Wydział Łączności i Informatyki

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Łączności i Informatyki

ul. Sienkiewicza 65
tel. 47-711-31-60

fax. 47-711-31-41

naczelnik.wlii.kwp@bk.policja.gov.pl

 

 

Wydział Łączności i Informatyki w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 

 1. organizowania, eksploatacji i nadzoru nad funkcjonowaniem systemów teleinformatycznych w jednostkach organizacyjnych Policji;
 2. planowania systemów teleinformatycznych funkcjonujących w jednostkach organizacyjnych Policji;
 3. budowy i modernizacji systemów informatycznych na obszarze województwa zgodnie z przepisami w sprawie prowadzenia przedsięwzięcia teleinformatycznego w Policji;
 4. wykonywania zlecanych przez Komendę Główną Policji zadań operatora Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej na potrzeby obsługi numeru alarmowego 112;
 5. organizowania i utrzymania w sprawności technicznej Sieci Łączności Rządowej;
 6. organizowania łączności w ramach współdziałania z innymi jednostkami organizacyjnymi Policji, resortu spraw wewnętrznych oraz instytucjami pozapolicyjnymi;
 7. realizacji zadań związanych z planowaniem mobilizacyjno-obronnym;
 8. utrzymania sprawności systemów:
  1. Wojewódzkiego Węzła Teleinformatycznego,
  2. sieci resortowych central telefonicznych,
  3. telefonii VoIP,
  4. miejscowej (wewnątrzwojewódzkiej) resortowej sieci kablowej,
  5. łączności radiowej,
  6. telefonii satelitarnej,
  7. dróg transmisji danych do poziomu pomocniczych, powiatowych
   i zlokalizowanych w komisariatach oraz posterunkach Policji węzłów teleinformatycznych,
  8. sieci okablowania strukturalnego;
 9. administrowania siecią teletransmisyjną, sieciami WAN, MAN oraz wsparcia jednostek organizacyjnych Policji w zarządzaniu sieciami lokalnymi;
 10. administrowania informatycznymi systemami operacyjnymi;
 11. administrowania kontami służbowej poczty elektronicznej Lotus Notes;
 12. realizacji dostępu jednostek organizacyjnych Policji do sieci Internet;
 13. administrowania technicznego eksploatowanymi policyjnymi systemami niejawnymi zgodnie z dokumentacją bezpieczeństwa;
 14. zarządzania kontami i uprawnieniami użytkowników do policyjnych systemów informatycznych;
 15. zarządzania mechanizmami uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, mediami uwierzytelniającymi, uprawnieniami dostępu do usług i funkcji systemów teleinformatycznych na rzecz jednostek organizacyjnych Policji oraz obsługą punktu rejestracji i certyfikacji PKI;
 16. organizowania, prowadzenia i koordynowania prac w zakresie projektowania, tworzenia i ewaluacji;
 17. lokalnie wykorzystywanych użytkowych systemów informatycznych w celu usprawnienia wybranych aspektów działalności jednostek organizacyjnych Policji;
 18. stron i serwisów internetowych, w celu umożliwienia publikacji informacji w sieci komputerowej;
 19. utrzymania w stanie sprawności technicznej sprzętu teleinformatycznego eksploatowanego w jednostkach organizacyjnych Policji;
 20. zapewnienia wsparcia jednostkom organizacyjnym Policji w zakresie technicznej i technologicznej obsługi eksploatowanych systemów i urządzeń;
 21. zapewnienia sprawnego funkcjonowania Poczty Specjalnej w zakresie przyjmowania i wydawania przesyłek pocztowych;
 22. obsługi punktu wymiany korespondencji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku;
 23. zapewnienia funkcjonowania systemów teleinformatycznych w sytuacjach kryzysowych oraz w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa;
 24. organizacji łączności na czas podejmowanych akcji i operacji policyjnych;
 25. nadzoru nad pracą węzłów teleinformatycznych funkcjonujących na obszarze województwa, a wykorzystywanych przez Policję;
 26. nadzoru nad wykonawstwem robót instalacyjno-montażowych w zakresie łączności i informatyki;
 27. wykonywania i aktualizacji dokumentacji eksploatacyjnej systemów teleinformatycznych łączności i informatyki;
 28. nadzorowania gospodarki materiałowo-finansowej, sprawdzania pod względem merytorycznym usług teleinformatycznych oraz gospodarki sprzętem i materiałami łączności i informatyki w jednostkach organizacyjnych Policji;
 29. planowania i rozliczania kosztów utrzymania urządzeń i systemów, łączy i traktów wewnątrz wojewódzkich oraz opłat za przesyłki pocztowe i rozmowy telefoniczne;
 30. zakupów sprzętu i materiałów dla potrzeb policyjnych systemów teleinformatycznych;
 31. wykonywania wspólnie z Inspektorem Bezpieczeństwa Teleinformatycznego wybranych zagadnień z zakresu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych;
 32. opracowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, tabel należności sprzętu teleinformatycznego i telekomunikacyjnego dla komórek organizacyjnych Komendy i jednostek organizacyjnych Policji oraz utrzymywania rezerwy eksploatacyjno-technicznej;
 33. udziału w prowadzeniu inwentaryzacji, klasyfikacji i likwidacji składników majątkowych.

 

Powrót na górę strony