Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Prewencji

15-003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65

tel. 47 711 32 10, fax 47 711 32 07

e-mail: naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl

 

 

 • Naczelnik Wydziału Prewencji nadkom. Dorota Panas
 • Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji kom. Wojciech Kosikowski

Zadania Wydziału Prewencji KWP w Białymstoku:

 1. Organizowanie i koordynowanie służby prewencyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia ze szczególnym uwzględnieniem pełnienia służby patrolowej, patrolowo - interwencyjnej, obchodowej oraz nadzoru nad prawidłowością wprowadzanych danych do Systemu Wspomagania Dowodzenia i Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości Policji, w tym zakresie.

 2. Koordynowanie realizacji zadań jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego dotyczących ochrony, bezpieczeństwa i porządku w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej oraz na obszarach wodnych i zorganizowanych terenach narciarskich przeznaczonych do powszechnego korzystania.

 3. Nadzór i koordynacja działań realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego w obszarze kynologii policyjnej.

 4. Realizacja zadań zleconych przez wojewodę w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad działalnością straży gminnej/miejskiej.

 5. Koordynacja i nadzór nad współpracą jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego z poszczególnymi oddziałami straży gminnych/miejskich województwa podlaskiego w zakresie określonym przepisami dotyczącymi straży gminnej/miejskiej.

 6. Sprawowanie nadzoru nad zagadnieniami związanymi z realizowaniem czynności w sprawach o wykroczenia oraz rozpatrywanie zażaleń z zakresu prawa wykroczeń.

 7. Współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji dotycząca opracowywania zasad organizacji i wykonywania służby prewencyjnej.

 8. Podejmowanie działań mających na celu inicjowanie kontaktów społecznych, w tym instytucjonalnych na rzecz przecwidziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich, profilaktyki społecznej i wykroczeń oraz innych zjawisk kryminogennych.

 9. Nadzór i koordynacja działań realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego w obszarze przemocy w rodzinie.

 10. Monitorowanie i analiza zdarzeń zaistniałych na terenie województwa podlaskiego dotyczących niewłaściwego postępowania policjantów pełniących służbę patrolową, patrolowo – interwencyjną, obchodową oraz nadzór i wyjaśnianie celowości użycia środków przymusu bezpośredniego przez policjantów jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego.

 11. Nadzór nad właściwymi merytorycznie komórkami jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego w zakresie pełnienia służby patrolowej i obchodowej.

 12. Planowanie, organizowanie i koordynowanie przygotowań obronnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego oraz współdziałanie w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej.

Powrót na górę strony