Przestępczość ubezpieczeniowa

Przeciwdziałanie i zwalczanie przestępczości ubezpieczeniowej

Przestępczość ubezpieczeniowa, przejawiająca się w rożnych formach i stadiach działalności, generuje wysokie koszty społeczne, stwarzając poważne zagrożenie dla zakładów ubezpieczeń i całego rynku ubezpieczeniowego. Z tego względu, problem przestępczości ubezpieczeniowej od kilku lat wzbudza coraz większe zainteresowanie w naszym kraju, zwalczaniem i minimalizowaniem jego skutków, nie tylko organów ścigania, lecz całego rynku ubezpieczeniowego.

Skuteczne zwalczanie przestępstw ubezpieczeniowych zależy w dużej mierze od jakości współpracy i współdziałania zakładów ubezpieczeń z organami ścigania. Z dotychczasowych doświadczeń policji i ubezpieczycieli wynika, że zwalczanie przestępstw ubezpieczeniowych powinno być ukierunkowane na zwiększenie skuteczności wykrywczej organów ścigania. Warunkiem sine quanon owego zwiększenia skuteczności wykrywczej jest bliska współpraca zarówno środowisk ubezpieczeniowych (głównie zakładów ubezpieczeń) z Policją, jak również z innymi środowiskami, stanowiącymi element rynku ubezpieczeniowego (rzeczoznawcy, eksperci, biegli) oraz innymi organami (np.: Urzędy Celne, Urzędy Skarbowe). Niebagatelne znaczenie ma w tym przypadku również świadomość społeczna, dotycząca niewątpliwie niekorzystnego wpływu, jaki wywierają przestępstwa ubezpieczeniowe z jednej strony na sytuację finansową zakładów ubezpieczeń, z drugiej zaś – na wysokość kosztów, jakie finalnie ponoszą klienci owych zakładów.

Źródło: Biuro Kryminalne KGP

Powrót na górę strony