za umundurowanie, zwany potocznie „mundurówką”, przyznaje się policjantowi, któremu nie wydano przedmiotów umundurowania określonych w Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (Dz.U. Nr 90, poz. 738 z 2009 r., z późn. zm.).
 2. Policjantowi w okresie służby przygotowawczej wypłaca się równoważnik w wysokości 1 283,80 zł, natomiast policjantowi mianowanemu na stałe wypłaca się równoważnik w wysokości określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
 3. Równoważnik wypłaca się za tzw. rok zaopatrzeniowy, tj. za okres od 1 kwietnia danego roku do 31 marca następnego roku.
 4. Co do zasady uprawnienie do równoważnika powstaje z dniem 1 kwietnia danego roku, a termin na wypłatę równoważnika wynosi 9 miesięcy.
 5. Policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych zawiesza się wypłatę równoważnika.
 6. Policjantowi przyjętemu do służby albo mianowanemu na stałe za należne, a niewydane przedmioty umundurowania wypłaca się równoważnik w wysokości rocznej wartości tych przedmiotów, ustalonej wg cen z kalkulacji równoważnika (które określają tabele kalkulacyjne stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia).
 7. Policjantowi mianowanemu na stopień podinspektora, podkomisarza lub młodszego aspiranta przysługuje równoważnik za sznur galowy, daszek do czapki i oznaczenia stopnia w wysokości określonej w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

 

Komu równoważnik nie przysługuje:

 1. Policjantowi przyjętemu do służby w danym roku zaopatrzeniowym, któremu wydano przedmioty umundurowania – za ten rok.
 2. Policjantowi korzystającemu z urlopu wychowawczego lub bezpłatnego trwającego dłużej niż sześć miesięcy – za okres tego urlopu.
 3. Policjantowi zawieszonemu w czynnościach służbowych na okres dłuższy niż sześć miesięcy, jeżeli w czasie zawieszenia zostaje on zwolniony ze służby – za okres tego zawieszenia.

 

Zwrot wypłaconego równoważnika:

 1. Policjant mianowany na stałe, który został zwolniony ze służby, nie zwraca równoważnika.
 2. Część równoważnika za okres niepozostawania w służbie zwraca:
  • policjant mianowany na okres służby przygotowawczej, zwolniony ze służby przed upływem okresu, za który wypłacono równoważnik,
  • policjant, który w związku z wymierzeniem kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby lub w związku z prawomocnym skazaniem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, został zwolniony ze służby przed upływem czasu, za który wypłacono równoważnik.
 3. Policjant, któremu wypłacono równoważnik przed zwolnieniem ze służby w trakcie zawieszenia w czynnościach służbowych na okres dłuższy niż sześć miesięcy, zwraca nienależną część równoważnika nie później niż w ostatnim dniu pełnienia służby.

 

Pomniejszanie wysokości równoważnika za wydane umundurowanie:

 1. Policjantowi, któremu, na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów, wydano przedmioty ubioru służbowego w roku zaopatrzeniowym, w którym otrzymał równoważnik, wypłaca się w kolejnym roku zaopatrzeniowym równoważnik pomniejszony o kwotę równą rocznej wartości wydanych przedmiotów, ustaloną według cen z kalkulacji równoważnika obowiązujących w dniu jego wypłaty (§ 9 rozporządzenia).
 2. Przedmiotami ubioru służbowego są elementy umundurowania tzw. nowego wzoru:
  • czapka letnia służbowa oraz czapka zimowa służbowa,
  • koszula służbowa oraz koszula letnia służbowa,
  • koszulka polo z krótkim rękawem oraz koszulka T-shirt,
  • spodnie służbowe letnie do trzewików oraz spodnie zimowe do trzewików,
  • spodnie służbowe letnie do półbutów oraz kurtka służbowa letnia,
  • kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru,
  • półbuty służbowe i trzewiki służbowe,
  • półgolf, sweter i pas główny.
 3. Roczna wartość wydanych przedmiotów ustalana według cen kalkulacji równoważnika wynika z tabel kalkulacyjnych równoważnika stanowiących załącznik nr 3 do rozporządzenia.
 4. Podstawą do pomniejszenia równoważnika pieniężnego w oparciu o § 9 rozporządzenia jest wydanie policjantowi przedmiotów ubioru służbowego na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów. Oznacza to, że pomniejszenie wysokości równoważnika dotyczy także sytuacji, w której wydano policjantowi używany element umundurowania służbowego. Podstawą prawną do takie działania jest § 48 rozporządzenia w sprawie umundurowania policjantów, zgodnie z którym Policjantom można wydać na połowę okresu używalności używane przedmioty umundurowania, jeżeli posiadają one wartość użytkową.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Zespole ds. Gospodarki Materiałowo – Technicznej Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku (pok. 212, tel. 2154).

Powrót na górę strony