Wydział Do Walki z Cyberprzestępczością

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Do Walki z Cyberprzestępczością

tel. 47 711 3860

"UWAGA!!! Pod numer mogą podszywać się sprawcy oszustw!  W przypadku otrzymania połączenia rozłącz się i oddzwoń celem weryfikacji!

ul. Sienkiewicza 65

Wydział Do Walki z Cyberprzestępczością realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, w formach pracy operacyjnej w zakresie efektywnego zwalczania przestępstw popełnianych z wykorzystaniem usług i technologii informatycznych;
 2. prowadzenia ukierunkowanego monitoringu sieci Internet pod kątem ujawniania, zamieszczania i rozpowszechniania treści prawnie zabronionych oraz zdarzeń o charakterze przestępczym;
 3. pomocy komórkom organizacyjnym Komendy i jednostkom organizacyjnym Policji w planowaniu, przygotowaniu i realizacji spraw, w których wymagane są wiedza i umiejętności związane z zaawansowanymi rozwiązaniami technicznymi;
 4. prowadzenia ustaleń w trybie art. 20c, art. 20cb i art. 20da ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) w zakresie zwalczania przestępstw popełnianych z wykorzystaniem usług i technologii informatycznych;
 5. ujawniania i zwalczania przestępstw popełnianych na szkodę lub przy użyciu systemów i sieci komputerowych oraz teleinformatycznych i telekomunikacyjnych;
 6. ustalania sprawców przestępstw wykorzystujących technologie i sieci teleinformatyczne w przestępczej działalności;
 7. współpracy z administratorami sieci komputerowych i telekomunikacyjnych, przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi, operatorami pocztowymi, usługodawcami świadczącymi usługi drogą elektroniczną oraz przedstawicielami firm zajmujących się tworzeniem oraz dystrybucją oprogramowania w zakresie monitorowania zdarzeń o charakterze przestępczym;
 8. współpracy z organami państwa i innymi podmiotami krajowymi i międzynarodowymi w zakresie wymiany informacji dotyczących nowych zjawisk przestępczych związanych z rozwojem technik informatycznych dla potrzeb prowadzonej pracy operacyjno-rozpoznawczej;
 9. prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa dokonywane przy użyciu nowoczesnych technologii lub sieci Internet, generujące znaczne szkody, gdzie charakter postępowań jest rozwojowy, wieloczynowy, wielowątkowy lub transgraniczny;
 10. koordynowania czynności dochodzeniowo-śledczych w sprawach z zakresu przestępstw dokonywanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowanych przeciwko takim sieciom lub systemom, obejmujących swoim zakresem obszar kilku powiatów lub wykraczających poza obszar województwa;
 11. rejestracji statystycznej i procesowej przestępstw oraz podejrzanych objętych prowadzonymi postępowaniami przygotowawczymi w zakresie wymaganym w obowiązujących przepisach;
 12. współpracy z prokuraturą i sądami, w sprawach z zakresu przestępstw dokonywanych przy użyciu sieci łączności elektronicznej i systemów informatycznych lub skierowanych przeciwko takim sieciom lub systemom, w ramach prowadzonych lub powierzonych postępowań przygotowawczych, a w szczególnych sytuacjach w ramach koordynacji nad czynnościami dochodzeniowo-śledczymi prowadzonymi przez jednostki organizacyjne Policji.
Powrót na górę strony