Ruch drogowy

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Ruchu Drogowego

ul. Sienkiewicza 65
tel. +48 477113230
fax. +48 477113231
wrd.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Do zadań Wydziału Ruchu Drogowego należy :

 1. Inspirowanie, koordynowanie i nadzorowanie działań Policji województwa podlaskiego w zakresie zapobiegania naruszeniom przepisów ruchu drogowego;
 2. Sprawowanie nadzoru merytorycznego nad pracą komórek organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego komend miejskich i powiatowych Policji województwa podlaskiego;
 3. Gromadzenie danych dotyczących zdarzeń drogowych na terenie województwa, bieżące badanie ich przyczyn i skutków oraz dokonywanie okresowych analiz i prognoz stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym;
 4. Inicjowanie i koordynowanie działań podnoszących stan bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym oraz monitorowanie sposobu ich realizacji i osiąganych efektów;
 5. Badanie oraz ocena organizacji i sposobu pełnienia służby przez policjantów na drogach województwa podlaskiego;
 6. Koordynowanie działań dotyczących kontroli transportu drogowego oraz rozpatrywanie odwołań od decyzji wydanych przez komendantów miejskich i powiatowych Policji województwa podlaskiego w sprawach naruszeń przepisów ustawy o transporcie drogowym;
 7. Współdziałanie z organami administracji państwowej i samorządowej oraz innymi instytucjami i podmiotami pozapolicyjnymi oraz mediami w zakresie działalności na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 8. Prowadzenie i koordynowanie działalności dotyczącej profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 9. Prowadzenie działalności w obszarze międzynarodowej współpracy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 10. Prowadzenie oraz nadzorowanie ewidencji kierujących, naruszających przepisy ruchu drogowego w komendach miejskich i powiatowych Policji województwa podlaskiego;
 11. Koordynowanie i prowadzenie spraw związanych z inżynierią ruchu drogowego oraz wykorzystaniem dróg w sposób szczególny;
 12. Koordynowanie oraz realizowanie pilotaży policyjnych na obszarze województwa podlaskiego;
 13. Pełnienie służby na głównych ciągach komunikacyjnych w województwie oraz wspieranie pracy najmniejszych etatowo jednostek, na terenie których nastąpiło pogorszenie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego
 14. Współdziałanie z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji, Komendy oraz komend wojewódzkich Policji w kraju.
Powrót na górę strony