Sprawy mieszkaniowe

Sprawy mieszkaniowe funkcjonariuszy Policji

Sprawy mieszkaniowe funkcjonariuszy Policji reguluje:

oraz akty wykonawcze do ustawy:

Ważne zasady wynikające z ww. aktów normatywnych oraz utrwalonej linii orzeczniczej sądów administracyjnych.

 1. Urząd nie wszczyna jakichkolwiek postępowań administracyjnych o ustalenie prawa do świadczenia mieszkaniowego z urzędu. Wszystkie sprawy mieszkaniowe wymagają pisemnego wniosku policjanta, pod groźbą utraty należnych świadczeń.
 2. Do świadczeń mieszkaniowych ma zastosowanie art. 107 ust. 1 ustawy o Policji, zgodnie z którym roszczenia z tytułu prawa do uposażeń i innych świadczeń ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat.
 3. Jednorazowa pomoc finansowa przysługuje na uzyskanie lokalu mieszkalnego, tzn., że wniosek o jej przyznanie należy złożyć przed faktycznym uzyskaniem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Złożenie wniosku o pomoc finansową po uzyskaniu lokalu mieszkalnego może skutkować wydaniem decyzji o odmowie przyznania pomocy finansowej.
 4. Decyzje w sprawach mieszkaniowych mają charakter deklaratoryjny,
  tzn. że znaczenie ma data spełnienia przez policjanta przesłanek uzasadniających możliwość konkretyzacji jego praw lub obowiązków, a nie data wydania decyzji.
  • Przykład: Policjant 1 lutego miał prawo starać się o równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego. Policjant wniosek w tej sprawie złożył 15 czerwca, wnioskując o wypłatę równoważnika od 1 lutego. Wydana 5 lipca decyzja przyznaje świadczenie od dnia 1 lutego (deklaratoryjność decyzji).
 5. Równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkaniowego przyznaje właściwy komendant wojewódzki, miejski lub powiatowy. W przypadku zmiany jednostki (np. przejście z komendy powiatowej do innej komendy powiatowej lub miejskiej, także na terenie tego samego województwa) w starej jednostce świadczenie przestanie być wypłacane z dniem przeniesienia, a w nowej zostanie naliczone po dniu złożenia wniosku o jego przyznanie.
 6. Ustalenie uprawnień policjanta do otrzymania równoważnika pieniężnego
  za remont lokalu mieszkalnego dokonuje się według stanu na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego – na podstawie corocznie składanego oświadczenia mieszkaniowego.
 7. Każda zmiana mogąca mieć wpływ na prawo do świadczenia mieszkaniowego wymaga złożenia przez policjanta oświadczenia mieszkaniowego (aktualizującego) po groźbą konieczności zwrotu nienależnie pobranego świadczenia.

Dodatkowych informacji można uzyskać w Zespole ds. Nieruchomości, Mieszkaniowych i Socjalnych Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku
(ul. Hajnowska 12, pok. 317, tel. 477113392, 477112326).

Powrót na górę strony