Przestępczość Gospodarcza

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

ul. Słowackiego 1
15-229 Białystok (budynek „starego” Komisariatu Policji IV)

tel. 47-711-31-10
fax. 47-711-31-11
naczelnik.wpg.kwp@bk.policja.gov.pl

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą realizuje zadania w zakresie:

 1. Rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 2. Prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze;
 3. Koordynacji i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi i dochodzeniowo-śledczymi realizowanymi przez jednostki organizacyjne Policji funkcjonujące na obszarze województwa podlaskiego oraz organizowania współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji;
 4. Współdziałania z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym i międzynarodowym, wymiany informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzenia czynności operacyjno-wykrywczych oraz przekazywania danych i analiz na szczeblu kraju;
 5. Współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w ujawnianiu i zwalczaniu przestępczości gospodarczej;
 6. Organizowania współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 7. Współuczestniczenia w opracowywaniu programów szkolenia i doskonalenia zawodowego oraz organizowania i udziału w szkoleniach specjalistycznych dotyczących problematyki przestępczości gospodarczej;
 8. Analizowania stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą na terenie województwa podlaskiego, jej specyfiki, określania obszarów występowania oraz opracowywania na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
 9. Współpracy z organami ścigania innych krajów, na mocy aktualnie obowiązujących przepisów;
 10. Wspomagania przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych komórek do walki z przestępczością gospodarczą jednostek organizacyjnych Policji szczebla miejskiego, powiatowego i komisariatów Policji ze względu na niedostateczne możliwości realizowania działań prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw:
  1. trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,
  2. obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw,
  3. wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych, we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji.
Powrót na górę strony