TISPOL - europejska policyjnego sieć natężenia ruchu

Data publikacji 08.03.2006

TISPOL

 

TISPOL (European Traffic Police Network - zobacz) jest międzynarodowym stowarzyszeniem zrzeszającym policje ruchu drogowego. Powstało ono z inicjatywy policji holenderskiej, której ideą było – i nadal pozostaje – bezpieczeństwo w ruchu drogowym i przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom w transporcie.

 

Najważniejsze zadania i obszary współpracy policji ruchu drogowego w ramach TISPOL to:

  • stała wymiana pomysłów i gromadzenie informacji na temat metod, technik i strategii działań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • inicjowanie i wspieranie prac badawczych w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • opracowywanie merytorycznych opinii policji na temat zagadnień bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • organizacja i koordynacja działań o charakterze międzynarodowym
  • wymiana informacji w celu wspomagania czynności dochodzeniowych.

TISPOL podejmuje również działania zmierzające do sukcesywnej unifikacji przepisów prawa drogowego we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 

Głównym organem decyzyjnym TISPOL jest Rada, składająca się z funkcjonariuszy policji ruchu drogowego każdego z państw członkowskich. Do pracy nad konkretnymi zagadnieniami powoływane są zespoły robocze. Kontrolę działalności TISPOL sprawuje Komitet Wykonawczy. W strukturze działają również kierownicy projektów, do obowiązków których należy koordynacja wszystkich przedsięwzięć podejmowanych przez organizację. Dotyczą one takich dziedzin, jak egzekwowanie prawa, edukacja, inżynieria ruchu drogowego, ochrona środowiska, legislacja, technologia oraz przepływ informacji.

 

Do najważniejszych działań kontrolnych realizowanych przez TISPOL należą:

  • Europejska Operacja „Mermaid” („Syrenka”) dotycząca kontroli wykonywania transportu tzw. „ciężkiego”: stanu technicznego wielotonowych ciężarówek oraz wykroczeń popełnianych przez kierujących tym taborem
  • Europejska Operacja „Bus” ukierunkowana na kontrole autobusowych przewozów osób, głównie w okresach wakacji, ferii, wzmożonych wyjazdów turystycznych
  • europejskie działania mające na celu przeciwdziałanie przekraczaniu dozwolonych prędkości oraz lekceważeniu obowiązku zapinania pasów bezpieczeństwa
  • akcja „Alkoholi i Narkotyki”, której celem jest ujawnianie i eliminowanie z ruchu kierujących pojazdami „po alkoholu” lub „po narkotykach”.

Akcje te odbywają się jednocześnie we wszystkich krajach członkowskich TISPOL i trwają kilka dni.

 

Polska Policja od kwietnia 2006 roku jest w strukturach TISPOL. Policjanci ruchu drogowego uczestniczą w wielu europejskich akcjach kontrolnych i innych przedsięwzięciach.

Powrót na górę strony