Wydział Komunikacji Społecznej

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Komunikacji Społecznej

ul. Sienkiewicza 65
tel. 47-711-32-20
fax. 47-711-32-21

naczelnik.wks.kwp@bk.policja.gov.pl 

Wydział Komunikacji Społecznej w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 1. medialnej i pozamedialnej prezentacji działań jednostek organizacyjnych Policji;
 2. informowania środków masowego przekazu o działaniach podejmowanych przez Komendanta;
 3. informowania środków masowego przekazu o inicjatywach i przedsięwzięciach realizowanych przez komórki organizacyjne Komendy oraz jednostki organizacyjne Policji, w szczególności poprzez przygotowywanie oraz przekazywanie komunikatów prasowych, materiałów fotograficznych, filmowych i dźwiękowych oraz poprzez zamieszczanie przygotowanych materiałów na policyjnych stronach internetowych;
 4. koordynowania i udzielania pomocy merytorycznej w przekazywaniu informacji środkom masowego przekazu przez jednostki organizacyjne Policji;
 5. obsługi prasowo-informacyjnej zdarzeń mających charakter regionalny, we współpracy z oficerami prasowymi w komendach miejskich/powiatowych Policji;
 6. udzielania w granicach upoważnienia odpowiedzi na krytykę i interwencję prasową, której poddane są jednostki organizacyjne Policji oraz przygotowywania projektów odpowiedzi w imieniu Komendanta;
 7. współuczestniczenia w kształtowaniu strategii i koncepcji działań informacyjnych Policji na obszarze terytorialnego działania Komendanta;
 8. opiniowania przedsięwzięć informacyjnych, publicystycznych i promocyjnych
  o zasięgu regionalnym, których realizację planują jednostki organizacyjne Policji;
 9. koordynacji i nadzoru nad współpracą z administracją rządową i samorządową, instytucjami, organizacjami pozarządowymi w zakresie działań na rzecz zwalczania przestępczości i poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego;
 10. wypracowania zasad i realizacji strategii komunikacji wewnętrznej w Komendzie oraz w jednostkach organizacyjnych Policji;
 11. prowadzenia działań w zakresie komunikacji wewnętrznej poprzez wydawanie materiałów informacyjnych, wykorzystanie sieci Internet i Intranet oraz prowadzenie szkoleń;
 12. inicjowania projektów promujących działania jednostek organizacyjnych Policji, opracowywania i wydawania materiałów promocyjnych oraz propagowania zasad dotyczących komunikacji zewnętrznej;
 13. koordynacji przedsięwzięć mających na celu promocję i upowszechnianie kultury
  i oświaty wśród policjantów i pracowników Policji;
 14. zapewnienia organizacyjnej obsługi przedsięwzięć (narady, uroczystości) z udziałem Kierownictwa Komendy, a także przedsięwzięć objętych honorowym patronatem Komendanta;
 15. opracowywania projektów stanowisk Komendanta na interpelacje, zapytania poselskie oraz interwencje parlamentarzystów, rzecznika Praw Obywatelskich, rzecznika Praw Dziecka oraz organów administracji rządowej i samorządowej;
 16. koordynacji procesu udzielania informacji w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176), w tym prowadzenia strony podmiotowej Komendanta w Biuletynie Informacji Publicznej;
 17. współtworzenia i aktualizacji strony internetowej Komendy;
 18. wdrażania i doskonalenia w komórkach organizacyjnych Komendy oraz
  w jednostkach organizacyjnych Policji, systemu działań wizerunkowych, w tym zasad wynikających z Ceremoniału policyjnego, zwanego dalej „Ceremoniałem”, regulaminu musztry w Policji i etykiety urzędniczej;
 19. organizacji i nadzoru nad zgodnością z Ceremoniałem policyjnych uroczystości
  i innych przedsięwzięć z udziałem Kierownictwa Komendy;
 20. prowadzenia i upowszechniania badań społecznych dotyczących oceny pracy Policji województwa  oraz funkcjonowania wewnątrz organizacji;
 21. obsługi organizacyjno-biurowej oraz prowadzenia korespondencji okolicznościowej Komendanta i zastępców Komendanta;
 22. prowadzenia kancelarii ogólnej Komendy oraz obsługi kancelaryjnej zespołów i jednoosobowych stanowisk, oraz nadzór nad obiegiem dokumentacji jawnej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji;
 23. opracowywania głównych kierunków rozwoju Policji województwa, planów i harmonogramów oraz sprawozdań z ich realizacji;
 24. identyfikowania możliwości wykorzystania funduszy pomocowych Unii Europejskiej na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji;
 25. organizacji i koordynowania działań związanych z pozyskiwaniem dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej;
 26. opracowywania planu działalności, monitorowania stanu oraz oceny efektów jej realizacji i sprawozdawczości;
 27. przygotowywania analiz oraz informacji dotyczących funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji;
 28. utrzymania systemu zarządzania jakością w Komendzie;
 29. monitorowania zasad zarządzania jednostkami organizacyjnymi Policji oraz propagowania nowoczesnych instrumentów zarządzania;
 30. gromadzenia, rejestracji i dystrybucji resortowych aktów prawnych oraz rejestracji i dystrybucji aktów prawnych Komendanta;
 31. koordynowania systemu kontroli zarządczej;
 32. prowadzenie i koordynowanie pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej jednostek organizacyjnych Policji.

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony