Wydział Konwojowy

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Konwojowy

ul. Mickiewicza 5

15-950 Białystok


Naczelnik Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku
 p.o. podinsp. Jan Tyszka
tel. 47 711 20 80
mail:naczelnik.wkn.kwp@bk.policja.gov.pl

..........................

Zastępca Naczelnika Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku
nadkom. Cezary Baszko
tel. 47 711 24 70
mail:cezary.baszko@bk.policja.gov.pl

..........................

Sekretariat Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku
tel. 47 711 30 80   fax. 47 711 30 81
mail:naczelnik.wkn.kwp@bk.policja.gov.pl

..........................

Specjaliści Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku
tel. 47 711 26 39
mail:piotr.wasilewski@bk.policja.gov.pl
antoni.krasnicki@bk.policja.gov.pl

..........................

Asystent Zespołu Policji Sądowej w Białymstoku Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku
tel. 47 711 30 66
 

Dyżurujący Zespołu Policji Sądowej w SR w Białymstoku
tel. 85 665 62 23

..........................

Organizacja Służby Zespołu w Białymstoku Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku
tel. 47 711 25 41, fax. 47 711 26 36

..........................

Policyjna Izba Dziecka

15-369 Białystok, ul. Bema 4
tel. 47 711 33 87   fax. 47 711 28 48
mail:pid.wkn.kwp@bk.policja.gov.pl

Kierownik Policyjnej Izby Dziecka
podinsp. Bogusława Łuksza
tel. 47 711 33 86   fax. 47 711 28 48

 

Jednostki zamiejscowe Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku

Sekcja w Suwałkach

Kierownik Sekcji w Suwałkach Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku
tel. 47 714 14 89   fax. 47 714 14 93 - miejski
Asystent Sekcji
tel. 47 714 14 58

Ogniwo w Łomży

Kierownik Ogniwa w Łomży Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku
tel. 47 717 12 60   fax. 47 717 12 34 - miejski

Ogniwo w Hajnówce

Kierownik Ogniwa w Hajnówce Wydziału Konwojowego KWP w Białymstoku
tel. 47 7126 209   fax. 47 7126 2 11 - miejski

 

 

Wydział Konwojowy w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 1. organizacji i realizacji konwojów osób pobranych z zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich, Policyjnej Izby Dziecka lub innego ośrodka dla nieletnich;
 2. wykonywania konwojów osób pozbawionych wolności do czynności procesowych wymagających przetransportowania do innej jednostki penitencjarnej na terenie kraju;
 3. wykonywania konwojów osób skazanych lub tymczasowo aresztowanych przekazywanych w ramach umów międzynarodowych;
 4. współpracy z wydziałami konwojowymi na terenie kraju, w zakresie optymalnego wykorzystania sił i środków;
 5. organizacji i terminowej realizacji konwojów etapowych do sektorowego punktu wymiany osób konwojowanych;
 6. realizacji przymusowych doprowadzeń osób na podstawie pisemnych poleceń sądu, prokuratora oraz innych uprawnionych organów, jeżeli miejsce wykonywanych czynności związanych z doprowadzeniem lub miejsce docelowe doprowadzenia znajduje się poza obszarem działania jednostek organizacyjnych Policji, na którym zamieszkuje lub przebywa osoba podlegająca doprowadzeniu;
 7. bieżącej współpracy z kierownictwem sądów i prokuratur w przedmiocie:
  1. właściwego planowania rozpraw z udziałem osób konwojowanych z jednostek penitencjarnych, ukierunkowanego na ekonomiczne wykorzystanie sił policyjnych,
  2. poprawy wyposażenia i zabezpieczenia technicznego obiektów sądów i prokuratur;
 8. bieżącej współpracy z jednostkami penitencjarnymi na obszarze województwa;
 9. realizacji zadań policji sądowej;
 10. wzmacniania konwojów wartości pieniężnych lub muzealiów;
 11. realizacji ochrony transportów wartości pieniężnych, uzbrojenia oraz dokumentów przeznaczonych do niszczenia, na rzecz komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji;
 12. konwojowania i ochrony ładunków poczty specjalnej;
 13. współpracy z komórkami organizacyjnymi Centralnego Biura Śledczego Policji, Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Białymstoku, Oddziałem Prewencji Policji w Białymstoku, komórkami organizacyjnymi w służbie kryminalnej Komendy, jednostkami organizacyjnymi Policji oraz innymi podmiotami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w sądach i prokuraturach, w zakresie zabezpieczenia czynności procesowych o zwiększonym zagrożeniu bezpieczeństwa;
 14. ochrony fizycznej obiektu Komendy (magazyny), zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie;
 15. koordynowania i nadzorowania wykonywania zadań dotyczących:
  1. realizacji konwojów i doprowadzeń,
  2. pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejściowym,
  3. organizacji pełnienia służby w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,
  4. organizacji pełnienia służby w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym;
 16. opracowywania analizy przyczyn i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych, zaistniałych w trakcie:
  1. realizacji konwojów i doprowadzeń osób,
  2. pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych w pokoju przejściowym,
  3. pobytu osób zatrzymanych lub doprowadzonych w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym,
  4. pobytu osób w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia,
  5. pobytu nieletnich w Policyjnej Izbie Dziecka;
 17. zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz pełnienia służby w Policyjnej Izbie Dziecka;
 18. wspomagania jednostek organizacyjnych Policji w realizacji zadań, w ramach sił wsparcia, zgodnie z odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.

 

Powrót na górę strony