Wydział Do Walki z Przestępczością Gospodarczą

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Przestępczości Gospodarczej

ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok
tel. 47-711-31-10
fax. 47-711-31-11
naczelnik.wpg.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 

 1. rozpoznawania, zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 2. prowadzenia postępowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa gospodarcze;
 3. ujawniania i identyfikacji mienia podlegającego zabezpieczeniu w sprawach operacyjnych, postępowaniach przygotowawczych prowadzonych przez komórki organizacyjne służby kryminalnej Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji;
 4. koordynacji i nadzoru nad czynnościami operacyjno-rozpoznawczymi
  i dochodzeniowo-śledczymi realizowanymi przez jednostki organizacyjne Policji oraz organizowania współpracy z osobami udzielającymi pomocy Policji;
 5. współdziałania z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w sprawach dotyczących realizacji zadań o zasięgu krajowym
  i międzynarodowym, wymiany informacji o nowych sposobach i metodach przestępczego działania, taktyki prowadzenia czynności operacyjno-wykrywczych oraz przekazywania danych i analiz na szczeblu kraju;
 6. współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Komendy w ujawnianiu
  i zwalczaniu przestępczości gospodarczej;
 7. organizowania współpracy z organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości, organami ochrony prawnej, organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi i innymi instytucjami w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej;
 8. współuczestniczenia w opracowywaniu programów szkoleń zawodowych
  i doskonalenia zawodowego oraz organizowania i udziału w przedsięwzięciach szkoleniowych dotyczących problematyki przestępczości gospodarczej;
 9. analizowania stanu zagrożenia przestępczością gospodarczą na terenie województwa, jej specyfiki, określania obszarów występowania oraz opracowywania na tej podstawie kierunków działań wykrywczych;
 10. współpracy z organami ścigania innych krajów;
 11. wspomagania przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych komórek do walki z przestępczością gospodarczą jednostek organizacyjnych Policji w przypadku braku możliwości realizowania działań prowadzących do wykrycia sprawców przestępstw:
  1. trudnych do ustalenia z powodu znacznego stopnia skomplikowania działań wykrywczych i dowodowych,
  2. obejmujących swym zasięgiem obszar kilku powiatów lub województw,
  3. wymagających stosowania obserwacji lub specjalistycznych środków technicznych, we współdziałaniu w tym zakresie z innymi jednostkami Policji województwa
Powrót na górę strony