Sprawy mieszkaniowe

Sprawy mieszkaniowe funkcjonariuszy Policji

Sprawy mieszkaniowe funkcjonariuszy Policji reguluje:

oraz akty wykonawcze do ustawy:

Ważne zasady wynikające z ww. aktów normatywnych oraz z utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych:

 1. Urząd nie wszczyna jakichkolwiek postępowań administracyjnych o ustalenie prawa do świadczenia mieszkaniowego z urzędu. Wszystkie sprawy mieszkaniowe wymagają pisemnego wniosku policjanta, pod groźbą utraty należnych świadczeń.
 2. Do świadczeń mieszkaniowych nie ma zastosowania art. 107 ust. 1 ustawy
  o Policji, zgodnie z którym roszczenia z tytułu prawa do uposażeń i innych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.
 3. Jednorazowa pomoc finansowa przysługuje na uzyskanie lokalu mieszkalnego, tzn., że wniosek o jej przyznanie należy złożyć przed faktycznym uzyskaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Złożenie wniosku o pomoc finansową po uzyskaniu lokalu mieszkalnego może skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyznania pomocy finansowej.
 4. Decyzje w sprawach mieszkaniowych mają charakter konstytutywny,
  tzn. że nie działają wstecz, ale określają uprawnienia do świadczeń od dnia wszczęcia postępowania administracyjnego (złożenia wniosku przez policjanta).
  • Przykład: Policjant 1 lutego miał prawo starać się o równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego. Policjant wniosek w tej sprawie złożył 15 czerwca, wnioskując o wypłatę równoważnika od 1 lutego. Wydana 5 lipca decyzja przyznaje świadczenie od dnia 15 czerwca (konstytutywność decyzji). Świadczenie za okres od 1 lutego do 14 czerwca przepadło.
 5. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkaniowego przyznaje właściwy komendant wojewódzki, miejski lub powiatowy. W przypadku zmiany jednostki (np. przejście z komendy powiatowej do innej komendy powiatowej lub miejskiej, także na terenie tego samego województwa) w starej jednostce świadczenie przestanie być wypłacane z dniem przeniesienia, a w nowej zostanie naliczone od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.
 6. Ustalenie uprawnień policjanta do otrzymania równoważnika pieniężnego
  za remont lokalu mieszkalnego dokonuje się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego – na podstawie corocznie składanego oświadczenia mieszkaniowego.
  • Przykład:Policjant 5 stycznia 2014 r. złożył oświadczenia mieszkaniowe
   o ustalenie uprawnień do równoważnika za remont lokalu mieszkalnego
   za rok 2013 oraz za rok 2014. Organ wyda decyzję przyznającą równoważnik
   za remont za rok 2014 oraz wyda decyzję odmawiającą przyznania świadczenia za rok 2013.
 7. Każda zmiana mogąca mieć wpływ na prawo do świadczenia mieszkaniowego wymaga złożenia przez policjanta oświadczenia mieszkaniowego (aktualizującego) po groźbą konieczności zwrotu całości nienależnie pobranego świadczenia.

 

Dodatkowych informacji można uzyskać w Zespole ds. Mieszkaniowych Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku
(pok. 250, tel. 2326).

Powrót na górę strony