Wydział Kontroli

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Kontroli

tel.  47-711-31-90
fax. 47-711-31-91

naczelnik.wko.kwp@bk.policja.gov.pl

Wydział Kontroli w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 1. planowania i przeprowadzania kontroli wykonywania przez jednostki organizacyjne Policji ustawowych zadań, a w szczególności:
  1. prawidłowości kierunków działania, doboru środków i wykonywania obowiązków służbowych,
  2. efektywności funkcjonowania struktur organizacyjnych, form i metod zarządzania oraz nadzoru służbowego,
  3. przestrzegania zasad legalności, celowości i gospodarności wydatkowania środków finansowych,
  4. poprawności prowadzenia rachunkowości i sporządzania sprawozdawczości budżetowej,
  5. przeprowadzania okresowej oceny poziomu realizacji zadań i osiągniętych efektów, wynikających z realizacji działań podejmowanych w zakresie procedur kontroli zarządczej,
  6. przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej, a także medycyny pracy,
  7. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków,
  8. realizacji obowiązków służbowych przez policjantów i pracowników,
  9. osiągania wartości oczekiwanych mierników służących ocenie stopnia realizacji priorytetów Komendanta Głównego Policji oraz priorytetów lokalnych Komendanta;
 2. realizowania czynności kontrolnych w trybie zwykłym i uproszczonym w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach organizacyjnych Policji w zakresie problematyki ogólnopolicyjnej, finansowo-gospodarczej, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz medycyny pracy;
 3. przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków oraz listów kierowanych do Komendanta;
 4. przyjmowania osób zgłaszających się do Komendy w zakresie skarg i wniosków, udzielania niezbędnych wyjaśnień i pouczeń, sporządzania protokołów ustnej skargi oraz prowadzenia rejestru przyjęć interesantów;
 5. koordynowania działań dotyczących medycyny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i realizacji zadań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji i komórkach organizacyjnych Komendy;
 6. określania przyczyn nieprawidłowości w funkcjonowaniu jednostek organizacyjnych Policji z wykorzystaniem narzędzi i metod analitycznych;
 7. współdziałania z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji oraz innymi organami nadzoru i kontroli;
 8. współdziałania z właściwą merytorycznie komórką organizacyjną Komendy Głównej Policji w zakresie związanym z zapobieganiem przestępstwom popełnianym przez policjantów i pracowników Policji, niektórym przestępstwom popełnianym na szkodę Policji, ich wykrywaniem oraz ściganiem ich sprawców;
 9. rozpatrywania petycji złożonych do Komendanta oraz nadzór w tym zakresie nad jednostkami organizacyjnymi Policji;
 10. monitorowania zdarzeń z udziałem policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji;
 11. realizacji zadań związanych z wydarzeniami z udziałem policjantów i pracowników Komendy oraz jednostek organizacyjnych Policji.

 

Powrót na górę strony