Wydział Do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział ds. Ochrony Informacji Niejawnych

ul. Sienkiewicza 65
tel. 47-711-36-73
fax. 47-711-26-71
woin.kwp@bk.policja.gov.pl

 

 

Wydział do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 

 1. zapewnienia ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego;
 2. prowadzenia kancelarii tajnej oraz jej oddziałów, a w szczególności ewidencjonowania, wydawania, przechowywania, udostępniania, przekazywania i wysyłania materiałów niejawnych;
 3. ewidencji i dystrybucji niejawnych aktów prawnych;
 4. zapewnienia ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, w tym szacowanie ryzyka;
 5. realizowania zadań przewidzianych dla pełnomocnika ochrony informacji niejawnych i dla inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego, o których mowa w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
 6. zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w tym szacowanie ryzyka;
 7. kontroli ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów;
 8. opracowywania i aktualizowania, wymagającego akceptacji Komendanta, planu ochrony informacji niejawnych w Komendzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowania jego realizacji;
 9. prowadzenia szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych oraz zasad archiwizacji dokumentacji;
 10. prowadzenia postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających zgodnie z właściwością;
 11. prowadzenia aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce organizacyjnej albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
 12. prowadzenia archiwum Komendy, w tym przyjmowania do zasobu archiwum, ewidencjonowania, opracowywania i zabezpieczania materiałów wytworzonych w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach organizacyjnych Policji;
 13. wydawania uwierzytelnionych odpisów, wypisów, wyciągów, kopii i reprodukcji przechowywanych materiałów oraz zaświadczeń na podstawie tych materiałów;
 14. udzielania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oznaczonej symbolem „BC”, wytworzonej w komórkach organizacyjnych Komendy, Oddziału Prewencji Policji w Białymstoku i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji
  w Białymstoku;
 15. brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat. „B” i „BE” z zasobu archiwum Komendy oraz weryfikowania protokołów brakowania sporządzonych w składnicach akt jednostek organizacyjnych Policji;
 16. udostępniania uprawnionym podmiotom akt zgromadzonych w zasobie archiwum;
 17. kontroli postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w składnicach akt jednostek organizacyjnych Policji;
 18. realizowania wniosków uprawnionych podmiotów, w tym sądów i prokuratur, związanych ze znoszeniem klauzul tajności z materiałów zawierających informacje niejawne;
 19. nadzorowania zadań dotyczących ochrony danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów;
 20. realizowania zadań przewidzianych dla informacji inspektora ochrony danych osobowych, o którym mowa w przepisach o ochronie danych osobowych;
 21. opracowywania i aktualizowania, wymagających akceptacji Komendanta, planów ochrony obiektów Komendy;
 22. gromadzenia oświadczeń o stanie majątkowym;
 23. przeprowadzania nie rzadziej niż raz na 5 lat, przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne, w celu ustalenia czy spełniają ustawowe przesłanki ochrony;
 24. opracowywania opinii w sprawach udostępniania materiałów niejawnych oraz zwalniania policjantów i pracowników z obowiązku zachowania tajemnicy informacji niejawnych – na potrzeby postępowań karnych i przekazywania tych opinii wraz z dokumentacją do Komendy Głównej Policji;
 25. podejmowania działań zmierzających do ograniczenia skutków i wyjaśnienia okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych – w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia.

 

Powrót na górę strony