Sztab Policji

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Sztab Policji

ul. Sienkiewicza 65
tel. 47-711-36-74
fax. 47-711-36-75
wszp.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Sytuacje kryzysowe

kryzys.wszp.kwp@bk.policja.gov.pl

Imprezy masowe wpk.wszp.kwp@bk.policja.gov.pl

Sztab Policji w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 

 1. gromadzenia, przetwarzania, analizowania i zapewniania właściwego obiegu informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze województwa;
 2. zapewnienia funkcjonowania Stanowiska Kierowania Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Centrum Operacyjnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku,
  a w ich ramach przyjmowania, przetwarzania, analizowania i zapewniania właściwego obiegu informacji o bieżących wydarzeniach i zagrożeniach na obszarze województwa oraz niezwłoczne inicjowanie działań służących ich zapobieganiu i eliminowaniu;
 3. współdziałania z podmiotami systemu powiadamiania ratunkowego (Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Państwowa Straż Pożarna, dysponenci zespołów ratownictwa medycznego) oraz koordynowania działań z zakresu obsługi zgłoszeń alarmowych;
 4. gromadzenia i przetwarzania danych z zakresu zadań właściwych dla komórek sztabowych Policji w systemach i aplikacjach informatycznych Policji (Krajowy System Informacyjny Policji, System Wspomagania Dowodzenia Policji, Policyjny Rejestr Imprez Masowych, System Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji) oraz nadzorowania i koordynowania czynności rejestracji danych dokonywanych przez jednostki organizacyjne Policji;
 5. gromadzenia, analizowania i przekazywania, w ramach Wojewódzkiego Punktu Kontaktowego do spraw Imprez Masowych, informacji dotyczących imprez masowych ze szczególnym uwzględnieniem imprez sportowych i zgromadzeń wymagających podejmowania zorganizowanych działań policyjnych oraz nadzorowania i koordynowania realizacji zadań Powiatowych Punktów Kontaktowych;
 6. przygotowania projektów przepisów wykonawczych Komendanta z zakresu zorganizowanych działań prowadzonych w formie akcji lub operacji policyjnej oraz wymaganej w tych działaniach dokumentacji sztabowej;
 7. nadzorowania i koordynowania zorganizowanych działań policyjnych prowadzonych na obszarze województwa;
 8. nadzorowania i koordynowania przedsięwzięć realizowanych przez policjantów spottersów jednostek organizacyjnych Policji, w ramach krajowych i międzynarodowych imprez sportowych;
 9. sprawowania w imieniu Komendanta merytorycznego nadzoru nad Oddziałem Prewencji Policji w Białymstoku w zakresie określonym odrębnymi przepisami;
 10. organizowania oraz nadzorowania funkcjonowania, doskonalenia zawodowego
  i gotowości do działań Nieetatowego Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku;
 11. planowania, organizowania i koordynowania realizacji działań z zakresu ochrony osób podlegających obowiązkowej ochronie, w trakcie ich pobytu na obszarze województwa oraz współdziałanie z funkcjonariuszami formacji powołanej do ochrony takich osób;
 12. nadzorowania i koordynowania działań oraz organizowania doskonalenia zawodowego policjantów nieetatowych grup rozpoznania minersko-pirotechnicznego jednostek organizacyjnych Policji oraz współdziałania, w tym zakresie z komórką minersko-pirotechniczną Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
  w Białymstoku;
 13. opracowywania procedur i planów oraz przygotowania sił i środków jednostek organizacyjnych Policji do działań w sytuacjach kryzysowych, w tym wynikających z zagrożenia terrorystycznego;
 14. planowania, organizowania i koordynowania przygotowań obronnych Komendy
  i jednostek organizacyjnych Policji oraz współdziałania, w tym przedmiocie z właściwymi organami administracji publicznej i wojskowej;
 15. organizowania i sprawowania nadzoru nad funkcjonowaniem jednolitego systemu negocjacji policyjnych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz prowadzenia i koordynowania negocjacji policyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 16. planowania, organizowania oraz koordynowania ćwiczeń sztabowych realizowanych przez Komendę oraz jednostki organizacyjne Policji;
 17. organizowania i koordynowania pracy stacji szyfrów oraz zapewnienia bezpieczeństwa łączności szyfrowej Komendy a także jednostek organizacyjnych Policji;
 18. nadzorowania i koordynowania sposobu realizacji zadań komórek organizacyjnych właściwych w sprawach sztabowych w jednostkach organizacyjnych Policji oraz współpracy z właściwymi merytorycznie w zakresie tych zadań komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji;
 19. koordynowania wykorzystania Bezzałogowych Statków Powietrznych Policji na terenie województwa oraz organizowania doskonalenia zawodowego dla ich operatorów.

 

Powrót na górę strony