Oddział Prewencji Policji

Podstawowe informacje - OPP

Data publikacji 02.02.2005

Oddział Prewencji Policji w Białymstoku

ul. 42 Pułku Piechoty 44
tel dyżurny +48 477112475; +48 477112465
tel sekretariat +48 477113290
fax +48 477113291


e-mail: oddz.kwp@bk.policja.gov.pl

Kierownictwo Oddziału Prewencji Policji

Dowódca Oddziału Prewencji
insp. Jakub Ciulkin

Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji
nadkom. Karol Molski

Zastępca Dowódcy Oddziału Prewencji
mł. insp. Daniel Szymanowicz

 

Komórki organizacyjne Oddziału Prewencji

Zespół Organizacji Służby 
tel. +48 477112404

Zespół Szkolenia 
tel. +48 477112287 

Zespół Transportu i Zaopatrzenia
tel. +48 477113216

Zespół Medyczny 
tel. +48 477112476 

Dowódca I Kompanii Prewencji
tel. +48 477113264 

Dowódca II Kompanii Prewencji
tel. +48 477113495

Dowódca III Kompanii Prewencji
tel. +48 477113692

Zastępca Dowódca III Kompanii Prewencji (Suwałki)
tel. +48 477141463

Dowódca Plutonu Prewencji (Łomża)
tel. +48 477171122

Dowódca Plutonu Wzmocnienia
tel. +48 477112498 

Dowódca Plutonu Wsparcia Taktycznego
tel. +48 477112125 

 

Podstawy działania Oddziału Prewencji Policji

 1. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 /z późn. zm./
 2. Zarządzenie nr 1041 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 września 2007 roku w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji;
 3. Decyzja nr 12 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie utworzenia struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

 

Zakres działania

Do zakresu działania oddziału prewencji Policji i samodzielnego pododdziału prewencji Policji należy
w szczególności:

 1. Wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem operacji policyjnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego;
 2. Udział w działaniach pościgowo-blokadowych za niebezpiecznym przestępcą;
 3. Ochrona porządku publicznego w czasie konstytucyjnie określonych stanów nadzwyczajnych, katastrof naturalnych i awarii technicznych;
 4. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas pobytu przedstawicieli obcych państw;
 5. Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas legalnych zgromadzeń publicznych oraz w czasie imprez masowych i protestów społecznych;
 6. Przywracanie porządku publicznego w przypadkach zbiorowego naruszenia prawa;
 7. Wspieranie jednostek Policji w działaniach patrolowych oraz patrolowo-interwencyjnych;
 8. Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego dla policjantów i pracowników oddziału lub pododdziału;
 9. Wykonywanie zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;
 10. Zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz danych osobowych.

 

Oddział Prewencji Policji w Białymstoku wchodzi w skład centralnego odwodu Komendanta Głównego Policji.

Powrót na górę strony