Wydział Postepowań Administracyjnych

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Postępowań Administracyjnych
 

ul. Słowackiego 1
15-229 Białystok

 

Zespół ds. Pozwoleń na Broń:

tel. 47 711 33 79
tel. 47 711 23 17
tel. 47 711 24 14
tel. 47 711 36 63
 

Depozyt broni:

tel. 47 711 36 63
 

Zespół ds. Ochrony Osób i Mienia:

tel. 47 711 34 85 – kwalifikowany pracownik ochrony;

tel. 47 711 23 51, 47 711 23 57  – koncesji i obrót;

Sekretariat:

tel. 47 711 36 44
fax 47 711 26 43
 

naczelnik.wpa.kwp@bk.policja.gov.pl 

Wydział Postępowań Administracyjnych realizuje zadania w zakresie:

Wydział Postępowań Administracyjnych w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 1. prowadzenia z upoważnienia Komendanta postępowań administracyjnych i wydawania rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) oraz zaświadczeń – w sprawach określonych w:
 • ustawie z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2020 poz. 955),
 • ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838),
 • ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 129),
 • ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023 i 2320),
 • ustawie z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej
  w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
  (Dz. U. z 2020 r. poz. 1545),
 • ustawie z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 204),
 • ustawie prawo przedsiębiorców z dnia 6 marca 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292
  i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086);
 1. sprawowania nadzoru nad zagadnieniami dotyczącymi broni i amunicji, będących w dyspozycji osób fizycznych oraz podmiotów posiadających broń na okaziciela, w szczególności:
 • kontroli warunków przechowywania broni,
 • weryfikacji okresu ważności orzeczeń lekarskich i psychologicznych,
 • weryfikacji list posiadaczy broni pod kątem przynależności do Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz Polskiego Związku Łowieckiego,
 • dokonywania odbioru magazynów broni;
 1. wykonywania z upoważnienia Komendanta Głównego Policji kontroli specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o ochronie osób i mienia;
 2. prowadzenia depozytu broni;
 3. analizowania stanu ochrony obszarów, obiektów i urządzeń objętych obowiązkową ochroną oraz współpraca w tym zakresie z Urzędem Wojewody Podlaskiego;
 4. uzgadniania planów ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie;
 5. wykonywania z upoważnienia lub na zlecenie uprawnionych organów kontroli działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, a także kontroli działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją, wyrobami o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym oraz wytwarzania broni w ramach usług rusznikarskich;
 6. prowadzenia rejestrów lekarzy i psychologów upoważnionych do wydawania orzeczeń lekarskich i psychologicznych dla osób ubiegających się o broń i posiadających broń;
 7. wykonywania czynności związanych z postępowaniem w sprawach dotyczących cudzoziemców oraz współdziałania z innymi organami w tym zakresie;
 8. współpracy z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi oraz innymi podmiotami według właściwości wydziału;
 9. nadzoru merytorycznego dotyczącego problematyki broni, będącej we właściwości rzeczowej komendantów miejskich i powiatowych Policji;
 10. występowania do właściwych organów z wnioskami, o których mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023 i 2320), ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666, 2020, z 2020 r. poz. 322 i 2023), ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023) i ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 347);
 11. wykonywania zadań z zakresu prowadzenia rejestru „BROŃ” oraz „Listy kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej” i „Listy kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego”;
 12. organizowania egzaminów dla osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub dopuszczenie do posiadania broni;
 13. rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć (decyzji i postanowień) wydanych w I instancji przez komendantów powiatowych (miejskich) Policji, dotyczących broni pneumatycznej, białej, cięciwowej oraz miotaczy gazu obezwładniającego i przedmiotów służących do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, o których mowa w ustawie o broni i amunicji, a także od rozstrzygnięć w zakresie opiniowania osób ubiegających się lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz detektywa;
 14. poświadczania zgód przewozowych i uprzednich zgód przewozowych.
Powrót na górę strony