Pracownia badań informatycznych

Pracownia badań informatycznych

Data publikacji 14.02.2013
 

Zakres badań realizowanych w pracowni badań informatycznych:

 • Ba­da­nia iden­ty­fi­ka­cyj­ne sprzę­tu kom­pu­te­ro­we­go i urzą­dzeń pe­ry­fe­ryj­nych,
 • Usta­la­nie cech fa­brycz­nych sprzę­tu i pod­ze­spo­łów, ujaw­nia­nie ich cech in­dy­wi­du­al­nych, po­zwa­la­ją­cych na iden­ty­fi­ka­cję wła­ści­cie­la,
 • Usta­la­nie prze­zna­cze­nia urzą­dzeń cy­fro­wych, ich spraw­no­ści oraz za­war­to­ści ich pa­mię­ci,
 • Usta­la­nie i ana­li­za za­war­to­ści no­śni­ków cy­fro­wych za wyjątkiem:
  • Ustalania legalności, wyceny i właścicieli praw autorskich programów, plików dźwiękowych i wideo oraz treści zawartych w plikach tekstowych,
  • Ustalania płci i wieku osób zarejestrowanych w plikach oraz charakteru ich treści (np.: pornografia, erotyka, przemoc, itp.)
  • Ustalania i badania urządzeń służących do nielegalnego rozpowszechniania sygnału telewizyjnego, zagłuszania synalów GSM, urządzeń podsłuchowych, nakładek bankomatowych oraz przeprowadzania audytu oprogramowania.
 • Od­zy­ski­wa­nie da­nych z no­śni­ków cy­fro­wych.
 • Badania telefonów GSM – odczyt danych z pamięci urządzeń i kart SIM.
Powrót na górę strony