Sztab Policji

Sztab Policji

Data publikacji 11.02.2009

Sztab Policji

Komendy Wojewódzkiej Policji

w Białymstoku

15 – 003 Białystok, ul. Sienkiewicza 65

tel. 47 711 36 74

faks. 47 711 36 75

wszp.kwp@bk.policja.gov.pl

Sztab Policji realizuje zadania w zakresie:  

  1. Gromadzenia, przetwarzania, analizowania i zapewnienia właściwego obiegu informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta;
  2. Opracowywania procedur i planów oraz przygotowywania sił i środków jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego do działania w sytuacjach kryzysowych, w tym wynikających z zagrożenia terrorystycznego a także na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny;
  3. Planowania, organizowania i koordynowania przygotowań obronnych Komendy i jednostek podległych oraz współdziałania w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
  4. Koordynowania i nadzoru nad pracą komórek realizujących zadania sztabowe w jednostkach organizacyjnych Policji województwa podlaskiego;
  5. Organizowania i nadzoru nad funkcjonowaniem jednolitego systemu negocjacji dla jednostek organizacyjnych Policji województwa podlaskiego oraz koordynowania i prowadzenia negocjacji policyjnych w sytuacjach kryzysowych;
  6. Gromadzenia, analizowania i przekazywania informacji dotyczących imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych w ramach Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego, nadzoru i koordynowania realizacji zadań przez Powiatowe Punkty Kontaktowe oraz nadzorowania zabezpieczenia imprez masowych o podwyższonym stopniu ryzyka;
  7. Sprawowania w imieniu Komendanta merytorycznego nadzoru nad Oddziałem Prewencji Policji w Białymstoku w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
  8. Organizowania oraz nadzoru nad funkcjonowaniem, doskonaleniem zawodowym i gotowością do działań Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku;
  9. Nadzoru i koordynowania działań rozpoznania minersko – pirotechnicznego realizowanych przez jednostki organizacyjne Policji województwa podlaskiego;
  10. Współpracy i współdziałania z właściwymi organami administracji publicznej, organami samorządu terytorialnego, instytucjami państwowymi, podmiotami gospodarczymi, terenowymi organami wykonawczymi Ministra Obrony Narodowej i innymi organizacjami i instytucjami oraz przedstawicielami Biura Ochrony Rządu oraz z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w zakresie realizacji zadań sztabu.

 

Powrót na górę strony