Wydział Finansów

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Finansów

ul. Sienkiewicza 65
tel. 47-711-31-30
fax. 47-711-21-31

naczelnik.wfin.kwp@bk.policja.gov.pl

 

Wydział Finansów w szczególności realizuje zadania w zakresie gospodarki finansowej Komendy, poprzez:

 1. realizowanie zadań wynikających z funkcji Komendanta Wojewódzkiego Policji jako dysponenta środków budżetu państwa III stopnia w zakresie planowania wydatków i dochodów;
 2. sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych;
 3. prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach przyjętych w Komendzie zasad (polityki) rachunkowości;
 4. realizowanie obrotu gotówkowego i bezgotówkowego w zakresie operacji gospodarczych Komendy;
 5. realizowanie dochodów budżetowych;
 6. prowadzenie obsługi finansowej funduszu operacyjnego Policji w imieniu dysponenta I stopnia;
 7. realizowanie świadczeń na rzecz policjantów i pracowników Komendy;
 8. realizowanie obowiązków płatnika w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz podatku VAT;
 9. organizowanie i koordynowanie inwentaryzacji składników majątkowych oraz rozliczanie jej wyników;
 10. rozpatrywanie indywidualnych spraw dotyczących uposażeń i innych należności pieniężnych wynikających ze stosunku służbowego, także w trybie uregulowanym w Kodeksie postępowania administracyjnego, oraz odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności państwowych jednostek budżetowych;
 11. wykonywanie zadań wynikających z postępowań w przypadku szkód powstałych w majątku Komendy;
 12. obsługę księgową i kasową Koleżeńskiej Kasy Oszczędnościowo-Pożyczkowej;
 13. opracowywanie założeń do planu budżetowego związanych z zapewnieniem finansowania oraz współfinansowania realizowanych projektów oraz nadzoru finansowego nad prawidłową realizacją projektów;
 14. wspomaganie Głównego Księgowego Komendy w zakresie wykonywania przez niego zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej Komendy oraz dokonywaniem kontroli operacji gospodarczych.

Główny Księgowy  wykonuje obowiązki w zakresie:

 1. prowadzenia rachunkowości Komendy;
 2. wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 3. wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym;
 4. wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
Powrót na górę strony