Policja po 1990

Data publikacji 15.09.2008

W ustawie o Policji, uchwalonej przez Sejm 6 kwietnia 1990r., określono podstawy działania Policji odwołując się do tradycji przedwojennej poprzedniczki: apolityczności, zasady współpracy ze społeczeństwem, także powracając do nazwy i nazewnictwa stopni policyjnych.

Zgodnie z ustawą, Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Policję tworzą trzy rodzaje służb: prewencyjna, kryminalna, wspomagająca w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.

 

Podstawowe zadania policji to:

  • ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami,
  • zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach publicznych oraz w środkach transportu komunikacji, w ruchu drogowym i na wodach,
  • inicjowanie i organizowanie działań zapobiegających popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
  • wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców,
  • nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) oraz nad specjalistycznymi uzbrojonymi formami ochronnymi,
  • kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obowiązujących w miejscach publicznych,
  • współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi,
  • gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji kryminalnych.

 

W czerwcu 1990 r. na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku powołano nadkomisarza Lucjana Kaliszewskiego. Od 1999 r. wraz z reformą administracyjną kraju Policja zaczęła funkcjonować w nowych strukturach. Obecnie KWp w Białymstoku podlegają trzy komendy miejskie Policji w Białymstoku, Łomży i Suwałkach oraz komendy powiatowe Policji w Augustowie, Bielsku Podlaskim, Grajewie, Hajnówce, Kolnie, Mońkach, Sejnach, Siemiatyczach, Sokółce, Wysokiem Mazowieckiem, Zambrowie oraz jedenaście komisariatów i czterdzieści pięć posterunków Policji.

Służbę w Policji mogą pełnić osoby posiadające obywatelstwo polskie, nie karane, z co najmniej średnim wykształceniem, posiadające zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych.

Powrót na górę strony