Wydział Prewencji

Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Wydział Prewencji

ul. Sienkiewicza 65
15-003 Białystok

tel. 47 711 32 10
fax. 47 711 32 07
naczelnik.wprew.kwp@bk.policja.gov.pl

 

 

Wydział Prewencji w szczególności realizuje zadania w zakresie:

 

 1. koordynowania i nadzoru nad działaniami nadzorowanych przez Komendanta jednostek organizacyjnych Policji w zakresie organizacji i pełnienia służby patrolowo-interwencyjnej, wywiadowczej i obchodowej;
 2. koordynowania i nadzorowania ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w transporcie kolejowym, komunikacji publicznej, na wodach i terenach przywodnych oraz zorganizowanych terenach narciarskich a także współpraca z podmiotami działającymi na rzecz bezpieczeństwa i porządku na tych terenach;
 3. koordynowania i nadzoru nad działaniami jednostek organizacyjnych Policji
  w zakresie prowadzenia czynności wyjaśniających a także współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości w sprawach o wykroczenia;
 4. realizacji zadań zleconych przez Wojewodę Podlaskiego, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi);
 5. koordynowania i nadzoru w zakresie współpracy jednostek organizacyjnych Policji ze strażami gminnymi (miejskimi);
 6. nadzoru nad wykorzystaniem i utrzymaniem psów służbowych na obszarze województwa, z uwzględnieniem specyfiki i potrzeb służby;
 7. inicjowania, koordynowania i nadzoru nad działaniami jednostek organizacyjnych Policji z zakresu profilaktyki społecznej oraz współpracy z instytucjami pozapolicyjnymi w tym zakresie;
 8. koordynowania i nadzoru nad działaniami jednostek organizacyjnych Policji
  w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz działań podejmowanych na rzecz małoletnich;
 9. nadzoru nad prowadzonymi poszukiwaniami opiekuńczymi oraz administracyjno-porządkowymi w jednostkach organizacyjnych Policji;
 10. koordynowania i nadzoru nad działaniami jednostek organizacyjnych Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi realizującymi zadania w tym zakresie;
 11. monitorowania i wyjaśniania celowości użycia środków przymusu bezpośredniego przez policjantów jednostek organizacyjnych Policji, pełniących służbę patrolowo-interwencyjną, wywiadowczą i obchodową;
 12. nadzoru nad prawidłowością danych wprowadzanych do Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji oraz Systemu Elektronicznej Sprawozdawczości w Policji
  w zakresie służby patrolowo-interwencyjnej, wywiadowczej i obchodowej;
 13. monitorowanie i doskonalenie struktur komórek organizacyjnych służby prewencyjnej, poprzez bieżące analizowanie i opiniowanie propozycji zmian strukturalnych w  jednostkach organizacyjnych Policji;
 14. współpraca z właściwymi merytorycznie komórkami organizacyjnymi Komendy Głównej Policji w zakresie zasad organizacji i wykonywania zadań przez policjantów służby prewencyjnej.
Powrót na górę strony